Inkluderende kulturskoler: 12,5 mill. kr fordelt på 24 fordypningtiltak

12.05.2022 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

Inkluderende kulturskoler: 12,5 mill. kr fordelt på 24 fordypningtiltak

OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste to årene støtte fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. Nå er det klart hvilke 24 tiltak som får stimuleringsmidler gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Det ble totalt søkt om stimuleringsmidler til 39 tiltak, og total ble det søkt om 32 297 839 kroner i støtte. Minste søknadssummen var 88 000 kr, største søknadssummen 4 905 000 kr.

 

Sparebankstiftelsen DNBs støtte er en historisk satsing på kulturskolenes fordypningsprogram i Norge. Dette er resultatet av Norsk kulturskoleråds søknad om støtte til ordningen Inkluderende kulturskolerStikkord for hva det kunne søkes om stimuleringsmidler til i denne runden, er aktiviteter for elever, samarbeid og samhandling.

 

– Det var svært mange godt gjennomarbeidede søknader. De aller fleste ble vurdert som svært gode. Til sammen ga søknadene et meget interessant og mangespektret bilde av ulike satsningsområder som kulturskolen står bak, rundt om i landet, sier Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis ved NTNU, som har ledet sakkyndig utvalg, som kvalitetssikra det faglige innholdet i søknaden jamført fem beskrevne tiltaksområder samt forankring og bærekraft i tiltakene/aktivitetene. 

 

I tillegg har to utvalg til vært med i vurderingen av søknadene: Geografisk utvalg og innstillingsutvalg.

 

 Nivået, innholdet og kvaliteten på svært mange av tiltakene det er søkt om støtte til, tilsier at enda flere barn og unge får muligheten til å være en del av fordypningsprogram. Tiltakene fremstår generelt som svært gjennomarbeidede, basert på gode samarbeidsstrukturer som er godt forankrede, bærekraftige og fremtidsrettede. Dessverre strekker ikke stimuleringsmidler til å støtte alle tiltak i denne omgang, sier Rut Jorunn Rønning, rådgiver Norsk kulturskoleråd og leder av arbeidet knyttet til fordypningstrategien Fordypning med mangfold og ordningen 

Inkluderende kulturskoler. 

 

Rønning tror ordningen bidra til at flere aktører i opplærings- og utdanningsløpet etablerer strukturer for samarbeid samt at også utøvende kunstnermiljø og andre kunstaktører blir en del av dette samarbeidet.

 

Ordningen er tenkt som en starthjelp gjennom søkbare stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med solid egenfinansiering.

 

Jobber for å skaffe nye søkbare midler

 

Svært mange av søknadene ble vurdert som gode eller svært kvalifiserte, og det ble vurdert som hensiktsmessig å fordele hele den totale summen for to år på 12 500 000 kr på toårige tiltak.

 

Samtidig jobber Norsk kulturskoleråd for å skaffe nye søkbare midler, og i tilfelle ny utlysning i løpet av kommende skoleår, vil alle kvalifiserte søknader da vurderes prioritert med allerede innlevert søknad levert 7. april 2022.

 

TIltak som mottar tilbud om støtte i 2022 for de to kommende skoleår, og takker ja til den, vil ikke ha mulighet til å søke i en mulig neste utlysning.

 

Alle søknader har blitt vurdert i forhold til

 

  • kvalitet i forhold til gitte kriterier
  • geografisk spredning
  • den totale kunstfaglige bredden på tvers av landet
  • spredning av stimuleringsmidler på flest mulig tiltak og samtidig ivareta respektive budsjett i størst mulig grad

 

Slik er 12,5 millioner kroner fordelt på 24 tiltak (tiltakene følger alfabetisk)

Tiltakets tittel

 

Tildelingssum

Fylke(r)

 

Fagområde(r)

DanseRom

 

400 000 kr

 

Viken

 

dans

Fordjupningstilbod

i Sunnfjord og

Ytre Sogn

 

500 000 kr

Vestland

 

dans

musikk

teater

visuell kunst

annet 

Fordjupningstilbod

i Voss og Hardanger

 

350 000 kr

 

Vestland

 

dans

musikk

skapende skriving

teater

visuell kunst

annet

Fordypning og

nettverksbygging i

visuell kunst og

teater

 

1 000 000 kr

Viken

 

teater

visuell kunst

Fordypning visuelle

kunstfag Asker

kulturskole, Bærum

kulturskole, UngKunst

og Henie Onstad

Kunstsenter

 

700 000 kr

Viken

 

visuell kunst

Fordypning,

introduksjon og

samspill i

Fjellregionen

 

100 000 kr

Innlandet

 

musikk

Fordypningstilbud

i folkemusikk og

tilhørende rytmisk

musikk -

Trøndelag

 

900 000 kr

Trøndelag

 

dans

musikk

Fordypningstilbudet

i dans og musikk*

 

160 000 kr

Nordland

 

dans

musikk

Forprosjekt -

fordjupingsprogram

i Nordmøre

og Romsdal

 

280 000 kr

Møre og

Romsdal

 

musikk

Interkommunalt

slagverkensemble

Valdres

 

135 000 kr

Innlandet

 

musikk

Kulturløpet

 

665 000 kr

Innlandet

 

dans

musikk

teater

visuell kunst

Kulturmosaikk.

Kulturskole,

vidaregåande skole

og høgskole i

samskaping om

fordjupingstilbod

på Sunnmøre

 

900 000 kr

Møre og

Romsdal

 

dans

musikk

skapende skriving

teater

visuell kunst

annet

Midt-Telemark

ArtLab

 

255 000 kr

Vestfold og

Telemark

 

visuell kunst

Musikk fordjuping,

samarbeid

Sunnhordland

 

230 000 kr

Vestland

 

musikk

Nettverk

Trøndelag -

Samhandling og

fordypning**

 

1 100 000 kr

Trøndelag

 

dans

musikk

sirkus

teater

visuell kunst

annet

Pilot -

fordjupnings-

program i Sogn

 

500 000 kr

Vestland

 

musikk

Samordnet og

inkluderende

fordypningsprogram

i Grenlandsregionen

- SIFIG

 

550 000 kr

Vestfold og

Telemark

 

dans

musikk

teater

visuell kunst

Talent Dans

Rogaland

(TaDa-Rogaland)

 

1 000 000 kr

Rogaland

 

dans

Teater(i)lag

 

75 000 kr

Nordland /

Troms og

Finnmark /

Trøndelag /

Innlandet

 

dans

sirkus

skapende skriving

teater

Unge talenter

Haugalandet

 

650 000 kr

Rogaland

 

dans

musikk

teater

Unge talenter

i Innlandet**

 

200 000 kr

Innlandet

 

dans

musikk

visuell kunst

Unge talenter

Nord

 

350 000 kr

Nordland /

Troms og

Finnmark

samt

Svalbard

 

musikk

UngSkuespiller –

et interkommunalt

og regionalt

samarbeid om

fordypning i

teater

 

700 000 kr

Viken

 

teater

Utvidelse av

fordypnings-

tilbudet i Orkdal

 

800 000 kr

Trøndelag

 

dans

musikk

 *) Dansetiltak prioriteres

**) Ordningen tilpasses i dialog med Norsk kulturskoleråd

 

Tett koblet til strategien Fordypning med mangfold

  

Ordningen Inkluderende kulturskoler er altså tett koblet opp mot Norsk kulturskoleråds arbeid gjennom strategien Fordypning med mangfold. Rut Jorunn Rønning sier at mulighetsrommet for satsing på fordypningsprogram nå er unikt.

 

– Norsk kulturskoleråd ser med stor glede og spenning fram til det videre arbeidet, som skal baseres på tett dialog med kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innen kunst- og utdanningsfeltet. På sikt er planen å bidra til å gjøre kommunene i stand til å sikre bærekraftige og varige fordypningstilbud innen alle kunstfag ved kulturskoler, sier Rut Jorunn Rønning.

 

Nettside med all informasjon om ordningen

 

Norsk kulturskoleråd drifter en egen nettside på nettstedet kulturskoleradet.no, med tittelen Fordypning: kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning.

 

Der finner du fyldig informasjon om både strategien Fordypning med mangfold og ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

 

 

Les flere nyheter!