Klart for revidering av Rammeplan for kulturskolen

09.03.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Klart for revidering av Rammeplan for kulturskolen

TRONDHEIM: Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i revidert versjon. Norsk kulturskoleråd – med mye ekstern kompetanse på laget – er i gang med det innledende arbeidet før revideringa tar til.

 

Onsdag 8. mars møttes medlemmer i rammeplangruppa og Kulturskolerådets interne arbeidsgruppe for revideringsarbeidet, for første gang. Rammeplangruppa er gruppa som skal skrive den «nye» rammeplanen, mens arbeidsgruppa vil fungere som et sekretariat for rammeplangruppa, og har blant annet som oppgave å sette agendaen for rammeplangruppas arbeid.

 

Rammeplangruppa har følgende medlemmer:

 

  • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
  • Boel Christensen-Scheel, dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo

  • Helge Øye, rektor, Gjøvik kunst- og kulturskole
  • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune
  • Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver, Kultur- og likestillingsdepartementet

Viktig: Medlemmene i rammeplangruppa er utvalgt og forespurt i kraft av sin kompetanse og sin kunnskap, og ikke fordi de representerer den og den institusjonen/organisasjonen o.l.

 

På møtet 8. mars deltok fra Kulturskolerådets administrasjon Morten Christiansen (direktør) og de fire som utgjør den interne arbeidsgruppa for revideringsarbeidet: Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder), Anna Rennemo (rådgiver) og Ragnhild Skille (rådgiver).

 

> Dagens Rammeplan for kulturskolen finner du her

 

I løpet av våren skal det også på plass ei referansegruppe, med representanter for blant annet den kommunale kulturskolen, KS, Utdanningsdirektoratet, UH-sektoren, grunnopplæringa, barnehagen og Statsforvalteren. Denne gruppa vil bestå av cirka ti personer, som fortløpende vil lese utkast til ny rammeplantekst.

 

Forventning fra Kunnskapsdepartementet

 

Revideringa som nå påbegynnes er Kulturskolerådets oppfølging av at Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, i sitt tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022, ba om følgende:

 

«Kunnskapsdepartementet ber om at direktoratet videreformidler at Norsk kulturskoleråd forventes å vurdere endringer i rammeplan for kulturskolen i tråd med endringene som blir skissert i Meld. St. 18 (2020–2021).»

 

Rammeplanens mål

 

– Målet med Rammeplan for kulturskolen er at den skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunenes oppgave med å legge til rette for det gode liv for sine innbyggere. Når Kunnskapsdepartementet i Meld. St. 18 (2020–2021) ber om at Norsk Kulturskoleråd vurderer en revidering av Rammeplanen for kulturskolen, er det nettopp dette vi må se etter: Hva er en god innramming av fremtidens kulturskole? Det sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Selnæs Domaas sier det er viktig å se på hva som eventuelt skal styrkes og hva som eventuelt skal tones ned i den overordnede delen av rammeplanen, for at den skal ivareta kulturskolens formål slik dette skisseres i Meld. St. 18.

 

Regionale verksteder i oktober

 

– Vi er helt i oppstarten av arbeidet med oppdraget. Noen ressurspersoner er bedt om å bidra ut fra kunnskapen de innehar knyttet til samfunnsutvikling generelt og til skole- og oppvekstfeltet spesielt. Det er et mål om bred deltakelse i arbeidet, blant annet gjennom flere regionale verksteder i løpet av uke 43 (i andre halvdel av oktober, red.anm.) i år, der ulike parter kan bidra med innspill til dem som sitter tettest på arbeidet, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Ser flere grunner til at rammeplanrevidering er klokt

 

Kunnskapsdepartementets forventning uttrykt i både stortingsmelding og tildelingsbrev til Udir, er en av tre overordnete faktorer Kulturskolerådet legger til grunn for revidering av Rammeplan for kulturskolen. De to andre er samfunnsmessige endringer og ny opplæringslov som vil bli gjeldende fra august 2024.

 

Norsk kulturskoleråd har de siste årene tatt initiativ til utviklingsarbeid som svarer opp en samfunnsutvikling gjennom utviklingsprosjekt sammen med blant andre KS. Kulturskolerådet har videre sendt inn høringsuttalelse i forbindelse med ny opplæringslov som vil bli gjeldende fra august 2024, og som også har innvirkning på en revidering av Rammeplan for kulturskolen.

 

Allerede i 2019 starta Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt framtidig revidering av Rammeplan for kulturskolen. Det ble løftet fram spørsmål om hva som eventuelt mangler i rammeplanen per nå, og hva som ikke korresponderer med føringer i tida som kulturskolen skal forholde seg til.

 

Områder som får sterkere fokus

 

Norsk kulturskoleråd ser at det i Meld. St. 18 Kapittel 8 – Ein styrkt kulturskule for framtida legges vekt på noen områder som rammeplanen per i dag ikke har tatt tydelig eller godt nok opp i seg, og som bør presiseres i en revidert rammeplan. Dette omhandler i hovedsak

 

  • elevmedvirkning/ medbestemmelse
  • kulturskolen som samarbeidende aktør
  • kulturskolen som del av grunnopplæring, SFO og barnehage
  • kulturskole for alle (kan bl.a. omhandle mangfold, fordypning og samiske kulturfag)
  • kulturskolen i kommunalt planverk

Norsk kulturskoleråd har vært og er i dialog med Utdanningdirektoratet om oppfølging av Kunnskapsdepartementets forvennting om rammeplanrevidering.

 

Tidsplan for revideringsarbeidet

 

Etter regionale verksteder i oktober i uke 43, sier tidsplanen for revideringsarbeidet at i uke 50 skal et høringsutkast være ferdigstilt. Udirs høringsverktøy vil bli benytta når dette skal ut på høring.

 

Januar–februar 2024 blir trolig høringsperioden. Når høringsinnspillene er ferdig behandla i mars 2024, vil rammeplanens overordna del bli ferdigstilt i løpet av våren 2024. I juni samme år vil Kulturskolerådets hovedstyre få den presentert, og i oktober 2024 legges den fram for Kulturskolerådets landsting, etter innstilling fra hovedstyret.

 

Merk: En videre utvikling av fagplanene som utgjør kapittel tre i dagens Rammeplan for kulturskolen, anses ikke av Kulturskolerådet som en del av oppdraget i Meld. St. 18 knyttet til revidering av overordnet del av rammeplanen. Kulturskolerådet ser at en slik utvikling kan gjøres i form av utvikling av digitale læringsressurser, på linje med tilsvarende planer for barnehage, SFO og andre skoleslag.

Les flere nyheter!