Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole: Påmeldingsfrist 21. april

21.04.2023 Egil Hofsli (tekst) Visuelle notater (illustrasjon)
Del på:

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole: Påmeldingsfrist 21. april

OSLO: Torsdag 27. april arrangerer Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk kulturskoleråd Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole, der det handler om hvordan en får til godt samspill mellom kulturskole, skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene. Etter å ha loddet behov og stemning for regionale samlinger i forbindelse med nettseminaret, er nå sju av de annonserte samlingene avlyst. Det blir samlinger i Oslo, Trondheim og Førde, og det er selvsagt mulig for alle å delta på egen hånd  enten som enkeltpersoner eller i selvorganiserte grupper.

 

Følgende steder er de planlagte regionale samlinger avlyst: Tromsø, Bodø, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar.

 

Merk: Arrangørene beklager avlysningene av regionale samlinger, men sier at opptak vil bli gjort av seminaret, og dette vil bli tilgjengeliggjort for alle interesserte, slik at det kan brukes i kommunegrupper/regionale samlinger, som oppspill til dialog og samarbeid.

 

Veien videre etter prosjektet Fremtidens kulturskole

 

Til diaglogseminaret inviteres kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for oppvekst- og kulturfeltet, relevante aktører fra UH-sektoren og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet samt frivillighet.

 

– Dialogseminaret handler om veien videre etter prosjektet Fremtidens kulturskole i regi av KS og Kulturskolerådet, og nå også Utdanningsdirektoratet med som en særdeles viktig samarbeidspartner. Gjennom Fremtidens kulturskole har vi fått viktige signaler og frempek om at det vil være nødvendig å se de kommunale kulturskolene i et bredere perspektiv i årene som kommer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Bakgrunnen for seminaret er prosjektet Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Denne stortingsmeldinga har som ambisjon at Fremtidens kulturskole tar en sterkere rolle i lokalsamfunnet og i enda større grad kan være med å skape gode liv og god oppvekst lokalt.

 

Seminararrangørene stiller spørsmålene «hvordan får vi på plass gode samarbeid mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjem?» og «hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS legge til rette for dette?»

 

I dialogseminaret torsdag 27. april vil det deles gode eksempler og erfaringer fra kommuner som har jobbet med å utvikle et tettere samarbeid lokalt. En vil diskutere hvilke muligheter og utfordringer en kan møte på veien, og hvordan en best kan legge til rette for gode samarbeid. Samtidig ønsker arrangørene at dette skal være en anledning for kommunegrupper og potensielle samarbeidsparter til å møtes i parallelle regionale samlinger.

 

Erfaringsdeling og diskusjoner

 

På dialogseminaret vil deltakerne få høre erfaringer om hvordan noen av kommunene i pilotprosjektet Fremtidens kulturskole har arbeidet for å få til bedre samarbeid mellom kulturskolen og skoler samt hvordan en har jobbet for å utnytte ressursene på best mulig måte. Noen av kommuene vil fortelle om hvordan de gjennom bedre samarbeid har klart å nå ut til flere og gjort kunst og kultur til en enda viktigere del av unges oppvekst.

 

Seminarets organisering

 

Organiseringen er tenkt slik:

  • Den digitale sendingen og rammeprogrammet ledes fra Oslo – av Utdanningsdirektoratet og Norsk kulturskoleråd
  • Det legges opp til regionale fysiske møteplasser der det tilrettelegges for visning, fasiliteres for dialog og tilbys enkel servering. > Se hvilke regioner dette er i påmeldingsskjemaet
  • Enkeltpersoner eller selvorganiserte grupper kan følge sendingen digitalt. Det rigges ikke for digital dialog for dem som deltar individuelt eller i selvorganiserte grupper, men synspunkt og innspill kan spilles inn i etterkant

– Vi oppfordrer til at kommuner, regioner og andre interessenter stiller med deltakere fra skole, barnehage, SFO, frivillig kulturliv og UH-sektor og at alle kommer til regionale samlinger, der de kan delta i fysisk dialog. Det er også mulig å melde seg på for å lytte til innleggene individuelt, eller selv organisere seg i grupper som møtes i egne lokaler. Dette kan være aktuelt for kommunegrupper som allerede har et samarbeid, eller der en ikke har anledning til å reise til regionsentrene, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd som er sentral i prosjektledelsen for dialogseminaret.

 

Nyttig med deltakerforberedelser

 

Arrangørene ser at seminaret vil enda større utbytte om deltakerne forbereder seg. Forberedelsene vil i stor grad knyttes til nettsiden om Fremtidens kulturskole. Til de påmeldte vil det derfor sendes ut lenker til noen tekster med tilhørende refleksjonsspørsmål for felles referanser og grunnlagsmateriale. Hensikten er å bidra til best mulig nytte og utbytte for både deltakere og arrangører.

 

> Påmelding til Nasjonalt dialogseminar

Påmeldingsfrist: 21. april 2023.

 

Dialogseminarets arrangører  faktaboks

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets rolle i samarbeidet vil være knyttet til å integrere kulturskolene i de virkemidlene Udir har, som for eksempel å spre kunnskap, informasjon og veiledning og synliggjøre helhet og sammenheng og relevans mellom rammeplan for barnehage, SFO, læreplanverket i grunnopplæringen, kulturskolene og Den kulturelle skolesekken (DKS).

KS

KS sin rolle i samarbeidet vil være å løfte fram kommunesektorens perspektiv og behov i utviklingen og kvalitetssikringen av kulturskolene. Kommunesektorens behov for lokal tilpasning til ulike behov og prioriteringer er sentralt.  KS vil også legge vekt på å bidra til helhet og sammenheng i oppvekstsektoren, hvor de ulike aktørene utfyller og forsterker hverandre – i møtet mellom utdanning og kultur og gjennom gode sammenhenger mellom forvaltningsnivåene.

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. Kulturskolerådet bidrar i denne sammenhengen som utviklingspartner for kommunene i arbeidet med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for sin kommunale kulturskole og til at kommunene når sine bilder av Fremtidens kulturskole.

 

Les flere nyheter!