Kulturskolerådet inviterer kommunene til programutvikling for stor konferanse

07.11.2023 Egil Hofsli (tekst) Mediastorm (foto)
Del på:

Kulturskolerådet inviterer kommunene til programutvikling for stor konferanse

I oktober 2024 arrangerer Norsk kulturskoleråd en stor konferanse i Bodø. For å lage en best mulig konferanse med super appell til Kulturskolerådets medlemmer og andre, inviteres nå landets kommuner og deres kulturskoler med på utvikling av konferanseprogrammet.

 

Allerede 4. desember – med påmeldingsfrist 15. november – arrangeres første samskapingsmøte for den nasjonale konferansen Kulturen som driver for bærekraftige samfunn, som arrangeres 16.–17. oktober 2024, som en del av Norsk kulturskoleråds satsing i forbindelse med Bodø2024, det største kulturprosjektet i Norge på over ti år og som gjennom hele kalenderåret markerer at Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

 

Kulturbæring er hovedtema for konferanse og verksted

 

Kulturskolerådet arrangerer samme uke også sitt landsting samt et verksted i Bodø. Mer om dette på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk senere. Både konferanse og verksted inngår i prosjektet Kulturbæring. Begrepet kulturbæring beskriver Kulturskolerådet slik i en presentasjon som er laget om prosjektet:

 

«Begrepet kulturbæring handler om overføringen av kultur, tradisjoner, verdier og kunnskap fra én generasjon til en annen, eller mellom ulike grupper av mennesker. Kulturbæring er viktig fordi det hjelper samfunn med å bevare sin identitet, historie og verdier. Kulturbæring fungerer som en bro mellom fortid, nåtid og fremtid. Gjennom denne broen kan generasjoner dele visdom, erfaringer og kunnskap som er samlet opp gjennom århundrer.

 

På denne måten sikrer vi at verdifulle kulturelle skikker, fortellinger og kunnskap ikke går tapt, men heller fornyes og tilpasses etter hvert som tiden går. Kulturbæring bidrar også til at samfunnet kan reflektere over sin egen utvikling, identitet og verdier, samtidig som det åpner for dialog og utveksling med andre kulturer. Slik blir kulturbæring ikke bare en mekanisme for bevaring, men også for vekst, fornyelse og forståelse i en stadig mer globalisert verden.»

 

> Les hele presentasjonen av prosjekt, konferanse og verksted (PDF)

 

Mål: Skape relevant, aktuell og nyttig konferanse

 

Målet for Kulturskolerådet er sammen med kommunene å designe og utvikle en konferanse som oppleves relevant, aktuell og nyttig for våre medlemmer, og at konferansen blir en arena for inspirasjon, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling.

 

– Som referansekommune vil de involverte kommunene også oppleve muligheter for lokalt utviklingsarbeid og samarbeid. Dette vil skje ved at prosessen oppfordrer og tilrettelegger for å søke og finne aktører som kan være viktig å involvere rundt aktuell tematikk i ditt/deres lokalsamfunn. Deretter vil prosessen tilrettelegge for å identifisere behov og muligheter for samhandling og samskaping. På denne måten håper vi at deltagelse i dette vil kunne bidra til nyttige prosesser lokalt, sier Anna Rennemo (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og produsent for konferansen i Bodø.

 

Kulturskolerådets hensikt med konferansen er å løfte fram barn og unge i lokalsamfunn og minoritetsgrupper og -kulturer. Dette for å styrke barn og unges stemmer og uttrykksmuligheter gjennom fortellinger om lokal identitet, historie og kulturarv. Det handler også̊ om hvordan kulturskolene kan jobbe for en tettere og dypere stedstilkopling gjennom samskaping med andre tjenesteområder og i samspill med lokalsamfunnets egen kulturelle kompetanse, historie og praksis.    

 

– Ved å inkludere flere perspektiv, som urfolk og andre minoriteter, barn og unges medvirkning, kan vi utforske en fremtidsfortelling for en mer mangfoldig, inkluderende og likeverdig kulturskolesektor. Det jobbes for god sammenheng og en helhetlig tilnærming sett i lys av overordnede styringsdokument og kunnskapsgrunnlag, forteller Anna Rennemo.

 

Tre samskapingsarenaer – to forberedende oppgaver

 

Hva innebærer så deltakelse som referansekommune i forbindelse med konferansen Kulturen som driver for bærekraftige samfunn?

 

Kommunene som melder seg «til tjeneste», inviteres til å delta på tre samskapingsarenaer, som finner sted slik:

 

  • Mandag 4. desember 2023, kl. 14:00–15:30
  • Torsdag 15. februar 2024, kl. 09:00–10:30
  • Cirka mai 2024

Før en møter på samskapingsarenaen, oppfordres deltakerne til å utforske følgende:

 

1) Hvilke aktører i ditt/deres lokalsamfunn er viktig å involvere i en prosess rundt denne tematikken?

 

2) Hvilke av disse aktørene kan det være aktuelt å ta med til møtene/konferansen for å

bidra til forsterket, lokalt arbeid?

 

> Påmelding til deltakelse i programutvikling av konferansen på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!