Eget kulturskolekapittel i forslag til ny opplæringslov

24.03.2023 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje) Ilja C. Hendel (foto)
Del på:

Eget kulturskolekapittel i forslag til ny opplæringslov

OSLO: Kunnskapsminister Tonje Brenna har presentert forslaget til ny opplæringslov. Denne loven regulerer skolehverdagen til 820 000 barn og unge. Norsk kulturskoleråd framsatte i sitt høringsinnspill til loven et ønske om et eget kapittel om kulturskolen – og sånn har det blitt. – Det er vi selvsagt fornøyde med, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådets direktør finner mye å glede seg over i forslaget til ny opplæringslov. – Et eget kulturskolekapittel er selvsagt en veldig bra ting for skoleslaget, sier Morten Christiansen (bildet), som også umiddelbart er fornøyd med at departementet foreslår følgende formålsregel om kulturskolen:

 

«Kulturskolen skal leggje til rette for at elevane får delta i ulike aktivitetar der dei får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø».

 

Morten Christiansen sier at Kulturskolerådet skal ha en grundig gjennomgang av proposisjonen, for å se hva en eventuelt bør foreta seg for å bidra til at den endelige, nye opplæringsloven blir enda bedre for skoleslaget. 

 

Foreslår ikke kompetansekrav

 

I sitt forslag foreslår departementet å

 

  • videreføre krav om kulturskole i opplæringsloven
  • ha et eget kapittel om regler om kulturskole i opplæringsloven
  • endre benevnelsen fra musikk- og kulturskole til kulturskole
  • lovfeste formålet med kulturskolen

Departementet foreslår ikke krav til kompetanse for dem som skal tilsettes i kulturskolen. Departementet mener at det å innføre krav om kompetanse kan redusere fleksibiliteten til kulturskolen, og at det kan gjøre det vanskeligere å finne kvalifiserte lærere.

 

Videre mener departementet at et krav om kompetanse vil ha økonomiske og administrative konsekvenser. Et forslag om å innføre kompetansekrav for å kunne tilsette i kulturskolen, var ikke en del av høringsforslaget og vil eventuelt måtte utredes nærmere.

 

Departementet foreslår altså en formålsregel, og mener det derfor ikke er nødvendig å ha en forskriftshjemmel for formålet med kulturskolen.

 

Videre blir det ikke foreslått en forskriftshjemmel for kapasitet og nivå på egenbetaling, fordi departementet mener disse spørsmålene bør overlates til kommunen å vurdere ut fra lokale forhold. Departementet mener en forskriftshjemmel kan gi forventninger hos kulturskolene om ytterligere reguleringer, og det kan øke presset om å detaljregulere kulturskolefeltet.

 

– Godt skritt videre

 

Kulturskolerådets direktør er tilfreds med utredningsarbeidet som ligger til grunn for kulturskolekapitlet i det nye lovforslaget. – Dette er et god og viktig skritt videre når det gjelder lovfestingen av skoleslaget, sier Christiansen, som også liker at kulturskolen er nevnt også i flere andre deler av loven.

 

Norsk kulturskoleråds direktør ønsker at departementet hadde fulgt Norsk kulturskoleråd råd om å ta med følgende lovformulering om kulturskolen: «Departementet kan gi nærmere forskrift om rammeplan for kulturskolen». Dette for at det på et senere tidspunkt kan vedtas en forskrift for kulturskolen. – Men i det store og hele er det grunn til å glede seg over dette lovforslaget, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Forslaget til ny opplæringslov baserer seg på forslaget fra opplæringslovutvalgets NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og de over 1000 høringsinnspillene som kom inn. I tillegg har departementet innarbeidet forslag til tiltak fra flere tidligere stortingsmeldinger.

 

Departementet legger opp til at den nye opplæringsloven skal tre i kraft 1. august 2024. Før den tid skal loven behandles på Stortinget i flere runder før loven til slutt vedtas.

 

> Forslaget til ny opplæringslov på regjeringen.no

 

> Les også: Høringsinnspillet fra Norsk kulturskoleråd (desember 2021)

 

> Les også: Kulturskolerådet ønsker kulturskolekapittel i opplæringslov (desember 2021)

Les flere nyheter!