Søknadsportalen er åpen: 19 mill. kr i stimuleringsmidler til fordypningsprogram i kulturskolen

01.09.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Søknadsportalen er åpen: 19 mill. kr i stimuleringsmidler til fordypningsprogram i kulturskolen

OSLO: Søknadsportalen er åpen  nå kan det søkes om stimuleringsmidler til fordypningsprogram. Norsk kulturskoleråds ordning Inkluderende kulturskoler er klar i 2.0-versjon – gjort mulig fordi Sparebankstiftelsen DNB igjen tildeler ordningen et stort millionbeløp.

 

> Søknadsportalen på kulturskoleradet.no

 

Hovedmålet med Inkluderende kulturskoler 2.0 er å sikre at alle unge som kvalifiserer til et fordypningsprogram i kulturskolen, har tilgang til dette, og det uavhengig av hvor de bor, gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer mellom kulturskoler og relevante ressursmiljø.

 

Informasjonsbrev om Inkluderende kulturskoler 2.0 sendt landets kommuner m.fl.

 

Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB innebærer 19 millioner kroner til utvikling av kommunale kulturskolenes fordypningsprogram over de tre neste årene. Midlene vil være tilgjengelige gjennom Norsk kulturskoleråds søkbare ordning Inkluderende kulturskoler. Dette er altså en solid og betydningsfull oppfølging av stiftelsens første tildeling til Inkluderende kulturskoler i 2022.

 

Søknadsportal åpen i to måneder

 

Det vil være mulig å søke om midler til gode fordypningstiltak i regi av kommunale kulturskoler i perioden 1. september – 1. november 2023. I søknadsperioden vil bli arrangert webinarer med informasjon og støtte i søknadsprosessen. Mer om disse lengre nede i artikkelen.

 

Kulturskoler som mottar stimuleringsmidler vil få tilbakemelding om dette innen 1. desember, og forventes å starte forberedende arbeid i løpet av januar 2024.

 

Stimuleringsmidler til aktivitet på tre områder 

 

Stimuleringsmidlene skal bidra til aktivitet for elever, knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag. Det legges opp til tre områder som det kan søkes stimuleringsmidler til aktivitet for elever for: interkommunale tiltak, regionale tiltak og erfaringsdeling. Innen alle de tre områdene er samhandling og samarbeid en forutsetning for å kunne bli tildelt midler. 

 

De tre aktivitetsområdene, med eksempler på tiltak/aktiviteter:

 

1) Interkommunale tiltak

 

  • Regelmessig tilbud av fordypningsprogram innen alle kunstfag
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag

2) Regionale tiltak

 

  • Samarbeid med aktører innen utøvende kunstfelt og fritidskulturlivet
  • Pilotprosjekt mellom kulturskoler, KDA eller MDD-linjer
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag
  • Samarbeid med UH regionalt

3) Erfaringsdeling

 

  • Interkommunale dialogarenaer, webinarer
  • Regionale dialogarenaer
  • Nasjonale konferanser, webinarer 

Piloter innen de ulike områdene vil vektlegges. Tiltak som søker støtte gjennom stimuleringsmidler, må vise til langsiktig planlegging utover perioden det søkes midler for, og bidra til erfaringsdeling gjennom ordningens periode.

 

Stimuleringsmidlene kan ikke være eneste finansiering

 

Det er en forutsetning at det legges opp til økonomisk fordeling av kostnader, slik at stimuleringsmidler ikke er eneste finansiering. Minimum 40 prosent av utgiftene må dekkes inn av egenandel fra kommuner og/eller bidrag fra fylkeskommuner og/eller andre offentlige virksomheter.

 

Hvem kan søke?

 

En kommune søker på vegne av flere kommuner (minimum to) og samarbeidsparter.

Samarbeidskonstellasjoner som ble etablert gjennom Inkluderende kulturskoler i 2022 kan søke stimuleringsmidler for utvikling av nye tiltak.

 

Tiltak som mottok støtte gjennom ordningen i 2022 kan eventuelt søke om «nedtrappingsmidler», i arbeidet med overgangen fra prosjekt til drift og/ eller midler til erfaringsdeling.

 

Søkerassistanse: Webinarer og hjelpelinje

 

I forbindelse med ordningen Inkluderende kulturskoler 2.0 vil Norsk kulturskoleråd gjennomføre webinar med informasjon om ordningen, der det kan søkes på stimuleringsmidler til utvikling av kommunale kulturskolenes fordypningsprogram over de tre neste årene. Samme webinar kjøres flere ganger i august og september, slik at alle skal få sjansen til å få det med seg.

 

Tidspunktet er alltid 09:00–10:00. Selve webinaret varer til ca. 09:30. Deretter er det åpen hjelpelinje, der en (også uten å ha fulgt webinaret denne dagen) kan logge seg på og stille spørsmål. Merk: I oktober blir det åpen hjelpelinje fra 09:00–10:00 hver mandag.

 

Webinar- og hjelpelinjedatoer i august og september: Mandag 28.08 / Tirsdag 12.09 / Torsdag 14.09 / Tirsdag 19.09 / Fredag 22.09 / Onsdag 27.09.

 

Hjelpelinjedatoer i oktober: Mandag 2. / Mandag 9. / Mandag 16. / Mandag 23. / Mandag 30.

 

> Lenke til webinar og hjelpelinje på Zoom

 

> Mer informasjon på nettsida Fordypning på kulturskoleradet.no

 

Merk: Sparebankstiftelsen har også tildelt økonomiske midler til prosjektet Håndverksløftet i kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd også har initiert og administrerer. Her kan det søkes på utviklingsmidler (5,4 mill. kr i potten) fra medio september, med søknadsfrist 1. november. Les mer om dette i denne nyhetssaken på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!