Fagplanstatus medio mai

img_1044.png
img_1044.png
11.05.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fagplanstatus medio mai

TRONDHEIM: En krevende fagplaninnspurt er i gang i Norsk kulturskoleråds regi. En innspurt mer preget av stor nøyaktighet enn av høyt tempo. Sånn skal det være når viktige fagplaner skal ferdigstilles til den nye rammeplanen for kulturskolen.

 

Etter at fristen for å levere høringsinnspill til utkastet til rammeplanens tredje kapittel (fagplankapitlet) gikk ut 22. april, har det vært hektiske arbeidsdager for både fagplangruppemedlemmer samt Norsk kulturskoleråds fagsjef, Åste Selnæs Domaas, og andre ansatte i kulturskolerådet.

 

– I Norsk kulturskoleråd er vi utrolig glade for det stort engasjement rundt fagplanene og for de mange konstruktive innspillene vi har mottatt. Dette lover svært godt for det videre rammeplanarbeidet lokalt, sier fagsjef Selnæs Domaas.

 

Når kapitlet er endelig ferdig, er det foreløpig for tidlig å si noe om, Norsk kulturskoleråd ser det som klokt å bruke den tid det tar å få fagplankapitlet maksimalt godt. En vil derfor per nå ikke sette noen deadline for når kapitlet skal være ferdigstilt.

 

Dette er gjort siden høringsfristen gikk ut

 

 • 22. april: Frist for innsending av høringsinnspill gikk ut ved midnatt denne fredagen

 

 • 23. og 24. april: Sortering av de innkomne rapportene for de ulike fagene og de ulike fasene.

 

 • 26. april: Frist for team til å legge inn sammenfattet innspill på vegne av kommunene som deltok i høringens to første faser (mer om disse i siste avsnitt).

 

 • 25. og 26. april: Ansatte i Norsk kulturskoleråd sorterte innspillene, før medlemmer av fagplangruppene samlet seg til høringssamling (se punktet under).

 

 • 27. og 28. april: Høringssamling i Trondheim. Her ble høringsinnspill gjennomgått av de fem fagplangruppenes kontaktpersoner (ansatte i Norsk kulturskoleråd) i samarbeid med to representanter fra hver fagplangruppe. Hovedfokus var å systematisere tendenser i innspill og samles om konsekvenser for revidering av høringsutkastene.

 

– På høringssamlinga ble tendenser kartlagt, åpenbare feil og mangler registrert. Likeså ble innspill som åpenbart styrker planene i form av «gode ideer som vi ikke har tenkt på», notert, sier fagsjef Åste Selnæs Domaas i Norsk kulturskoleråd. Hun presiserer at helhet og sammenheng med rammeplanens kapittel 1 og 2 er en forutsetning for at innspill tas med videre.

 

– Fagplangruppenes kontaktpersoner gjorde en formidabel jobb med å sortere innspillene fra fase 1 og 2, innspill som kom i ulike former og varianter. En god del tid gikk med til å sortere innspill som kom egne veier som e-post og vedlegg til e-post. Noen innspill kom også etter fristen, men alt er tatt med og er vurdert, sier Selnæs Domaas.

 

Deltakere fra fagplangruppene i høringsprosessen:

 

 • Dans: Siri Singsaas, Heidi Haraldsen, Irmelin Robertsen
 • Musikk: Ingrid Almås, Reidun Gran, Grete Helle Rasmussen
 • Skapende skriving: Elin Kvernmoen, Siw Cathrine Christiansen, Dag Larsen
 • Teater: Hilde Roald Bern, Vigdis Aune, Kristin Nordstrøm
 • Visuell kunst: Fabiola Charry, Margrete Gunnes, Stine W. Goksøyr

 

Videre oppfølging for ferdigstilling av fagplaner

 

Innen fredag 13. mai skal representantene for fagplangruppene - i stikkordsform - gjøre følgende:

 

 • 1) Synliggjøre tendenser i innspill
 • 2) Anbefale endringer som konsekvens av innspill
 • 3) Eventuelt ikke anbefale endringer som konsekvens av innspill

 

I tillegg er fagplangruppene bedt om gi sitt eventuelle bidrag til en revidert versjon av kapittelet om Vurdering for læring, også dette innen utgangen av uke 19.

 

I løpet av uke 20 sendes det ut en «spissere» bestilling for det videre redigeringsarbeidet, basert på de tre punktene nevnt over, og tendenser som alle fagplangruppene må ta hensyn til. Ut fra denne bestillingen vil fagplangrupper bli bedt om å levere reviderte tekstforslag til fagplan.

 

– Tidsfrist for dette er ikke satt per nå, fordi vi ennå ikke vet omfanget. Muligens kan det bli en ferdigstillelse innen utgangen av mai, sier Selnæs Domaas.

 

Redaksjonsgruppe overtar

 

En redaksjonsgruppe skal deretter ferdigstille fagplanene. Denne gruppa består av Wenche Waagen (som forfattet utkastet som har vært på høring), fagsjef Åste Selnæs Domaas og en representant for fagplangruppene (Heidi Haraldsen, Kunsthøgskolen i Oslo)

 

I siste runde vil planene bli «språkvasket» av en utenforstående fagperson før fagplanene overleveres til oppdragsgiver, som er sentralstyret i Norsk kulturskoleråd.

 

Innspill blir presentert på nettet

 

I likhet med høringsinnspillene til rammeplanens kapittel 1 og 2 vil også innspillene til kapittel 3 bli lagt ut på kulturskolerådets hjemmeside, kulturskoleradet.no.

 

– Vi arbeider nå med å finne ut hvordan dette vi gjør dette på best mulig vis. Vi må finne en god presentasjonsform for alle innspill, sier Selnæs Domaas.

 

Trykking av rammeplan

 

Rammeplan for kulturskolen - med i alt fire kapitler - vil bli tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted når planen er endelig ferdigstilt. Der vil rammeplanen få stort fokus i en egen rammeplanseksjon når hjemmesida er renovert og relanseres høsten 2016.

 

Det legges også opp til at rammeplanen trykkes som ett, samlet dokument (kapittel 1-4), når fagplankapitlet og kapittel fire, om kvalitet, er ferdigstilt. Norsk kulturskoleråds medlemskommuner vil kostnadsfritt få tilsendt noen eksemplarer av rammeplanen. Utover dette vil trykte rammeplaner være mulig å kjøpe.

 

Bakgrunn for høringsprosessen

 

Det ble lagt opp til tre faser for høring på rammeplanens kapittel 3 - fagplankapitlet:

 

 • 1) Høring fase 1: 10 kommuner/ 4 kommunegrupper tilknyttet Norsk kulturskoleråd region øst / IRIS-prosjektet: Innspill fra denne fasen ble sammenfattet på vegne av alle ti deltakerkommuner til ett, felles høringsinnspill. Sammenfattingen ble utført av Rut Jorunn Rønning, rådgiver tilknyttet Norsk kulturskoleråd region øst og prosjektleder for IRIS-prosjektet.

 

 • 2) Høring fase 2: 19 fylker/ 3 kommuner fra hvert fylke (med unntak av Rogaland, Nord- Trøndelag og Troms, som hadde to deltakerkommuner med som fylkesrepresentanter). Innspillene herfra ble sammenfattet på vegne av fylkenes deltakerkommuner til ett, felles fylkeshøringsinnspill. Sammenfatningen ble gjort av Norsk kulturskoleråds rådgiver knyttert til fylke/ team som deltok på fylkes-/kommunemøter i denne fasen.

 

 • 3) Høring fase 3: Åpen innspillsrunde for alle medlemskommuner samt universitet og høgskoler med kunstfaglig utdanning, alle fylkeskommuner og aktuelle organisasjoner. Disse innspill ble kanalisert gjennom et elektronisk spørreskjema (Questalyze). Det kom 71 høringsinnspill via denne elektroniske spørringen.

 

 • 4) Andre innspill: Noen innspill ble levert uten bruk av de kommunikasjonskanalene Norsk kulturskoleråd hadde valgt ut for levering av høringsinnspill. Det ble mottatt innspill i fritekst fra ca. 15 kommuner og organisasjoner. Alle innspill er tatt med inn i lesing av høringsinnspill.

 

 

 

Les flere nyheter!