Valgguide: Dette vil partiene gjøre med og for kulturskolen

29.08.2023 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Valgguide: Dette vil partiene gjøre med og for kulturskolen

TRONDHEIM: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er snaue to uker unna, og alle de politiske partiene håper at akkurat deres politikk får deg til å velge deres stemmeseddel. Hvis partienes kulturskolepolitikk er viktig for deg: Her får du informasjon som kanskje hjelper.

 

I oversikten nedenfor ser du hva de ti største partiene skriver  og ikke skriver  i sine partiprogram på nasjonalt nivå samt hva deres lokalpartier i de tre største bykommunene skriver i sine valgprogram for høstens kommunevalg.

 

Det er ikke identiske løfter og prioriteringer. Det forteller oss at du som er veldig opptatt av den kommunale kulturskolen, kan gjøre lurt i å sjekke hva de ulike partiene har tenkt å foreta seg med og for den kommunale kulturskolen akkurat i din kommune.

 

Dette melder de ti største* partiene om kulturskolen i partiprogram samt i valgprogram i landets tre største kommuner (Bergen, Oslo, Trondheim): 

 

Arbeider-

partiet

Fremskritts-

partiet

Høyre

Industri- og

Næringspartiet

Kristelig

Folkeparti

Miljøpartiet

De Grønne

Rødt

Senter-

partiet

Sosialistisk

Venstreparti

Venstre

*) Dette er partiene som høsten 2023 har størst oppslutning på meningsmålinger bestilt og presentert både av Dagbladet, NRK og VG.

 

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets partiprogram 2021–2025

Arbeiderpartiet vil arbeide for at alle barn og unge skal kunne få undervisning på kulturskolen, og at deltakeravgiften ikke er så høy at noen ekskluderes. Arbeiderpartiet vil sikre at flere barn får mulighet til å delta i kulturskolene til en rimelig pris.

 

Arbeiderpartiet i Bergen – Kommunevalgprogram 2023 – 2027

Vårt mål er at alle barn som ønsker det skal få plass i kulturskolen til en rimeligere pris og at skolen fortsetter å holde et høyt faglig nivå. I Bergen har kulturskolen en lavere dekningsgrad enn andre sammenlignbare kulturskoler. Dersom vi skal nå målet om å treffe alle barn, må tilbudet som gis, favne om flere. Vi vil derfor tilføre kulturskolen mer ressurser, slik at vi både kan senke kontingenten, gi tilbud om rabatterte priser, ha flere friplasser, redusere ventelisten for musikkundervisning og gi et ytterligere desentralisert tilbud. Vi vil særlig at kulturskolen skal satse i områder med levekårsutfordringer og bydeler/steder med lav deltakelse.

 

Oslo Arbeiderparti – Bystyreprogram 2023-2027

Oslo Arbeiderparti vil opprette 5000 flere plasser i kulturskolen, og senke tersklene for deltakelse ved å tilby flere gratisaktiviteter. Oslo Arbeiderparti vil styrke mangfolds- og inkluderingstiltak, der kulturskolene samarbeider med andre, for å få barn og unge inn i kulturskolens aktiviteter og fellesskap. Oslo Arbeiderparti vil utvikle et enda sterkere samarbeid mellom kulturskolen og utdanningsinstitusjonene, for å styrke kompetanse, praksis, pedagogisk tilbud og rekruttering. Oslo Arbeiderparti vil utvide og styrke kulturskoletilbudet i Aktivitetsskolen (AKS). Oslo Arbeiderparti vil sørge for å bygge nye kulturstasjoner på Voldsløkka, Mortensrud og Trosterud, og vurdere å opprette kulturstasjoner i flere områder i byen.

 

Trondheim Arbeiderparti – Valgprogram 2023

(…) Vi vil fortsette å øke antallet friplasser i kulturskolen, få ned ventetiden og å styrke tilbudet ute i bydelene etter modell fra satsingen på Kolstad/Saupstad. Arbeiderpartiet ønsker også å se på muligheten for å integrere kulturskolen i skolen for å gi elevene en mer helhetlig og variert skolehverdag.

 

> Tilbake til partimeny

 

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets partiprogram 2021–2025

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

Bergen Fremskrittsparti – Program 2023–2027

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

Oslo Fremskrittsparti – Bystyreprogram 2023–2027

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

Fremskrittspartiet i Trondheim – Valgprogram 2023–2027

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

> Tilbake til partimeny

 

Høyre

Høyres partiprogram 2021–2025

Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk, og styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.

 

Bergen Høyre – Program 2023–2027

Bergen Høyre vil finne bedre lokaler for Bergen kulturskole, og tilby et bredere tilbud i bydelene.

 

Oslo Høyre – Bystyreprogram 2023–2027

Oslo Høyre vil at kulturskolen skal være et reelt tilbud til alle som ønsker det.

 

Trondheim Høyre – Bystyreprogram 2023–2027

Trondheim Høyre vil utvikle kulturskolen videre for å gi plass til flere barn og unge. Trondheim Høyre vil gi bedre rammebetingelser og øke antallet av private kulturskoler, for å gi større mangfold, valgfrihet og flere kulturskoleplasser.

 

> Tilbake til partimeny

 

Industri- og Næringspartiet

Industri- og Næringspartiet –Partiprogram

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

Bergen Industri- og Næringsparti – Valgprogram 2023

Bergen INP vil øke overføringene til kulturskolen, med mål om å gi elevene mer undervisningstid, fra 20 til 22,5 minutt pr. elev. Kulturskolen har et talentprogram, der de som kommer gjennom opptak og prøvespill får utvidet tid, men vi mener at det er viktig med litt mer tid pr. undervisningstid for alle, for å bedre kvaliteten på opplæringen. Kulturskolen har fostret mange artister, og er et særs viktig arnested for fremtidens kunstnere og musikere, og er et viktig satsingsområde.

 

Oslo Industri- og Næringsparti – Valgprogram 2023

Aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i alle bydeler bør styrkes, blant annet i samarbeid med kulturskolen.

 

Trondheim Industri- og Næringsparti – Valgprogram 2023

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

> Tilbake til partimeny

 

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkepartis partiprogram 2021–2025

Kristelig Folkeparti vil prioritere lokale midler til lokale kulturtilbud som folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet. Kristelig Folkeparti vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling.

 

Bergen Kristelig Folkeparti – Politisk program 2023–2027

(Innen kulturlivet, red.anm.) vil KrF vil i neste periode være særlig opptatt av å sikre behovene til bibliotekene, kulturskolen og amatørkulturen. KrF vil legge frem ny plan for kulturskolen, og tilby gratis prøvetimer i Bergen Kulturskole til alle elever i første klasse. KrF vil sikre alle barn som ønsker det kulturskoleplass. KrF vil tilby gratis utlån av instrumenter i kulturskolen. KrF vil sikre støtte til private kulturskoler, slik som for eksempel Salt kulturskole i Årstad bydel.

 

Oslo Kristelig Folkeparti – Program 2023–2027

Oslo KrF vil videreutvikle Oslos musikk- og kulturskole, øke antall elevplasser og forsterke samarbeidet med byens lokale musikkgrupper.

 

Trondheim KrF – Program 2023–2027

Trondheim KrF vil opprette 800 flere elevplasser ved kulturskolen og utvide samarbeidet med barneskolene om integrert kulturskoleundervisning. Trondheim KrF vil at kulturskolen skal tilby bedre familie- og søskenmoderasjonsordninger for familier med lav inntekt. Trondheim KrF vil sikre egnede lokaler for kulturskoleundervisning og de ansatte i alle bydeler.

 

> Tilbake til partimeny

 

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram 2021–2025

De Grønne vil styrke det lokale kulturlivet, den frivillige innsatsen og samarbeidet mellom profesjonelle og frivillige aktører. Dyktige lærere i skole og kulturskole skal gi alle muligheter til å tilegne seg estetisk kompetanse og ferdigheter. De Grønne vil styrke kulturskoletilbudet, med mål om å rekruttere flere elever fra grupper som i dag er underrepresentert. De Grønne vil videreføre lovpålagt kulturskole, og fastsette en egen forskrift til opplæringsloven for blant annet å regulere krav til faglig nivå, kapasitet og nivå for egenbetaling. De Grønne vil øke støtten til kunstfaglige samarbeidsprosjekter mellom kulturskole og grunnskole.

 

Bergen MDG – Lokalprogram 2023–2027

Bergen MDG vil gjøre kulturskolen mer inkluderende ved aktivt å rekruttere inn underrepresenterte grupper, utvide ordningen for gratisplass og senke prisen på instrumentleie, samt arbeide for å øke tilbudet på skolene i SFO-tiden.

 

Oslo MDG – Partiprogram 2023–2027

Vi fortsetter å satse på kulturskolen, og utvide tilbudet til flere bydeler. Samtidig er egenandelen for høy for mange av byens familier. Vi vil tilgjengeliggjøre kulturskolen for flere ved å innføre prisdifferensiering, og vurdere andre løsninger som fjerner terskel for deltakelse, samtidig som vi vil gi bedre økonomiske rammevilkår til frivillige aktører som drifter gratis kulturtilbud.

 

Trondheim MDG – Partiprogram 2023–2027

Trondheim MDG vil videreutvikle kulturskolen og redusere elevsatsene. Trondheim MDG vil heve grensen for friplass i kulturskolen sånn at alle barn får muligheten til å delta. Trondheim MDG vil knytte kulturskoletilbudet nærmere skolehverdagen.

 

> Tilbake til partimeny

 

Rødt

Rødts arbeidsprogram 2021–2025

Vi trenger (…) en kulturskole med et tilbud alle har råd til å benytte seg av. Rødt vil sikre at prinsippet om kulturskoler fortsatt skal være nedfelt i opplæringsloven. Rødt vil bygge ut kulturskolene med flere fag og sette dem i stand til å tilby gratis undervisning for alle aldersgrupper.

 

Rødt Bergen – Program 2023–2027

Rødt Bergen arbeider for å øke kulturskolens budsjett slik at tilbudet kan økes, ventetiden reduseres til maks ett år, og at tilbudet blir gratis. I første omgang vil vi foreslå at maksimal egenandel settes til 1.000 kroner i året. Rødt Bergen arbeider for at kulturskolen får tilstrekkelige budsjettmidler til å låne ut instrumenter og annet nødvendig utstyr gratis. Rødt Bergen arbeider for å sikre flere heltidsstillinger/større stillinger innenfor kulturskolen og andre arenaer for barn og kultur. Rødt Bergen arbeider for et sterkere samarbeid mellom kulturskolen, SFO og skolene. Rødt Bergen arbeider for kommunalt tilskudd til andre kulturaktiviteter for barn (eks. Vestlandske teater sin teaterskole), slik at årspris blir lik som kulturskolen.

 

Rødt Oslo – Arbeidsprogram 2023–2027

Rødt Oslo jobber for at kommunen må iverksette tiltak som vil styrke kvinners økonomi. Dette kan for eksempel være lavere satser/gratis barnehage, subsidiering av barneidretten og kulturskolene, redusert pris/gratisbilletter i svømmehaller og kollektivtrafikk m.m. Rødt Oslo jobber for at Oslo kulturskole må fortsette å utvides og styrkes. Bydeler med lav kulturskoledekning må prioriteres når nye kulturstasjoner opprettes og når kulturskolen samfinansierer tilbud med lokale kor, korps og orkester. Ordningen med halvprisplass må beholdes og utvides til å også inkludere kor, korps og orkester. På sikt skal kulturskolen bli gratis.

 

Rødt Trondheim – Valgprogram 2023–2027

Rødt vil jobbe for økt støtte til kulturskolen slik at den gjennom redusert pris og ei friplassordning kan gjøre tilbudet mer tilgjengelig.

 

> Tilbake til partimeny

 

Senterpartiet

Senterpartiets stortingsprogram 2021–2025

Senterpartiet vil sørge for at andre aktivitetstilbud i kommunen, som kulturskole, kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel frivillighetssentraler og idrettslag, uten at dette går på bekostning av aktiviteten i frivillige organisasjoner. Senterpartiet vil styrke kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Senterpartiet vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner. Senterpartiet vil (…) støtte kulturskoler som fremmer og bevarer lokal immateriell kulturarv.

 

Bergen Senterparti – Kommunevalgprogram 2023–2027

Bergen Senterparti vil gi flere plass i den kommunale kulturskolen og lage ordninger og tilbud slik at de når alle bydelene og de enkelte skolene. Bergen Senterparti vil øke støtten ril private kulturskoler. Bergen Senterparti vil innføre lav foreldrebetaling/graderte betalingssatser på kommunale tjenester som barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, for å sikre likeverdig deltakelse og forebygge fattigdom.

 

Oslo Senterparti – Lokalvalgsprogram 2023–2027

Oslo Senterparti vil øke kapasiteten i musikk- og kulturskolen og sikre lokaler i alle bydeler.

 

Trondheim Senterparti – Kommunevalgprogram 2023–2027

Trondheim skal være en by for kunst og kultur, både for profesjonelle og amatører. Vi trenger et godt samspill mellom kunstmiljøer og et godt profesjonelt kulturtilbud, en god kulturskole, og gode vilkår for det frivillige kulturlivet. Trondheim Senterparti vil videreutvikle den kommunale kulturskolen.

 

> Tilbake til partimeny

 

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 2021–2025

SV vil heve kvaliteten i SFO. Skolen og SFO skal være en del av lokalsamfunnet ved å stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse. SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. SV vil øke kvaliteten, bredden, og gi flere tilgang til kulturskolen. Staten må bidra til å fase inn gratis plasser i kulturskolen, samt flere åpne lavterskeltilbud. Maksprisen må gjeninnføres.

 

Bergen Sosialistisk Venstreparti – Valgprogram 2023–2027

Bergen SV vil styrke samarbeidet mellom SFO, kulturskolen og idrettslag. Kulturskolen er det viktigste opplæringstilbudet for barn og unge som ønsker å utvikle sine kunstneriske evner innen sang og musikk, dans, billedkunst og andre uttrykksformer. SV vil øke ressursene til Bergen kulturskole. Det er viktig at enda flere elever får en reell mulighet til å utvikle sine praktisk-estetiske ferdigheter. SV vil at alle barn og unge skal få tilbud om undervisning på kulturskolen, og ikke ekskluderes på grunn av for høy deltakeravgift. SV vil at barn og unge på sikt skal få gratis kulturskole som en del av en helhetlig skoledag. SV vil at kulturskolen gir et allsidig tilbud, slik at flest mulig kan få ønsket opplæring. SV vil øke antallet elevplasser i kulturskolen. SV vil ha forsøk med kulturskoletime inn i SFO. SV vil gjøre kulturskolen mer tilgjengelig, enklere og fleksibel, slik at man ikke risikerer å betale for tilbud som ikke blir brukt. SV vil redusere egenandelen i Bergen kulturskole, og fjerne køene slik at alle som ønsker det får tilbud om plass. SV vil redusere foreldrebetalingen i barnehage, SFO og kulturskole på veien mot gratis barnehage og en skoledag som inkluderer SFO- og kulturskoleaktiviteter.

 

Oslo Sosialistisk Venstreparti – Valgprogram 2023–2027

Oslo SV vil styrke samarbeidet mellom AKS, idrettslag, kulturlivet, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Disse tilbudene skal være gratis. Alle barn bør få tilbud om å delta i kulturskolen gjennom AKS. Oslo SV vil videreutvikle tilbudet og fortsette opptrappingen av kapasiteten i Kulturskolen, samt styrke samarbeidet mellom Kulturskole og AKS. Prioritere de nye plassene til bydeler der deltakelsen i kulturskolen er lav. Oslo SV vil at Mortensrud kulturstasjon blir en modell for alle bydeler som en kulturskole for alle, og et kulturelt og kunstpedagogisk kompetansesenter.

 

Trondheim Sosialistisk Venstreparti – Valgprogram 2023–2027

Trondheim SV vil heve inntektsgrensa for friplass på kulturskolen til 5 G. Trondheim SV vil sørge for flere individuelle plasser og gruppetilbud på kulturskolen for å sikre at alle som ønsker det får et tilbud innen rimelig tid. Trondheim SV vil gi flere gratisplasser på kulturskolen. Trondheim SV vil spre ordningen med kulturdager til flere skoler for at flere barn får kulturskoleaktiviteter. Trondheim SV vil bedre kjønnsbalansen i kulturskolen når det gjelder instrumentvalg.

 

> Tilbake til partimeny

 

Venstre

Venstres stortingsvalgprogram 2021–2025

Mer samarbeid med ulike aktører som kulturskole og ulike frivillige aktører, som for eksempel idrettslag og miljøorganisasjoner, er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet. Vi vil gi kulturskolene større frihet til å bestemme egne satsingsområder. Vi vil videreutvikle kulturskolene som inkluderingsarenaer for å forebygge utenforskap. I tillegg vil vi styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnopplæring i grunnskolen og på videregående skole.

 

Bergen Venstre – Politisk program 2023–2027

Bergen Venstre vil samarbeide med kulturskolen om å integrere musikkundervisning i SFO-tiden. Bergen Venstre vil sikre gode vilkår både for offentlige og private kulturskoler.

 

Oslo Venstre – Bystyreprogram 2023–2027

Oslo Venstre vil at alle barn og unge som ønsker det skal få tilbud om plass på musikk- og kultur skole gjennom styrket samarbeid mellom kommunen og private musikk- og kulturskoletilbud.

 

Trondheim Venstre – Politisk program 2023–2027

Trondheim Venstre vil oppfordre til bedre samarbeid mellom skolene og frivillige organisasjoner som kulturskolen og idrettslag for å tilby varierte tilbud i SFO-tiden. Trondheim Venstre ønsker (…) å øke antallet elevplasser ved Trondheim kommunale kulturskole. Trondheim Venstre mener kommunen må samarbeide tettere med byens kulturinstitusjoner, NTNU, kulturskolen og frivillige om tilrettelagte tilbud for eldre som trenger og ønsker det.

 

> Tilbake til partimeny

 

> Informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 på valg.no

Les flere nyheter!