Strategi for Kulturskolerådets arbeid med mangfold, inkludering og innenforskap

09.06.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Strategi for Kulturskolerådets arbeid med mangfold, inkludering og innenforskap

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har laget en ny strategi, som har fått tittelen «Kulturskole for alle – Norsk kulturskoleråds strategi for mangfold, inkludering og innenforskap». Denne presenterer status for hvordan Kulturskolerådet har arbeidet med denne tematikken tidligere samt hvordan det er tenkt å arbeide videre for å nå sentrale målsettinger.

 

Strategien tydeliggjør organisasjonens visjon og mål for arbeidet med mangfold, inkludering og innenforskap og hvordan Norsk kulturskoleråd som interesse- og utviklingsorganisasjon kan bidra til å styrke kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

 

Fundamentet i Norsk kulturskoleråds strategi for mangfold, inkludering og innenforskap, er beskrevet i strategiens innledning, der det står følgende:

 

«Kulturskolens formål er gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge. Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», fremhever bl.a. at opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet og også være et bidrag til å utvikle egen livskompetanse. Rammeplanen understreker også kulturskolens rolle som et lokalt ressurssenter og kulturskolen som en samarbeidende aktør i lokalsamfunnet som også omhandler å nå andre målgrupper og aldersgrupper selv om barn og unge har høyeste prioritet (Norsk kulturskoleråd, 2016).

 

Stortingsmelding 18 – «Oppleve, skape, dele» viser til det flerkulturelle, internasjonale, komplekse samfunnet kulturskolen er en del av og stiller forventninger til at mangfoldet av kulturelle uttrykk må speiles i kulturskolens tilbud og arbeid slik at alle kan føle seg velkomne og få «ei reell moglegheit til å delta» (Kulturdepartementet, 2021, s. 68).»

 

Tre satsingsområder

 

Strategien ivaretar strategiområdene i Norsk kulturskoleråds «Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden»: samskaping, mangfold, digitalitet og bærekraft. Strategiområdene uttrykkes gjennom tre prioriterte satsingsområder:

 

  • Internt arbeid (organisasjonens ansatte og politisk valgte)
  • Eksternt arbeid (i samarbeid med organisasjonens medlemskommuner/fylker)
  • Ivareta samarbeid og etablere samskapingsarenaer (aktuelle samarbeidsparter)

Strategien bygger videre på Kulturskolemanifestet, som ble utarbeidet av prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft (KIL) i 2019. Strategien vil bidra til operasjonalisering av prinsipper og verdier i manifestet. Kulturskolemanifestet oppfordrer kulturskolen til å benytte sitt potensiale i å være en brobygger og inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

 

Strategien vil imøtekomme oppfordringer og utfordringer både i Kulturskolemanifestet, Rammeplan for kulturskolen, Stortingsmelding 18 og i Norsk kulturskoleråds strategi 2032 og den påpeker og konkretiserer kulturskolenes og Kulturskolerådets ansvar i denne sammenheng; «Kulturskolen er ein arena for å inkludere alle og forhindre utanforskap, og Norsk kulturskoleråd arbeider i tråd med sin eigne strategi for å styrkje dette perspektivet» (Kulturdepartementet, 2021, s. 63). 

 

> Strategien i Dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!