Stimuleringsmidler Inkluderende kulturskoler

Del på:

På denne sida finner du all informasjon om ordningen Inkluderende kulturskoler, inklusive søknadsdokument og søknadsskjema.

 

Viktig: Søknadsrunden er over og søknadsportalen er derfor stengt.

 

Innledning

Søknadsportalen

Krav til søknad

Webinarer og hjelpelinje

Framdriftsplan

Tidligere tlldelinger

Nyhetssaker om Inkluderende kulturskoler

Kontaktpersoner

 

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 19 millioner kroner til utvikling av de kommunale kulturskolenes fordypningsprogram over de tre neste årene. Midlene vil være tilgjengelige gjennom Norsk kulturskoleråds søkbare ordning Inkluderende kulturskoler. 

 

Hovedmålet med ordningen Inkluderende kulturskoler er utvikling av samarbeidsstrukturer mellom kulturskoler og relevante ressursmiljø, for å sikre at alle barn og unge som kvalifiserer til et fordypningstilbud i kulturskolen har tilgang til dette, uavhengig av hvor de bor eller hvem de er.

 

Det vil være mulig å søke om midler til gode fordypningstiltak i regi av kommunale kulturskoler i perioden 1. september – 1. november 2023. I søknadsperioden vil det komme mer informasjon gjennom Norsk kulturskoleråds informasjonskanaler, og det vil bli arrangert webinarer med informasjon og støtte i søknadsprosessen. Kulturskoler som mottar stimuleringsmidler vil få tilbakemelding om dette innen 1. desember, og forventes å starte forberedende arbeid i løpet av januar 2024. 

 

Stimuleringsmidler til aktivitet på tre områder  

Stimuleringsmidlene skal bidra til aktivitet for elever, knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag. Det legges opp til tre områder som det kan søkes stimuleringsmidler til aktivitet for elever for: interkommunale tiltak, regionale tiltak og erfaringsdeling. Innen alle de tre områdene er samhandling og samarbeid en forutsetning for å kunne bli tildelt midler.  

 

Oversikt over de tre aktivitetsområdene, med eksempler på tiltak/aktiviteter:

 

1) Interkommunale tiltak 

 • Regelmessig tilbud av fordypningsprogram innen alle kunstfag 
 • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag

2) Regionale tiltak 

 • Samarbeid med aktører innen utøvende kunstfelt og fritidskulturlivet 
 • Pilotprosjekt mellom kulturskoler, KDA eller MDD-linjer 
 • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag 
 • Samarbeid med UH regionalt

3) Erfaringsdeling 

 • Interkommunale dialogarenaer, webinarer 
 • Regionale dialogarenaer 
 • Nasjonale konferanser, webinarer  

Piloter innen de ulike områdene vil vektlegges. Tiltak som søker støtte gjennom stimuleringsmidler, må vise til langsiktig planlegging utover perioden det søkes midler for, og bidra til erfaringsdeling gjennom ordningens periode. 

 

Økonomi 

Det er en forutsetning at det legges opp til økonomisk fordeling av kostnader, slik at stimuleringsmidler ikke er eneste finansiering. Minimum 40 prosent av utgiftene må dekkes inn av egenandel fra kommuner og/eller bidrag fra fylkeskommuner og/eller andre offentlige virksomheter. 

 

Hvem kan søke? 

En kommune søker på vegne av flere kommuner (minimum to) og samarbeidsparter.

 

Samarbeidskonstellasjoner som ble etablert gjennom Inkluderende kulturskoler i 2022 kan søke stimuleringsmidler for utvikling av nye tiltak. 

 

Tiltak som mottok støtte gjennom ordningen i 2022 kan eventuelt søke om midler til arbeidet med overgangen fra prosjekt til drift og/ eller midler til erfaringsdeling. 

 

Videre informasjon og kontakt  

Det blir satt opp webinarer og digital hjepelinje i søknadsperioden. Første webinar er 28. august klokka 09:00-10:00. Øvrige datoer og lenke til webinar ligger ute på Kulturskolerådets nettsider. 

 

Søknadsfrist: 1. november 2023.

 

> Informasjonsbrev om Inkluderende kulturskoler 2.0 sendt landets kommuner m.fl.

 

> Tilbake til meny

 

Søknadsportalen 

Viktig: Søknadsrunden er over og søknadsportalen er derfor stengt.

 

Søknadsdokumentet i 2023

Merk: I søknadsprosessen må en benytte både søknadsdokument og søknadsskjema.

Det er viktig å vite forskjellen, noe som forklares i teksten som følger.

 

> Søknadsdokument i 2023 (Word-fil)

 

Viktig: Benytt denne wordfilen for å bygge opp søknaden. Lim resultatet inn i selve skjemaløsningen til slutt.

 

Når søknadsdokumentet er fylt ut og alle vedlegg er klargjort, legger en all informasjon inn i selve søknadsskjemaet. Det er viktig at alt som skal inn der er ferdig utarbeidet før dette påbegynnes, fordi skjemaet ikke kan mellomlagres. Altså: Når utfyllingen av søknadsskjemaet påbegynnes, må den ferdigstilles i samme økt. 

 

 

Maler til vedlegg i 2023

Her finner du maler som kan benyttes til de ulike vedleggene:

 

> Vedlegg til felt 11 – mal for finansieringsplan (Word-fil)

> Vedlegg til felt 12 – mal for intensjonsavtale (Word-fil)

> Vedlegg til felt 19 – mal for budsjett (Excel-fil)

 


Søknadsskjemaet i 2023

Når søknadsdokumentet er fylt ut og alle vedlegg er klargjort, legger en all informasjonen inn i selve søknadsskjemaet. Det er viktig at alt som skal inn i søknadsskjemaet er ferdig utarbeidet før dette påbegynnes, fordi skjemaet ikke kan mellomlagres. Når utfyllingen påbegynnes må den ferdigstilles i samme økt. 

 

Alle innsamlete opplysninger vil bli behandlet i tråd med Norsk kulturskoleråds personvernerklæring og bruksvilkår.

 

> Søknadsskjemaet finner du på airtable.com her (Stengt)

 

Søknadsfrist i 2023

Onsdag 1. november kl. 12:00.

 

> Tilbake til meny

 

Krav til søknad

Beskrivelse av tiltak: Tiltaket må beskrives med innhold som er faglig begrunnet, og videre hvordan og hvorfor tiltaket skal gjennomføres. Det kan søkes innen ett eller flere aktivitetsområder.

 

Beskrivelse av forankring av tiltaket: En forutsetning som må ligge til grunn før ev. støtte innvilges, er en dokumentert forankring av drift og videreføring av tilbud det søkes om støtte til. Med dokumentert forankring menes blant annet en langsiktig finansieringsplan godkjent i egen kommuneledelse og av samarbeidende kommuner/samarbeidsparter.

 

Beskrivelse av samarbeid: Søkere må beskrive hvordan arbeidet skal preges av samhandling og samarbeid, og hvorfor samarbeid er planlagt. For eksempel kan det gjennom en intensjonsavtale beskrives samarbeid og samhandling mellom aktører og beslutningstagere knyttet til et helhetlig opplærings- og utdanningsløp, og hvordan samarbeid med relevante samarbeidspartnere innen det utøvende kunstfeltet skal realiseres.

 

Beskrivelse av tiltakets bærekraft: Søkere må beskrive hvordan og hvorfor tilbudet trenger støtte til igangsetting, og hvordan tiltaket planlegges videreført utover perioden med stimuleringsmidler. Det kan søkes om støtte til tiltak for inntil tre år. Se nærmere beskrivelse under budsjett.

 

Synliggjøring av hvor mange som får ta del av tilbudet: Det må i søknaden anslås hvor mange elever som tar del i tiltaket, i tillegg til et estimat av hvor mange som eventuelt vil være publikummere til forestillinger, produksjoner, utstillinger, konserter o.l.

 

Synliggjøring av frivillig arbeid: Søknaden skal beskrive involvering av foreldre/ foresatte i støttefunksjoner, til for eksempel prøver og produksjoner.

 

Elevmedvirkning: Søknaden må beskrive hvordan det er tenkt at elevene skal involveres i utforming av tilbudet.

 

Beskrivelse av erfaringsdeling: Søknaden må inneholde en plan om hvordan det legges til rette for systematisk dokumentasjon og deling av erfaringer. Søkere som får tilsagn om stimuleringsmidler, forplikter seg til å delta på regionale og nasjonale arenaer/konferanser initiert av Norsk kulturskoleråd i perioden. Minimum tre deltakere fra hvert tiltak må delta, med bred representasjon. Tema på disse arenaene og konferansene er deling av erfaringsbasert kompetanse. Deltakelse skal synliggjøres i budsjett (for eksempel lønns, reise- og eventuelle overnattingsutgifter).

 

Budsjett: Budsjettet må synliggjøre planlagte utgifter for gjennomføring av tiltaket. Minimum 40 prosent av utgiftene må dekkes inn av egenandel. Denne må synliggjøres i budsjettet, med minimum to av følgende punkt:

 

 • lønnsmidler (eventuelt innenfor eksisterende rammer)
 • administrative kostnader (tidsressurs og faktiske påførte ekstrautgifter)
 • friske midler som prioriteres inn i tiltaket gjennom økte planlagte rammer fra respektive parter i samarbeidet
 • annen støtte

> Tilbake til meny

 

Webinarer og hjelpelinje

I forbindelse med ordningen Inkluderende kulturskoler ble det i august og september 2023 gjennomført webinarer med informasjon om ordningen. 

 

Selve webinaret hadde en halvtimes varighet. Deretter var det såkalt åpen hjelpelinje (varighet: Inntil en halvtime), der en hver gang kunne logge seg på og stille spørsmål.

 

Presentasjon brukt på webinarene (PDF)

 

Merk: I oktober vil det være åpen hjelpelinje hver mandag kl. 09:00–10:00. 

 

Lenka til hjelpelinjetilbud på Zoom

 

Webinar- og hjelpelinjedatoer

 

Webinar og hjelpelinje

 • Mandag 28. august
 • Tirsdag 12. september 
 • Torsdag 14. september 
 • Tirsdag 19. september 
 • Fredag 22. september 
 • Onsdag 27. september 

Presentasjon brukt på webinarene (PDF)

 

Hjelpelinje

 • Mandag 2. oktober
 • Mandag 9. oktober 
 • Mandag 16. oktober 
 • Mandag 23. oktober 
 • Mandag 30. oktober 

 

> Tilbake til meny

 

Framdriftsplan

2023 

Uke 27 – 43: Informasjon til kommunene  

Uke 35 – 43: Webinarer og hjelpelinje med informasjon om ordningen 

Uke 33 – 35: Ferdigstilling av søknadsportal  

Uke 35 – 44: Søknadsperiode  

Uke 44 – 47: Behandling av søknader  

Uke 48:         Offentliggjøring av tildelinger 

 

> Tilbake til meny

 

Tidligere tildelinger

Tildelinger 2022

12,5 mill. kr fordelt på 24 fordypningstiltak

 

Tildelinger 2023

19 mill. kr fordelt på 28 fordypningstiltak

 

> Tilbake til meny

 

Nyhetssaker om Inkluderende kulturskoler

19 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

Erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen

12,5 mill. kr fordelt på 24 fordypningstiltak

12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

 

> Tilbake til meny

 Kontaktpersoner

Åste Selnæs Domaas

leder for veiledning og rammeplanutvikling, Norsk kulturskoleråd

 

E-post: aste.domaas@kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 91 74 65 89

Ingolf Dragset

rådgiver, Norsk kulturskoleråd

 

E-post: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 93 44 17 88

 

> Tilbake til meny

 

> Tilbake til nettsida Fordypning

06.03.2024 Jens Nyland
Del på:

Showcase Inkluderende kulturskoler