Vedtektsforslag

img_1035.JPG
FIRE ÅR: Nå er det landsmøte i Norsk kulturskoleråd hvert andre år. I framtida kan det bli hvert fjerde. Bildet er fra landsmøtet i 2014.
28.04.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Vedtektsforslag

TRONDHEIM: Landsmøtefrekvensen i Norsk kulturskoleråd endres fra to til fire år. Rådet får et nytt organ, landsstyret, bestående av sentralstyret og samtlige fylkes- og regionledere.

 

Det er to av de mest vesentlige endringsforslagene fra utvalget som Norsk kulturskoleråds sentralstyre nedsatte for å vurdere om kulturskolerådets vedtekter kan ha godt av en revidering på Landsmøtet 2016.

 

Utvalgets arbeid er ikke fullført, men sentralstyret ble orientert om status i utvalgets arbeid på sitt møte denne uka.

 

Sentralstyret tok informasjon om status på arbeidet med revidering av vedtektene til orientering, og vil legge opp til en diskusjon om saken når styrelederne i Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og regioner og sentralstyret samles til møte i mai.

 

Utvalgets medlemmer og mandat

 

Utvalget ble nedsatt i 2015, med Berit Konstad Graftås, som leder. Hun er medlem i Norsk kulturskoleråds sentralstyre. Med seg i utvalget fikk hun Hans Willoch Bræin (rektor ved Stavanger kulturskole), Terje Rød (leder, Norsk kulturskoleråd Hedmark), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd), Åste Selnæs Domaas (fagsjef, Norsk kulturskoleråd). Sistnevnte har fått fritak av utvalgsarbeid pga. stort arbeidspress med rammeplanarbeid.

 

Utvalgets mandat er å

  • foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene inklusive instruks for valgkomité for Norsk kulturskoleråd, valgkomité for Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger/regioner og kontrollkomité, med fokus på tydeliggjøring, forenkling og forbedring
  • legge frem forslag på vegne av styret på eventuelle endringer på Landsmøte 2016

 

Fire år mellom landsmøtene

 

Utvalget foreslår en ny landsmøteperiode av fire års varighet. Norsk kulturskoleråds landsmøte har ved to anledninger stilt seg avvisende til en slik endringer, men utvalget mener at med det foreliggende forslaget om et landsstyre som et organ mellom landsmøtene, vil dette være en bedre løsning for Norsk kulturskoleråds medlemmers medbestemmelse og innflytelse i organisasjonen.

 

Utvalget mener også at dette er ressursbesparelse i forhold til planlegging og gjennomføring av landsmøter og at det er en stor fordel at sentralstyrets arbeid kan pågå i en fireårsperiode uten utskifting av medlemmer.

 

Utvalget foreslår at landsstyret skal bestå av sentralstyrets medlemmer og alle fylkes-/regionledere.

 

Landsstyret ledes av sentralstyrets leder, og møtes hvert år innen utgangen av juni for å behandle saker som virksomhetsplan, årsbudsjett, regnskap, årsmelding m.m.

 

Utvalget foreslår også at det nå skal være sju medlemmer i sentralstyret inklusive ansattes representant.

 

Om en innføre en fireårig landsmøteperiode ser utvalget det nødvendig å styrke både valgkomité og kontrollkomité med nestleder og ekstra varamedlem.

 

Fokus på VI-organisasjon

 

Utvalget har lagt til grunn føringene som ligger i Skaarutvalgets rapport som ble vedtatt på Landsmøtet i 2014 hvor en av hovedintensjonene er å bygge en VI-organisasjon. Det vises i rapporten til at det største hinderet for å lykkes med dette er den todelingen som i dag fins mellom sentralleddet og de regionale avdelingene. Det at kulturskolerådets fylkesavdelinger og regioner er selvstendige juridiske enheter er et komplisert anliggende, som nå er under utredning av KS Advokatene.

 

Videre har utvalget sett på Strategi 2020 som et førende dokument. Andre organisasjoners vedtekter har vært innhentet for å se hvordan de ulike har utarbeidet sine vedtekter.

 

Vedtektsutvalget har forsøkt å rydde opp og strukturere vedtektene på en måte slik at en utenforstående enkelt skal kunne orientere seg og forstå oppbygging av organisasjonen. Også her har en fått god hjelp av KS Advokatene.

 

I tillegg har det vært viktig at vedtektene er så entydige som mulig og ikke skal være grunnlag for tolkninger eller «taus kunnskap» fra tidligere erfaringer og praksis.

 

Det er forsøkt å harmonisere selve tekst og innhold mellom sentralstyret og de regionale styrene og mellom landsmøte og årsmøter i fylker-/regioner.

 

Priser blir egne paragrafer

 

Utvalget foreslår å legge inn § 5.2 Norsk kulturskoleråds Hederspris og § 5.3 Årets kulturskolekommune inn i det nye forslaget. Instruksene til valgkomiteene og kontrollkomite ligger som vedlegg i kap 6.

 

Utvalgets sekretær har på oppdrag av utvalgets leder hatt møte med valgkomiteens leder for å informere om de foreslåtte endringene og eventuelle konsekvenser disse kan få for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens leder avventer nå en henvendelse fra styret i sakens anledning for å avgjøre hvordan valgkomiteen skal gripe fatt arbeidet fram mot Landsmøtet 2016.

 

 

 

Les flere nyheter!