Konferanse om kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling i Sandnessjøen

IMG_5431.JPG
INNLEDNING: Lege Audun Myskja holder innledningsforedrag på konferansen i Sandnessjøen.
28.09.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Konferanse om kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling i Sandnessjøen

SANDNESSJØEN: Norsk kulturskoleråd og samarbeidspartnere synes det er på tide å fokusere kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling. Det gjøres gjennom en ny konferanse som arrangeres i Sandnessjøen 27. - 28. september 2018. Audun Myskja, Odd Håpnes, Kathrine Homdrum og Aase-Hilde Brekke er sentrale foredragsholdere.

 

GammelKinon er arena for konferansen.

 

Mer om musikkbasert miljøbehandling på musikkbasertmiljobehandling.no

 

Helgeland viser vei

 

På Helgeland har seks kommuner arbeidet med musikkbasert miljøbehandling (MMB) en tid. De seks er Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn. Disse er da også med som konferansearrangører, sammen med Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg samt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Konferansen gjennomføres som en dialogkonferanse med aktiv involvering av deltakerne gjennom hele i konferansen. Arrangøren påpeker at for å få mest mulig ut av konferansen, er det viktig at kulturskolen stiller med en gruppe fra egen kommune som eventuelt kan tenkes operativ inn i arbeidet med musikkbasert miljøbehandling videre.

 

Foredrag og praktisk arbeid

 

Konferansen inneholder både plenumsforedrag og gruppearbeid. Første plenumsforedrag er ved Audun Myskja. Han er lege, forfatter og musiker. Myskja er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg – en satsning forankret i Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg og i Omsorgsplan 2020.

 

Les også:

 

En annen sentral foredragsholder er Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og har holdt mange foredrag også for kulturskoler angående mulighetene som ligger i å trekke kulturskolen tett inn i dette arbeidet.

 

Katrine Homdrum skal også holde et plenumsforedrag. Hun er rådgiver innen helse og omsorg i Evje og Hornes kommune og vil foredra om hvordan en kan forankre MMB i egen kommune.

 

Flere foredragsholdere vil komme til. Andre nyttige bidrag vil komme gjennom praksisinnspill og historier fra kommuner som allerede har kommet godt i gang med tematikken – og da med fokus på kulturskolens rolle i dette.

 

Kulturskolens rolle og mål

 

Arrangøren viser til at kulturskolens mål i dette arbeidet kan ses i forhold til

 

  • målsettinga i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg –  Sitat: «Den (meldingen, red.anm.) legger vekt på å utvikle en offentlig forvaltning som fremmer mangfold og mobiliserer de mange ressurser som finnes i lokalsamfunnet, som satser på tillitsbasert samspill framfor byråkratisk kontroll, som anerkjenner og tar i bruk faglig kunnskap o erfaring, og samarbeider på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer. [Meld. St. 29 (2012-2013), s. 14]

 

  • målsettinga for breddeprogrammet i Rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning, der kulturskolen omtales som en naturlig kompetanseleverandør i kommunen i kraft av sin høyt kvalifiserte lærerstab og brede faglige kompetanse. [Norsk kulturskoleråd, Rammeplanen for kulturskolen (2016), s. 21]. Her poengteres det at breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på samarbeid som favner bredt. Derfor synes konferansearrangørene det er spennende å tenke på hvilke muligheter som kan åpenbares hvis en kobler kulturskolens kompetanse inn mot helse og omsorg, psykisk helse og eldreomsorg.

Eget opplæringsprogram

 

Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg gjennomfører 

opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) med integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseBergen Røde Kors Sykehjem er også samarbeidspartner i dette programmet.

Les flere nyheter!