Hjelpen skal komme nærmere barna – og kulturskolen skal være en hjelper

20.11.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Hjelpen skal komme nærmere barna – og kulturskolen skal være en hjelper

OSLO: En ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage og skole foreligger, og regjeringa sier den ønsker å styrke tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet. Regjeringa vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, SFO-ene og frivilligheten, og mener at kulturskoleaktiviteter som foregår i SFO-tiden, vil kunne styrke det kulturelle tilbudet i SFO.

 

På denne måten håper regjeringa også bidra til at flere barn får tilgang til kulturskolens tilbud, også barn fra lavinntektsfamilier.

 

– Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding publisert i forbindelse med lanseringa av den nye stortingsmeldinga.

 

Stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019–2020) inneholder en rekke tiltak for å bidra til tidlig innsats fra barnehagen og ut videregående opplæring. Regjeringa gjør selv et hovednummer av at alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra første til fjerde klasse, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

 

Men en ser også at kulturskolen har en viktig rolle å spille. I kapittel 8 – En skolefritidsordning for alle – i underkapitlet 8.2.2. Lek, kultur og fritidsaktiviteter – under punktet Kultur, er kulturskolen omtalt:

 

«Regjeringen ønsker at kultur fortsatt skal ha stor plass i SFO, og at det skal være en del av formålet med SFO. Gjennom kunst og kultur kan barna få estetiske erfaringer, oppleve eget skapende arbeid og utforske sin kreativitet. Barna skal delta aktivt, og de skal få støtte til å skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kulturelle aktiviteter i SFO kan være koblet til en lang rekke uttrykksformer og fagområder, som design og redesign20, billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans og drama, språk og litteratur, film og foto.

 

Samarbeid med ulike kulturformidlere, enten det er på fast basis eller som avgrensede prosjekter, beriker tilbudet i SFO. Mange SFO-er samarbeider med lokale kulturskoler. Dette kan være alt fra at kulturskolen tilbyr individuell musikkundervisning (foreldrebetalt) i SFO-tiden til at kulturskolen bidrar med sin kompetanse inn i gruppebaserte aktiviteter i SFO.

 

Regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, SFO-ene og frivilligheten. Kulturskoleaktiviteter som foregår i SFO-tiden, vil kunne styrke det kulturelle tilbudet i SFO. På denne måten vil regjeringen bidra til at flere barn får tilgang til kulturskolens tilbud, også barn fra lavinntektsfamilier.

 

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur høsten 2020, hvor kulturskolen skal inngå. Den kulturelle skolesekken (DKS) vil være et annet sentralt tema i meldingen. Gjennom meldingen ønsker regjeringen å løfte frem kunst og kultur for, med og av barn og unge. Meldingen skal medvirke til å heve statusen til og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge.

 

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden. Ved å la kulturskolen inngå i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil regjeringen legge til rette for en god og grundig behandling av dette sentrale kulturtilbudet for og med barn og unge. Samtidig gir det anledning til å se de ulike virkemidlene innenfor barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for at de i enda større grad skal kunne komme barn og unge til gode.»

 

Eksempler på samarbeid

 

I en egen tekstboks  Boks 8.3 Samarbeid mellom kulturskole og SFO  knytta til teksten over, omtales eksempler på samarbeid mellom kulturskole og SFO:

 

 

«Mange kulturskoler samarbeider med skole og SFO. Den vanligste formen for samarbeid er at kulturskolen har undervisning i skolens lokaler i SFO-tiden. Men flere SFO-er samarbeider også med kulturskolen på andre måter, som et bidrag til bedre kvalitet på tilbudet i SFO.

 

Øystre Slidre kommune ønsket å styrke SFO-tilbudet gjennom å satse på kultur og et samarbeid med kulturskolen. Ansatte fra kulturskolen gjennomfører flere kulturelle aktiviteter i SFO-tiden på to av kommunens barneskoler, som en del av stillingen sin i kulturskolen. Rektor ved Rogne skule forteller at de har hatt både sløyd og andre kunst- og håndverksprosjekter, sang og hallingdans, og at de får gode tilbakemeldinger fra elevene.

 

På Tøyen skoles SFO har de med penger fra Tøyenløftet leid inn instruktører fra kulturskolen i blant annet dans, drama og keramikk. De kulturelle aktivitetene utfordrer barnas kreative sider og utvikler både grov- og finmotorikk. Kulturskolen bidrar også i den ordinære musikkundervisningen på Tøyen skole, og alle elevene får prøve seg på et instrument. SFO-leder forteller at de har lært at barna trenger å bli kjent med ulike aktiviteter i SFO for å bli rekruttert til aktiviteter på fritiden. Samarbeid med kulturskolen og den lokale sportsklubben er derfor godt innarbeidet.»

Les flere nyheter!