Fremtidens kulturskole – tid for å søke: Fokus på god oppvekst, gode læringsmiljø og det gode liv

Fremtidens kulturskole regionale program utsatt
02.05.2024 Egil Hofsli (tekst) Esther Buchman (tegning)
Del på:

Fremtidens kulturskole – tid for å søke: Fokus på god oppvekst, gode læringsmiljø og det gode liv

Fram til 15. mai er det mulig å søke plass i utviklingsprogrammet Fremtidens kulturskole, som Norsk kulturskoleråd tilbyr kommuner som kulturskoleeiere. Her blir det fokus på god oppvekst, gode læringsmiljø og det gode liv, og hvilken rolle kulturskolen kan ha i forhold til det – i samspill med andre aktører.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker at utviklingsprogrammet skal bidra til at kommunene når sine overordnete mål, som kan være gode liv og god oppvekst, bo- og livslyst, inkluderende samfunn, mestringstro og/eller bærekraftsmål.

 

Selve oppstarten av programmet skjer til høsten, på en fellessamling på Gardermoen i september. Søknadsinformasjon finner du til slutt i artikkelen.

 

– Lokal samhandling og nye arbeidsmåter på tvers av fag og sektorer blir stadig mer etterspurt i kommune-Norge, sier Torkel Øien (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Fremtidens kulturskole, og fortsetter: – Tjenester og tiltak som skal skape gode løsninger og fremtidens kommuner, skapes og utvikles i samspillet mellom tjenester, ulike aktører, fag og innbyggere.

 

Øien poengterer at det i dag forventes at innbyggerne blir tatt med på råd samt at tjenester og rammer for lokalsamfunnet i større grad enn tidligere skal reflektere erkjente behov hos «dem det gjelder».

 

– Erfaringer, verktøy og arbeidsmåter fra utviklingsprogrammet Fremtidens kulturskole, skal gjøre kommunene bedre rustet til å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Fremtidens kulturskole er ikke en modell av en skole med nye fag og disipliner. Det er et endret tankesett, arbeidsmåter og perspektiv på kulturskolens rolle i fremtidens kommune. Ikke minst er det fokuset på og forståelse av god oppvekst, gode læringsmiljø og det gode liv, og hvilken rolle kulturskolen kan ha i forhold til det – i samspill med andre aktører, som forsterkes, sier Torkel Øien.

  

Fremtidens kulturskole som regionalt program

 

Programmet Fremtidens kulturskole skal sette fokus på hvordan komplekse samfunnsutfordringer kan løses gjennom samskaping for å finne innovative og gode løsninger. Utfordringer som Kulturskolerådet mener vil kreve andre måter å samhandle på for at kommunene skal finne de gode løsningene.

 

Målet er å bidra til innsikt og omforent problemforståelse i kommunene, og konkretisering av hva kulturskolens rolle kan være i denne samskapingen. 

«Visste du at flere av kommunene som var med i utviklingen av programmet Fremtidens kulturskole i ettertid melder tilbake at deres arbeid i egen kommune har fått en helt annen og positiv oppmerksomhet fra administrativ og politisk ledelse?».

Søknadsstøtte og inspirasjonssamling

 

For å inspirere kommuner til deltakelse, ble det fredag 15. mars arrangert en inspirasjonssamling på nett. Den kan du se på Vimeo, eller du kan se den direkte i nyhetssaken her:

 

 

Kulturskolerådet bistår gjerne kommunene i søknadsprosessen. – Det kan for eksempel dreie seg om møte med fylkesrådgiver og veileder fra kulturskolerådet, som kan være gode dialogpartnere når det gjelder lokalt forankringsarbeid. Husk: Alt arbeidet skal ikke være gjort før programmet starter. Det er viktig å ta god tid og noe av dette er arbeid som skal gjøres i samspill med de øvrige deltakerne i programmet, sier Torkel Øien.

 

Mål med samling og arbeid fram mot ny søknadsfrist

 

Målet med arbeidet fram til ny søknadsfrist er:

 

 • Avklarte forventninger rundt deltakelse i programmet og det lokal arbeidet.
 • Forståelse for hvordan det kan skapes et kommunalt kunnskapsgrunnlag.
 • Innsikt i kartlegging av lokale interessenter innenfor eget utviklingsområde.
 • Læring på tvers av fag, roller og kommuner.
 • Bidra til trygghet i hvordan gjennomføre prosessarbeid lokalt.
 • Forståelse og konkretisering av arbeidsformer og tankesett i programmet.

– Det er viktig å presisere at de gode erfaringene og praksis fra Norsk kulturskoleråds veiledningsordning skal leve videre i en fusjon med tankesettet i Fremtidens kulturskole. Hensikten er å koble disse to gode programmene til en felles ramme for godt utviklingsarbeid, sier Torkel Øien.

 

Kostnader ved deltakelse

 

Noen av kommunenes tilbakemeldinger og spørsmål har handlet om økonomi. Derfor ser Kulturskolerådet det viktig å få fram noen hovedpunkt i det økonomiske ved deltakelse:

 

 • Deltakeravgiften for hver kommune er 20 000 kroner for hele programperioden. 
 • Disse midlene benyttes til utjevning av reiseutgifter for kommunene.
 • Kostnader i forbindelse med reise til samlinger og overnatting dekkes av deltakerkommunene. 
 • Eventuelle lønns- og vikarkostnader dekkes av den enkelte deltakerkommune.
 • Programmet dekker veiledningsstøtte, faglig innhold og dagpakker på samlinger.
 • Deltakeravgiften deles i tre og kommunene faktureres tre ganger i programperioden, i etterkant av hver fysisk samling på Gardermoen.

Erfaringer fra pilotprosjektet

 

I forberedelsene til oppstart av programmet har programledelsen bedt noen av kommunene si litt om sine erfaringer fra pilotarbeidet. Rektor i Lillestrøm kulturskole, Trude Nordeng Rougnø, sier blant annet dette om sine erfaringer:

«Ved å delta i piloten fikk vi mange nyttige verktøy fra veilederne. Vi delte erfaringer med de andre deltakerkommunene. Vi ble «tvunget» til å sette av tid til arbeid i egen kommunegruppe. Vi har lært at det å finne gode samarbeidsprosjekt krever: Involvering, forankring, tid og ressurser. Og at godt planlagte prosjekt gir positive resultater».

> Se og hør erfaringer fra flere av kommunene som deltok i pilotprosjektet her

 

Essensielle datoer

 

 • 15. mai 2024: Ny frist for å søke om deltakelse i programmet. > Søk her (forms.office.com)
 • September 2024: Første fellessamling på Gardermoen.

Les mer:

Verktøy og arbeidsmåter (ks.no)

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

Les flere nyheter!