KulVFL 2023–2024: Påmeldingsfrist 28. april

26.04.2023 Egil Hofsli (tekst) Høgskolen i Innlandet (illustrasjon) Privat (foto)
Del på:

KulVFL 2023–2024: Påmeldingsfrist 28. april

ÅKREHAMN: Fredag 28. april er siste frist for å søke om deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) skoleåret 2023–2024. – KulVFL er et flott tilbud som gir mye nyttig læring, men det krever tid og må bli prioritert i årsplanen til skolen om det skal bli en suksess, sier Christian Welde, rektor ved Karmøy kulturskole, i kommunen som har 28 deltakere med på KulVFL dette skoleåret.

 

Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke kulturskolen som lærende organisasjon gjennom arbeid i profesjonelle læringsfellesskap. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren. Kurset er et såkalt MOOC (massive open online course/åpent nettkurs). 


– Hvorfor har Karmøy kommune/kulturskole meldt seg på og deltar i KulVFL?

 

– KulVFL virket som et spennende og relevant program for oss. Med emner vi har vært opptatte av, som vi nå kan jobbe med mer systematisk og i den rammen KulVFL gir oss. Vi rådførte oss på forhånd med andre kulturskoler som hadde gjennomført programmet tidligere, sier Christian Welde (bildet), rektor ved Karmøy kulturskole.

 

– Har vurdering for læring lenge stått på agendaen i din kommunes kulturskole?

– Vi startet opp høsten 2022 og har som mål å gjennomføre alle modulene i løpet av dette skoleåret. Foreløpig ser det ut som om vi ligger i rute. Vi har satt av mye av fellestiden til dette, i tillegg til at hele kollegiet gjør forarbeid i forkant av fellestiden. Felles refleksjoner og diskusjoner oppleves i stor grad nyttig og fruktbart. For oss har KulVFL to sider, som henger sammen. Den ene er det pedagogiske, det å jobbe mot en best mulig undervisning mot elevene. Den andre siden går på det å bygge et profesjonsfellesskap, å bli mer samlet som skole. Vi blir bedre kjent med hverandre, på tvers av fag og avdelinger.

 

– Per mars 2023: Hva tenker du kurstilbudet?

– KulVFL er et flott tilbud som gir mye nyttig læring, men det krever tid og må bli prioritert i årsplanen til skolen om det skal bli en suksess. Andre ting må gjerne settes til side eller nedprioriteres den tiden det jobbes med KulVFL. Målet vårt er at KulVFL oppleves som en hjelp i det arbeidet vi allerede gjør, ikke som en ekstra ting i tillegg til det vi allerede gjør.

 

Får mange gode tilbakemeldinger

 

Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, registrerer at deltakere på KulVFL melder tilbake om godt utbytte av kursdeltakelsen. Her er noe av det som Kulturskolerådet får høre at KulVFL-kurset fører til:

 

 • Personalet reflekterer mer, er blitt bevisst på de ting man gjør til daglig og kan sette ord på det som gjøres.
 • Pedagogiske diskusjoner er endret pga. at det nå er mer fokus nå på læring og involvering.
 • Effekten av profesjonelle læringsfellesskap har vært en a-ha-opplevelse, personalet er blitt tryggere, mer samlet og samstemt.
 • Terskelen for prøving og feiling samt deling, er blitt lavere.
 • Det har blitt en dreining fra jeg til vi i kulturskolen.
 • Alle i personalet følger opp de ulike oppgavene som blir gitt, de deler både muntlig, skriftlig og i fora på læringsplattformen.
 • IGP-modellen blir brukt  alle blir hørt og blir tatt på alvor.
 • Man har lært av sine feil og kan gjøre noe med dem.
 • En langtidsplan for KulVFL er god å ha som mal, men den kan fravikes dersom det er emner og viktige moment man vil fordype seg ekstra i.

Sentralt i Rammeplan for kulturskolen

 

Vurdering for læring er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen, og et overordnet mål for KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker Rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for kulturskoleelevenes læring, utvikling og trivsel.

 

> Søknadsskjema for KulVFL 2023–2024 og mer informasjon

 

Søknadsfrist: 28. april 2023. Tilbakemelding på søknader skal alle søkere få i uke 18 (første uka i mai).

 

Teori, refleksjon, utprøving, faglig sparring

 

Nettkurset legger opp til arbeid med læringsressurser som bearbeides både kollektivt og individuelt. Deltakerne blir utfordret til å sette seg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i egen undervisning og faglig sparring med andre deltakere på nett.

 

I starten fokuseres kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få «riggen» på plass. Deretter dreies fokuset mot ulike sider ved vurderingspraksis. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset.

 

Seks moduler og tema

 

Kurset er bygget opp i seks ulike moduler og temaer som vektlegges ulikt. Den første og siste modulen er antatt å ta ti timer. Arbeidet med de fire mellom-modulene 2–5 anslås å ta fire timer per modul, slik at totalt tidsbruk som må avtalefestes til dette arbeidet på skolen vil være 36 timer i løpet av skoleåret.

 

Tida er fordelt på individuelt arbeid med modulinnhold og fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger. I tillegg kommer utprøving i egen undervisning.

 1. Rammeplan og profesjonelle læringsfellesskap (10 t)
 2. Tid (4 t)
 3. Mål (4 t)
 4. Tilbakemelding (4 t)
 5. Elevinvolvering (4 t)
 6. Helhetlig praksis (10 t)

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere skal følge, men skoleledelsen legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. For deltakere kommende skoleår inviteres det til et nettmøte 13. mai, for nærmere informasjon om gjennomføring av kurset. Innledningsvis må det lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring.

 

Nettkurset KulVFL startet med deltakelse fra tretten pilotkommuner skoleåret 2020–21. I inneværende skoleår deltar også tretten kommuner i KulVFL.

 

> Mer informasjon om KulVFL på nettsida Kulturskolebasert vurdering for læring

 

– En erfaring vi gjorde oss i de første årene, var at noen opplevde det som krevende å gjennomføre KulVFL–løpet på ett år, og derfor holdes nå nettressursen åpen for deltakerne også det påfølgende året. Slik vil det være anledning til å gå enda mer i dybden, og også en mulighet for å følge opp KulVFL med eventuelt nye ansatte, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!