- Helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling

25.08.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

- Helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling

OSLO: Kulturprosjektet Oppspill - som Norsk kulturskoleråd er part i sammen med KS - og KS' medlemsdialog «Kultur for framtida» er avsluttet. På denne bakgrunnen har styringsgruppa for prosjektet gitt sine anbefalinger for KS’ arbeid og kommunesektorens rolle i den nasjonale kulturpolitikken framover. "Helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling", mener styringsgruppa.

 

Mer om Oppspill og medlemsdialog på ks.no her

 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om felles kultursatsing; Kulturprosjektet Oppspill. KS’ landsting vedtok i 2016 at KS skal styrke sin organisasjon innen kultur. Prosjektet har derfor lagt stor vekt på å kartlegge og identifisere kommuner og fylkeskommuners behov på kulturfeltet.

 

På denne måten vil KS kunne foreta godt forankrede prioriteringer knyttet til sitt videre arbeid med kultur som interessepolitisk område.  Prosjektet skulle også bidra til å sette kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.

 

Ett av innsatsområdene i kulturprosjektet har vært å legge til rette for og gjennomføre en systematisk kartlegging blant kommuner og fylkeskommuner. Dette resulterte i medlemsdialogen «Kultur for framtida». Denne dialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk (ordførere i de sju største kommunene). Det har i tillegg vært tema på flere konferanser. Totalt har det kommet inn 30 skriftlige innspill.

 

Medlemsdialogen har hatt tre hovedtema:

 

  • Utfordringer og muligheter for kulturfeltet i et samfunnsutviklingsperspektiv
  • Helt innafor – om et inkluderende kulturliv
  • Kulturskolenes plass i den lokale kulturelle grunnmuren

Innspillene til prosjektet understøttet at KS bør styrke sin organisasjon på kulturfeltet. Medlemsdialogen ga entydig positive tilbakemeldinger knyttet til KS’ engasjement. I innspillene understrekes kunsten og kulturens egenverdi og den sentrale plass kultur har i lokal og regional samfunnsutvikling.

 

Erfaringene KS og samarbeidspartneren Norsk kulturskoleråd har gjort seg gjennom Oppspill og medlemsdialog, er at i framtidig kultursatsing vil det være viktig å å styrke den lokaldemokratiske innflytelsen i den nasjonale kulturpolitikken. Dette vil kreve et samarbeid basert på tillit mellom:

 

  • sentrale myndigheter og kommunesektoren
  • fagadministrasjon og politikk
  • kultursektor og kommunesektor

Les også fyldigere nyhetssak på ks.no

Les flere nyheter!