Rammeplanhøring over: Stort engasjement gleder Kulturskolerådet

Illustrasjon som viser navn på mange av dem som har levert høringsinnspill.
22.05.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Rammeplanhøring over: Stort engasjement gleder Kulturskolerådet

Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i ny versjon, og mange bryr seg om hva som skal stå i den. 76 høringssvar er levert i høringa Norsk kulturskoleråd har gjennomført på et utkast til ny rammeplantekst. I Norsk kulturskoleråd synes man det er et gledelig høyt tall.

 

På kulturskoleradet.no kan du lese alle innspillene som er levert

 

Det er et høringsutkast til ny overordnet del i rammeplan for kulturskolen, som har vært på høring.

 

– Det er veldig positivt at så mange har benyttet den muligheten til å spille inn synspunkt på ny rammeplan for kulturskolen. Det vitner om stort engasjement for en overordnet del av planverket, og er konstruktive innspill i den videre utformingen av planen, sier Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Hun har merket seg at mange har hatt grundige politiske prosesser i forbindelse med høringsarbeidet. Samtidig vet hun at for andre har høringsperiodens varighet og tidspunkt ikke tillatt dette.

 

– Det er like fullt viktig at det politiske arbeidet holdes varmt, for å forberede politisk behandling av rammeplanen når den er endelig ferdigstilt. Det er de politisk valgte i kommunen, som skoleeier, som fyller planen med innhold, gjennom forventinger og rammer for kulturskolen i kommunen, sier Selnæs Domaas.

 

Hun merker seg med glede at det også er mange innspill direkte fra kommunale kulturskoler og likeså fra representanter for utdannerhold og fritidskulturlivet.

 

– Nå venter en spennende prosess med gjennomgang av alle høringsinnspill, noe vi ser fram til,  sier Selnæs Domaas og viser til at et sekretariat i Norsk kulturskoleråd nå skal i gang med å ta ned tendenser i høringsinnspill, som så skrives inn i høringsutkastet. Dette arbeidet starter i siste uke av mai (uke 22) og pågå til medio juni. Hovedstyret i Norsk kulturskoleråd vil få presentert en ny versjon av rammeplanen i løpet av august.

  

Norsk kulturskoleråd følger opp regjeringsønske

 

Rammeplan for kulturskolen skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunens oppgave med å legge til rette for gode liv for innbyggere i kommunen.

 

I Meld. St. 18 (2020–2021) ber regjeringa om at Norsk kulturskoleråd vurderer endringer i Rammeplan for kulturskolen, i tråd med formålet for kulturskole slik det er skissert i nevnte stortingsmelding. 

 

Endringer i planens overordnete del

 

Norsk kulturskoleråd etablerte en egen rammeplangruppe – som har utført hovedarbeidet med å gjøre endringer i overordnet del av rammeplan for kulturskolen. Boel Christensen-Scheel hadde hovedansvaret for å skrive utkstet til den nye rammeplanversjonen. Det gjorde hun basert på drøftinger i rammeplangruppa samt innspill som kom på innspillsmøter høsten 2023.

 

Rammeplangruppas medlemmer

 

 • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune
 • Boel Christensen-Scheel, professor/ph.d. i kunstteori og -formidling, Artcs kunstrådgivning og tidligere dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
 • Helge Øye, rektor, Gjøvik kunst- og kulturskole
 • Johannes Roksand Fauchald, rektor ved Harstad kulturskole (fra 29. november 2023)

Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver, Kultur- og likestillingsdepartementet, har også deltatt i drøftinger med rammeplangruppa.

 

Viktig: Medlemmene i rammeplangruppa er utvalgt og forespurt i kraft av sin kompetanse og sin kunnskap, og ikke fordi de representerer den og den institusjonen/organisasjonen o.l.

 

Rammeplangruppa begynte sitt arbeid våren 2023, og har hele veien hatt støtte av ei arbeidsgruppe bestående av ansatte i Norsk kulturskoleråd. Arbeidsgruppa fungerer som sekretariat for rammeplangruppa, og har blant annet som oppgave å sette agendaen for rammeplangruppas arbeid.

 

De fire som utgjør den interne arbeidsgruppa, er Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder), Anna Rennemo (rådgiver) og Ragnhild Skille (rådgiver).

 

Mandatet for endringsarbeidet

 

Rammeplangruppens hovedoppdrag har vært å

 

 • identifisere hva som bør endres i overordnet del (kapittel 1 og 2) i Rammeplan for kulturskolen for at planen skal være i tråd med endringene som er skissert i Meld. St. 18 (2020–2021), andre nasjonale føringer og samfunnsmessige endringer
 • samle informasjon og innspill som kan ha betydning for endringer i overordnet del i Rammeplan for kulturskolen, i åpent samarbeid og dialog med relevante kompetansemiljøer og interessegrupper
 • utarbeide et forslag til en ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen, på bakgrunn av de to første punktene her

I arbeidet ble det forventa at følgende tema ble tillagt spesiell vekt:

 

 • Barn og unges medvirkning
 • Kulturskolen som samarbeidende aktør 
 • Kulturskole for alle
 • Kulturskolen i kommunalt planverk

Også andre tema som rammeplangruppen har funnet aktuelle, på bakgrunn av politiske føringer eller samfunnsmessige endringer, er tatt inn i arbeidet.

 

Referansegruppa – rammeplangruppas støtteapparat

 

Rammeplangruppa har hatt nyttig støtte i referansegruppa. Denne gruppa består av

 

 • Erling Lien Barlindhaug, assisterende sekretariatssjef i Utdanningsforbundet, tidligere utdanningsdirektør, KS og direktør, IMTEC
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør ved Kultur og folkehelse, Vestland fylkeskommune
 • Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole og styremedlem i Norsk kulturskoleråd
 • Inger Anne Klemetsen, seniorrådgiver ved Sametinget
 • Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Rut Jorunn Rønning, ph.d.-stipendiat ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi, Norges musikkhøgskole
 • Lisbeth Skregelid, professor ved Universitetet i Agder
 • Eirik Sørbø, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, prosjektutvikler i CreaTeMe og prosjektleder i studZ
 • Inger Anne Westby, dosent emeritus ved Norges musikkhøgskole

Hensyntar også samfunnsmessige endringer 

 

I tillegg til Meld. St. 18 (2020–2021) må også samfunnsmessige endringer hensyntas ved endringer i Rammeplan for kulturskolen. Allerede i 2019 startet Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt fremtidig endringer av Rammeplan for kulturskolen. Drøftingene har hatt fokus på at hovedmålet med kulturskolens rammeplan er fortsatt styrking og synliggjøring av kulturskolen som et lovpålagt opplæringstilbud, og av kulturskolens potensial som del av et helhetlig kommunalt tjenestetilbud.

 

Norsk kulturskoleråd vurderte at rammeplanen må endres, for å møte dagens samfunn og de politiske føringer som ligger blant annet i Meld. St. 18 (2020–2021).

 

Norsk kulturskoleråd har vært og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om oppfølging av Kunnskapsdepartementets forventing om rammeplanendring.

 

Merk: En videre utvikling av fagplanene som utgjør kapittel tre i dagens Rammeplan for kulturskolen, anses ikke av Kulturskolerådet som en del av oppdraget i Meld. St. 18 knyttet til endring av overordnet del av rammeplanen. Kulturskolerådet ser at en slik utvikling kan gjøres i form av utvikling av digitale læringsressurser, på linje med tilsvarende planer for barnehage, SFO og andre skoleslag.

 

> Dagens Rammeplan for kulturskolen på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!