Kulturskolerådet lager ny politisk plattform og nye strategier

2019 Politisk plattform 5.12.jpg
"PLATTFORMVEDTAK": Et landsstyremøtevedtak fra 2018 gjør at kulturskolerådet nå arbeider med å lage en politisk plattform. (Bildet er fra landsstyremøtet i 2019)
04.12.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådet lager ny politisk plattform og nye strategier

TRONDHEIM: En ny politisk plattform samt nye strategier på flere nivå er under utarbeidelse i Norsk kulturskoleråd. Både administrasjon og politiske valgte er involvert i arbeidet. Innen 15. april 2020 skal nye sentrale dokument være klare for politisk behandling i sentralstyret, landsstyret og til slutt på Norsk kulturskoleråds landsting i oktober 2020.

 

Norsk kulturskoleråds politiske plattform skal konkretisere de viktigste områdene som organisasjonen har politiske synspunkt på og målsettinger knytta til. Plattformen skal altså vedtas på landstinget, den vil bli rullert av landsstyret og kan ved behov bli justert av sentralstyret.

Sammen med gjeldende strategier vil den si noe om de til enhver tid gjeldende politiske prioriteringene både på nasjonalt og regionalt nivå i kulturskolerådet, og hvordan organisasjonen arbeider med disse.

 

Det er et landsstyremøtevedtak fra 2018 som har utløst arbeidet med en politisk plattform. Dette topunktsvedtaket er som følger:

 

1) Landsstyret ber om at det igangsettes et arbeid med politisk plattform for Norsk kulturskoleråd.

2) Arbeidet med utarbeidelse av plattform må involvere fylkes- og regionlag, Landsstyret i 2019 samt alle medlemmer før den vedtas på Landstinget i 2020.

 

Ut på høring nå – politisk behandling i 2020

 

Arbeidet med den politiske plattformen har kommet dit hen at et utkast nylig er sendt ut til høring internt i kulturskolerådets fylkes- og regionavdelinger. Disse avdelingenes styrer bestemmer hvordan de vil høre kulturskolerådets medlemmer i sitt fylke, og gjennomfører prosessen.

 

Høringsuttalelsene fra kommunene må være i form av politisk behandling. I mars 2020 skal avdelingsstyrene sammenfattet innspillene. Så sendes disse til kulturskolerådets politiske sekretariat, som ferdigstiller en sak som skal til politisk behandling i tre ledd, i sentralstyret, landsstyret og til slutt på landstinget i 2020.

 

Forut for utarbeidelsen av høringsutkastet er det blant annet gjennomført politiske verksted med styrelederne i fylkes- og regionavdelingene. Om status etter dette arbeidet skriver Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, følgende i sin rapport til sentralstyret:

 

«Det er en relativt stor enighet i fylkesledergruppen om at visjonen fremdeles bør være «Kulturskole for Alle». Det er allikevel viktig å være bevisst på hva «for alle» betyr. Når det gjelder verdier har en i strategi 2020 etablert at Norsk kulturskoleråd skal bli gjenkjent på å være inkluderende, nyskapende, samhandlende og tradisjonsbærende. Dette er et verdisett det er vanskelig å bestride. Allikevel ble det diskutert hvorvidt dette var tilstrekkelig for å illustrere Norsk kulturskoleråds rolle om å være kommunenes utviklings- og interesseorganisasjon for kulturskole.»

 

På det nevnte politiske verkstedet var det også et fokus på det som skal bli kulturskolerådets overordnede strategi fram mot 2032. Denne skal erstatte Strategi 2020 etter landstinget høsten 2020. Spesielt visjon, verdier og formål var gjenstand for debatt.

 

Nye strategier på to nivå

 

Parallelt med arbeidet med den politiske plattformen og den overordnede strategien, har Norsk kulturskoleråds administrasjon siden februar 2019 arbeidet med å utvikle strategier for kulturskolerådets ulike funksjonsområder. Administrasjonens medarbeidere arbeider for tida gruppevis med disse strategiene. Innen påska 2020 skal de formes så likt som tjenlig er, og legges fra for politisk behandling.

 

Totalt blir det splitter nye strategier for følgende sju funksjonsområder:

 

 

Les flere nyheter!