Rammeplanutkast klart for landsmøtebehandling

img_779.png
img_779.png
08.10.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rammeplanutkast klart for landsmøtebehandling

TRONDHEIM: Utkast til ny rammeplan for kulturskolen skal neste uke framlegges for Norsk kulturskoleråds landsmøte til behandling. Rammeplanutvalget har fullført en omfattende og særdeles viktig oppgave, og Norsk kulturskoleråds sentralstyre har finpusset og satt sitt anbefalingsstempel på det nye rammeplanforslaget.

 

Rammeplan for kulturskolen: «Mangfold og fordypning» finner du her

 

Det er de to første kapitlene i den nye rammeplanen som har vært ute på høring. Fagplaner for de enkelte kulturskolefag utarbeides etter Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014.

 

I alt 124 høringssvar kom inn. Blant annet har 106 kommuner gitt svar. Likeså kom det inn svar fra blant annet en rekke organisasjoner, fylkeskommuner, aktører innen UH-sektoren, fylkes- og regionavdelinger innen Norsk kulturskoleråd, politiske parti, sammenslutninger av rektorer og lærere samt enkeltpersoner.

 

Mye positivitet - stort engasjement

 

I høringsprosessen ble det også gjennomført høringsdialoger i samtlige fylker unntatt Nordland, der kulturskoleledere var den viktigste målgruppa for rammeplanutvalgets utsendinger, Morten Christiansen og Knut Øverland. Også på Kulturskolenes lederkonferanse 2014 var den nye rammeplanen tema, både gjennom foredrag, innlegg og gruppearbeid.

 

– Vi har nådd ut til mange, og det har vært et stort engasjement, sier Knut Øverland, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og rammeplanutvalgets sekretær. – Rammeplanutvalget opplever alle høringssvarene, så nær som et par, som positive til rammeplanen. Det er - fra de aller fleste - kommet innspill til kvalitetsforbedring av planen/tydeliggjøring, men ikke omfattende endringer.

 

Programinndelingen godt mottatt

 

Ifølge Øverland kom det inn ønsker fra en del om at dette oppdraget burde ha vært initiert av staten, som et ledd i å få til en forskrift knyttet til kulturskolens lovforankring i Opplæringsloven. – Videre synes de aller, aller fleste at rammeplanens programinndeling (grunn-, kjerne- og fordypningsprogram, red.anm.) er et viktig kvalitativt grep, sier Øverland.

 

Rammeplanutvalget har også registrert at et flertall sier at det ikke er mulig å få til kulturskoledrift med tilbud innen alle de tre nye programmene innenfor dagens økonomiske rammer. Hva gjelder de nye kompetansekravene og om det er mulig å oppfylle disse, er svarene ifølge Øverland mer delte.

 

Gjennomføring av høringsdialoger mener Øverland var et godt grep både med tanke på det å skape eierforhold til rammeplanen.

 

Struktur og språk endret

 

Etter høringsrunden er det foretatt en fullstendig gjennomgang av både struktur og språk i hele planutkastet som nå framlegges for Norsk kulturskoleråds landsmøte. En del punkter er flyttet på, for å få dokumentet til å henge bedre sammen. Ett eksempel er at kulturskolens verdigrunnlag er flyttet fra kapittel 2 til kapittel 1. Kulturskolen som lokalt ressurssenter er løftet opp ved at det er viet et eget punkt.

 

– Vi har forsøkt å bli mer konsistent med henhold til språket enn i høringsforslaget, der teksten varierte for mye i fordypningsgrad. Noe av teksten i høringsforslaget var på et svært overordnet nivå, mens noe var ganske så fordypende, nesten på læreboknivå. Vi mener nå at språket i planen er mer helhetlig, noe som i seg selv skaper større tydelighet, sier Knut Øverland.

 

Rammeplanutvalget har vært ledet av Eirik Birkeland, og har for øvrig bestått av Morten Christiansen, Kristin Geiring, Eivind Nåvik, Inger-Anne Westby, Wenche Waagen, Robert Øfsti og Knut Øverland.

 

Styrets forslag til landsmøtevedtak

 

1) Landsmøtet gir sin tilslutning til føringer som ligger i ny rammeplan for kulturskolen

 

2) Sentralstyret og administrasjonen får i oppdrag å implementere og følge opp arbeidet
med ny rammeplan for kulturskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!