Koordinert kulturarbeid: Prosjektrapport med anbefalinger overrakt Kulturdepartementet

27.06.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Runar Chang Nordgård/UKM (foto)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Prosjektrapport med anbefalinger overrakt Kulturdepartementet

STJØRDAL: Prosjektet Koordinert kulturarbeid – som Norsk kulturskoleråd, UKM Norge samt Ungdom og Fritid har gjennomført – gikk i dag over målstreken. Det skjedde da en prosjektrapport med anbefalinger ble overrakt Kultur- og likestillingsdepartementet. I rapporten anbefales departementet å benytte de tre samarbeidende organisasjonene som kompetanseaktører i det videre arbeidet nasjonalt.

 

Rapportlansering og overlevering til representant for Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) fant sted i Stjørdal, på en konferanse på siste dag av årets nasjonale UKM-festival. Rapporten har fått tittelen «Koordinert kulturarbeid for barn og unge» og ble overrakt KUD ved Håvard Bjerke, fagdirektør i avdeling for sivilsamfunn og idrett.

 

Rapporten presenter erfaringer og anbefalinger fra prosjektet Koordinert kulturarbeid som ble initiert i 2020 av UKM Norge, Ungdom og fritid og Norsk kulturskoleråd. Prosjektet har, gjennom et omfattende arbeid i fire pilotkommuner (Arendal, Kongsberg, Melhus, Sola), søkt svar på hvordan helhetstenkning, tverrfaglighet og ungdomsmedvirkning styrker og forbedrer kulturtilbudet.

 

Rapporten ble overrakt departementets utsending av direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd, generalsekretær André Ruud i Ungdom og Fritid og Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge.

 

På lanseringsarrangementet var det innlegg ved daglig leder Torstein Siegel i UKM Norge, lokal prosjektleder Ann Helen Singstad i Melhus kommune og Ingrid Bruun, prosjektleder for Med ungdom som ressurs (MUR) i Ungdom og Fritid. Det ble også vist flere videoer med betraktninger fra ungdommer i prosjektet.

 

Til stede var også Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, og prosjektleder for Koordinert kulturarbeid.

 

Første fellesprosjekt

 

Koordinert kulturarbeid er det første samarbeidsprosjektet mellom de tre organisasjonene. De ser at de har mange overlappende felt i sitt arbeid, noe som har blitt spesielt tydeliggjort gjennom organisasjonenes arbeid med Stortingsmelding 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, og arbeidet med Unges stemmer i rapporten Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (2019).

 

De tre organisasjoner er forent, blant annet gjennom deres tilknytning til kommunene og i egenskap av et felles ønske om å inkludere barn og unges stemmer i medvirkningsprosesser som er reelle.

 

Nasjonale anbefalinger

 

UKM, Ungdom og Fritid og Norsk kulturskoleråd bør benyttes som kompetanseaktører i det videre arbeidet nasjonalt.

 

Ambisjonene fra NOU 2013: 4, Kulturutredningen 2014 og St. Meld. 18 (2020–2021) om en helhetlig, koordinert og inkluderende kulturell grunnmur, hvor unges egne stemmer er sentrale, bør følges opp med konkrete tiltak og ytterligere midler. For eksempel ved å

 

  • utarbeide en nasjonal barne- og ungdomskulturstrategi
  • utvikle en kommunal veileder for koordineringsarbeid
  • bevilge innovasjonsmidler til formålet

Det bør utvikles kurs, verktøy og kompetanseheving i tverrfaglig samhandling, prosessveiledning og ungdomsmedvirkning på tvers av ulike faggrupper innenfor barne- og ungdomskulturfeltet. Det bør også inkludere lederutvikling.

 

Medvirkningskompetanse bør bli en viktig del av alle utdanninger som retter seg mot kulturarbeid for barn og unge, og det bør etableres en nasjonal utdanning for ungdomsarbeidere.

 

Tankegodset og erfaringene fra KK-prosjektet bør videreutvikles. Dette kan skje i

 

  • trepartssamarbeid mellom UKM, Ungdom og Fritid og Norsk kulturskoleråd
  • utvidet samarbeid med flere organisasjoner
  • internt i den enkelte organisasjonen

Arbeidet vil bidra til å innfri ambisjonene fra NOU 2013: 4, og St. Meld. 18 (2020–2021), og bør derfor delfinansieres av statlige midler.

 

I tillegg rommer rapporten en rekke lokale anbefalinger.

 

Konklusjon

 

Til slutt i rapporten konkluderes det slik:

 

«I alle deltakerkommunene har dette pilotprosjektet blitt godt forankret og integrert i ungdomskultursatsinger. Det vil bli jobbet videre med en kommunal organisering som favner kulturskolen og fritidsklubber i fremtiden. På denne måten vil kommunene i større grad kunne oppfylle målene regjeringen la opp til i St. Meld. 18 (2020–2021).

 

Gjennom pilotprosjektet har det blitt åpnet mange dører, og det har oppstått nye mulige veier for samarbeid og medvirkningsarbeid med ungdom. Den viktigste lærdommen har vi fått fra ungdommen selv: De må bli hørt.

 

Det er for tidlig å si om vi har klart å oppfylle alle målene i prosjektet, men kommunene i pilotprosjektet har klart å skape mye spennende aktivitet til tross for pandemien. I tillegg har de gitt oss god informasjon om suksesskriterier og mulige fallgruver for lokalt samarbeid og for medvirkningsarbeid med ungdom. Denne erfaringen bør vi benytte oss av og bygge videre på.»

 

> Rapporten kan du lese og laste ned på kulturskoleradet.no

 

> Les også: Nyhetssak om avslutningssamling i Koordinert kulturarbeid

Les flere nyheter!