Forskningsnettverk formelt stiftet

img_929.jpg
PÅ STIFTELSESMØTE: Mari-Ann Letnes (f.v.), Anders Rønningen, Morten Christiansen, Wenche Waagen, Vigdis Aune, Åsmund Espeland, Hilde Blix, Rolf Martin Snustad, Anna-Lena Østern, Øivind Varkøy, Elin Angelo, Anne Jordhus Lier, Inger-Anne Westby, Morten Sæther.
04.11.2015 Egil Hofsli (tekst) Anne-Lise Holmvik (foto)
Del på:

Forskningsnettverk formelt stiftet

TRONDHEIM: Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning er nå formelt stiftet. Dette skjedde på et møte i forkant av konferansen «Cutting Edge kulturskole!». På stiftelsesmøtet deltok i alt 14 personer som til sammen representerte sju høyere utdanningsinstitusjoner samt Norsk kulturskoleråd.

 

Mer om forskningskonferansen "Cutting Edge kulturskole!" her

 

Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning (NNKF) springer ut i fra flere sammenhenger på ulike steder, som har hatt et sammenfallende ønske om å kunne være i dialog. Kulturskolerelatert forskning er ikke et nytt fenomen. Det foregår flere steder i Norge, med utgangspunkt i ulike fag, institusjoner og institutter, og med fokus på forskjellige praksisfelt der kulturskole og andre skoleslag/opplæringsarenaer veksler på å stå i for- og bakgrunn.

 

NNKF var inne som medarrangør av årets forskningskonferanse, sammen med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Norsk kulturskoleråd. Konferanse ble en møteplass for forskere fra ulike fagfelt og institusjoner, og mellom disse ulike forskerne, institusjonene og kulturskolefeltet. En intensjon for NNKF er at denne konferansen – som fra nå vil bli arrangert annethvert år – skal være nettopp en slik møteplass. Styringsgruppen ønskes derfor bredt sammensatt, slik at et mangfold av fag, institusjoner og praksisfelt er representert.

 

Nettverkets formål

 

Nettverket er stiftet for å

 

 • fremme kulturskolerelatert forskning i Norge
 • initiere og koordinere kulturskolerelatert forskning rundt omkring i landet
 • bygge nettverk mellom forskere og mellom forskere og praksisfeltet
 • arbeide for å utvikle forskerutdanninger for det kulturskolerelaterte feltet

 

Kulturskolen har ikke én profesjonsutdanning, noe som skiller dette skoleslaget fra for eksempel barnehage og grunnskole. I stedet er det mange personer, institusjoner og fagfellesskap, som kvalifisere til dette brede feltet, og som jobber med forskning og kunnskapsutvikling. Disse har kulturskole, eller relasjoner til kulturskole som sin fellesnevner, og hele bakgrunnen for NNKF er forskernes ønsker om å vite om og trekke veksler på hverandre og bygge fellesskap i forskningen som kan styrke kunnskapsutviklingen til felles beste.

 

To veier til medlemskap

 

Nettverkets vedtekter, som ble vedtatt på stiftelsesmøtet, sier at medlemmer i NNKF kan være av to slag:

 

 • utdanningsinstitusjoner/-institutt med forskerutdanning på minimum masternivå for kulturskolerelaterte fag
 • enkeltpersoner med minimum master i kulturskolerelatert fag

 

Alle som oppfyller et av disse kriteriene og ønsker medlemskap i nettverket samt ønsker å stå på e-postlisten, kan kontakte nettverkets leder. Det vil bli opprettet en egen e-postadresse for nettverket. Det er også nedfelt i vedtektene at Norsk kulturskoleråd skal være en sentral aktør som kan bistå nettverket med praktiske oppgaver. Derfor arbeides det med en samarbeidsavtale mellom nettverket og kulturskolerådet.

 

Arrangerer ny konferanse i 2017

 

NNKF vil arrangere en konferanse annethvert år, i samarbeid med en av medlemsinstitusjonene. Ved hver av disse konferansene arrangeres et åpent styremøte der alle medlemmer er invitert og har talerett. Neste konferanse vil bli arrangert i oktober/november 2017, trolig ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

Styringsgruppen valgte Elin Angelo (bildet t.h.) som leder for nettverket fram til neste konferanse høsten 2017. Angelo er førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved program for lærerutdanning ved NTNU, en aktiv pådriver for kulturskolerelatert forskning.

 

Angelo ønsker å bidra til samarbeid om forskning, mellom det kulturskolerelaterte feltet og høyere utdanning på ulike steder i landet. For eksempel liknende IRISforsk, et forskningsprosjekt knyttet til et kulturskoleutviklingsprosjekt på Østlandet (IRIS-prosjektet), og som foregår i samarbeid mellom flere høyere utdanningsinstitusjoner (NTNU, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Norges musikkhøgskole) og praksisfeltet.

 

Angelo er forskningsleder for dette prosjektet, og mener tilsvarende forskningsprosjekt kan foregå på mange steder og med utgangspunkt i ulike fag og praksisfelt. Et premiss for dette, er ifølge Angelo, at det ansettes/engasjeres en forskningsleder fra regional UH-sektor.

 

Angelo har som mål for sin periode som NNKF-leder å bidra til at det kan utvikles flere slike forskningsprosjekt. Hun mener dette er en god tilnærming til forskning og kunnskapsutvikling i det kulturskolerelaterte feltet.

 

 

Viktig for Norsk kulturskoleråd og kulturskolen

 

Norsk kulturskoleråd har store forventninger til et løft innen dette feltet, og ser dette som veldig viktig og nyttig for kulturskolen.

 

Anders Rønningen (bildet t.h.), rådgiver i kulturskolerådet og tilknytta Norsk kulturskoleråd BTV, har lang bakgrunn fra UH-sektoren, Han var aktiv i opprettelsen av nettverket også i forkant av at han ble ansatt i Norsk kulturskoleråd tidligere i år.

 

Rønningens ansvar i Norsk kulturskoleråd er blant annet å være kulturskolerådets kontaktperson og rådgiver innen forskning.  

 

Denne nye funksjonen er en direkte satsning som Norsk kulturskoleråd gjør, for å realisere mål i egen strategiplan, som handler om å kunnskapsutvikling, forskning og en bedre og tettere kontakt med høyere utdanning, innen mange kunnskapsfelt som tangerer det kulturskolerelaterte feltet.

 

Dette inkluderer kulturskolens ulike fag, men også overgripende emner som ledelse, skoleutvikling og planarbeid, samt de ulike skoleslagene og opplæringsarenaene som kulturskolene relaterer til.

 

Rønningen og Angelo vil samarbeide om å styrke forskningsarbeid i det kulturskolerelaterte feltet, og oppfordrer både kulturskoler, høyere utdanningsinstitusjoner og -institutt samt andre interesserte til å ta kontakt med Anders Rønningen med gode og realiserbare ideer til forskningssamarbeid.

 

Rønningens e-postadresse: anders.ronningen@kulturskoleradet.no

 

Deltakere på stiftelsesmøtet

 

 • Mari-Ann Letnes, førsteamanuensis, kunst og håndverk, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Morten Sæther, førstelektor, musikkpedagogikk, DMMH
 • Rolf Martin Snustad, høgskolelektor, avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Åsmund Espeland, høgskolelektor og stipendiat, musikkseksjonen, Høgskolen Stord/Haugesund
 • Anne Jordhus Lier, stipendiat, musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole (NMH)
 • Øivind Varkøy, professor, musikkpedagogikk, NMH
 • Inger-Anne Westby, førstelektor, musikkdidaktikk, NMH
 • Anna-Lena Østern, professor, kunstfagdidaktikk, program for lærerutdanning, NTNU
 • Elin Angelo, førsteamanuensis, musikkdidaktikk, program for lærerutdanning, institutt for musikk, NTNU
 • Wenche Waagen, førstelektor, institutt for musikk, NTNU
 • Vigdis Aune, førsteamanuensis, institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
 • Hilde Blix, dosent, musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Anders Rønningen, høgskolelektor, musikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og rådgiver og kontaktperson for forskning i Norsk kulturskoleråd
 • Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd

 

Les flere nyheter!