Ønsker å få i gang forskriftsarbeid

img_548.JPG
UTVALGSLEDER: Anne Enger.
04.03.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ønsker å få i gang forskriftsarbeid

OSLO: Engerutvalget foreslår i Kulturutredningen 2014 at det skal settes i gang arbeid med å utarbeide forskrifter knyttet til dagens kulturskolelovgiving.

 

Mandag 4. mars ble Kulturutredningen 2014 lagt fra av utvalgsleder Anne Enger. I utredningen heter det blant annet følgende om kulturskolen:

 

"En måte å sikre en fortsatt utbygging av kulturskoletilbudet på, er gjennom lovgivingen. Dagens kulturskolelovgiving krever at kommunene skal ha et musikk- og kulturskoletilbud, men fastsetter ikke krav til omfang, innhold og kvalitet. Utvalget anbefaler at det samtidig som paragraf § 13-6 i opplæringsloven flyttes til kulturloven, foretas en endring slik at det blir anledning til å knytte en forskrift til den. Utvalget anbefaler også at forskriftsarbeidet i gangsettes med det mål å utarbeide nasjonale standarder for kulturskolen slik kulturskoleutvalget foreslår, og at kulturskolen sikres som en attraktiv arbeidsplass med lønns- og arbeidsvilkår som følger standardene i skoleverket forøvrig. Dette vil tydeliggjøre kommunenes ansvar overfor ansatte og elever og gi elever og foreldre en forståelse for hva de med rimelighet kan forvente av kulturskolen."

 

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014

 

Kulturminister Hadia Tajiks tale ved pressekonferansen 4. mars 2013

 

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utvalget har i dag lagt fram sine vurderinger i form av en NOU.

 

– Jeg er glad for at hovedbildet er at vi er i mål eller nær mål for de fleste kulturløftene vi har gitt, sier kulturminister Hadia Tajik. – Vi har selv bedt om denne kritiske gjennomgangen for å ha et godt grunnlag for arbeidet med det neste store Kulturløftet. Denne uken starter vi arbeidet med oppstartskonferanse i Oslo, og de neste ukene og månedene skal vi dra til alle landets fylker for å få innspill fra alle deler av kulturlivet, fortsetter hun.

 

– Kulturløftet representerer en imponerende satsning som har kommet hele kulturlivet til gode. Det har vært et spennende og utfordrende oppdrag. Vi har møtt stor interesse fra aktørene i kulturlivet og håper NOU-en vil føre til debatt og meningsbrytning, sier utvalgsleder Anne Enger.

 

Mer fokus på kunstproduksjon, kvalitet og publikum

 

Hovedbildet utvalget har tegnet av den statlige kulturpolitikken etter 2005 er at regjeringen har kommet langt i å oppfylle målene som beskrives i Kulturløftet I og II.

 

Det økonomiske løftet har vært en viktig investering i samfunnets kulturelle infrastruktur, som har bidratt til en opprustning av nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Utvalget mener at oppmerksomheten nå bør rettes mot mer kunstproduksjon, kvalitet og publikum. Dette bør gjøres gjennom:

 

• mer fleksibel drift av teater- og orkesterinstitusjonene

• innføring av et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene som muliggjør en oppfølging av kvalitetsmålet

• mer samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper

• at kulturinstitusjonene i større grad stimulerer til den skapende kunstneriske virksomheten

• i større grad å rette ressursinnsatsen inn mot formidlingstiltak

• å styrke støtteordningene under Norsk kulturfond

• å trappe opp forskningsinnsatsen på kunst- og kulturpolitikken gjennom etablering av forskningssenter for kultursektorforskning

 

 

 

Les flere nyheter!