Kulturskolerådet leverer innspill etter representantforslag

09.05.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet leverer innspill etter representantforslag

OSLO: Tre av Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentanter har fremmet et representantforslag om «kulturskolen for alle», et forslag som er til behandling i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Dit har Norsk kulturskoleråd denne uka levert innspill til saken, slik komiteen har ønsket seg.

 

– Det er gledelig at SV viser konstruktiv interesse og vilje til å arbeide for å styrke den kommunale kulturskolen. Dette er viktig for at intensjonen bak forslaget om å utarbeide denne meldinga – nemlig å styrke den kommunale kulturskolen  skal bli en realitet. Norsk kulturskoleråd ønsker i denne sammenhengen å være en konstruktiv og aktiv medspiller, sier styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd.

 

Redegjør for kulturskolerådets fokus

 

Norsk kulturskoleråds innspill viser i kortform hva kulturskolerådet velger å ha fokus på per nå, på vegne av sine medlemmer; kommunene som kulturskoleeiere. Mer om kulturskolerådets innspill lengre nede i artikkelen, først mer om representantforslaget og bakgrunnen for dette.

 

Det er SV-representantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen som har levert representantforslaget som munner ut i følgende forslag til stortingsvedtak:

 

1) Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding som ivaretar kulturskolen som et eget skoleslag og sikrer alle barn, uavhengig av bosted og foreldres økonomi, tilgang til et likeverdig og godt kulturskoletilbud av høy kvalitet.

 

2) Stortinget ber regjeringen i den varslede stortingsmeldingen om kulturskolen fremme forslag til hvordan kulturskoletilbudet kan styrkes og videreutvikles, inkludert konkrete tiltak for å

 

  • styrke kulturskolen som et skoleslag, for eksempel ved å forskriftsfeste en nasjonal rammeplan.
  • sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn, for eksempel ved å innføre makspris og gratis kulturskoletime.
  • sikre gode rammevilkår, for eksempel ved å etablere en forutsigbar finansieringsordning og innføre søkbare stimuleringsmidler.
  • styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen gjennom et forsterket og systematisk samarbeid mellom grunnopplæringen og kulturskolen, for eksempel ved å legge til rette for flere kombinerte stillinger og innføre kompetansekrav for undervisning i praktiske og estetiske fag.
  • øke samarbeidet med frivilligheten, for eksempel ved å etablere kommunale kulturforum med representanter fra barnehagen, grunnopplæringen, kulturskolen og frivilligheten.

Les hele representantforslaget på stortinget.no her

 

Komiteen ønsket seg innspill

 

I anledning at forslaget er oversendt Stortingets utdannings- og forskningskomité har denne bedt om skriftlige innspill til saken. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken, som komiteen har frist til 6. juni med å levere en innstilling i, Saken skal legges fram for Stortinget til debatt og vedtak 14. juni.

 

Saksordfører er Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiet.

 

Ikke egen kulturskolemelding

 

Bakgrunnen for SV-politikernes representantforslag er at regjeringa har varsla en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur innen 2020, og at denne også skal omfatte kulturskolen, noe som har forarget og forundret mange – når en vet at Stortinget instruerte regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden, jf. vedtak nr. 897 (2016–2017).

 

Forslagsstillerne vil med sitt representantforslag forsikre seg om at regjeringa legger fram en melding der kulturskolen vies den plassen de tre politikerne mener den fortjener, og at det ikke skal herske tvil om at kulturskolens plass og status som eget, selvstendig skoleslag skal ligge til grunn for arbeidet.

 

Norsk kulturskoleråds innspill

 

Her finner du innspillet Norsk kulturskoleråd har levert til Utdannings- og forskningskomiteen i anledningen komiteens behandling av saken.

 

Norsk kulturskoleråd viser der at organisasjonen – som er en interessepolitisk organisasjon for storparten av landets kommuner – nå har fokus på at stortingsmeldingen skal bli best mulig for dem den angår, og at den kommunale kulturskolens rolle som skoleslag i så måte er viktig og må styrkes.

 

Kulturskolerådet understreker i sitt innspill at det har en positiv dialog med Kunnskapsdepartementet om grunnleggende spørsmål, og at Norsk kulturskoleråd har fokus på å bidra på flere områder for å gjøre stortingsmeldingen optimalt god. Norsk kulturskoleråd er blant annet invitert inn som medspiller for Kulturtankens oppdrag i forbindelse med meldingen. Videre gjør kulturskolerådet sitt for at kunnskapsgrunnlaget for meldingen blir best mulig.

 

Norsk kulturskoleråd understreker også at den kommunale kulturskolen er hjemlet i opplæringsloven og der har sin berettigete plass. Likeså poengteres viktigheten av at Rammeplan for kulturskolen – som kulturskolerådet fikk laget på oppdrag fra sine medlemmer; kommunene – er en plan som et stadig voksende flertall av landets kommuner har vedtatt at skal være førende for deres videre arbeid med skoleslaget.

 

Kulturskolerådets fokus og ambisjoner

 

Til slutt i innspillet uttrykker Norsk kulturskoleråd at en har følgende ambisjoner for sitt arbeid i forbindelse med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur:

 

  • Etablering av et nasjonalt kulturskolefond, som kan bidra med verdifull støtte til videre utvikling av skoleslaget.
  • Etablering av et nasjonalt kulturskolesenter, en rolle Norsk kulturskoleråd ser seg skikket til å ta på seg.
  • Utvikling og etablering av nye lærerutdanninger som styrker kvaliteten på pedagogikken i den kommunale kulturskolen ytterligere.

Les flere nyheter!