Oppstart for nordisk nettverk for kulturskolesamarbeid om inkludering

2017 Samling 18.12.jpg
OPPSTARTSSAMLING: Prosessen er i gang i nordisk nettverk for kulturskolesamarbeid om inkludering.
18.12.2017 Egil Hofsli (tekst) Ragnhild Skille (foto)
Del på:

Oppstart for nordisk nettverk for kulturskolesamarbeid om inkludering

OSLO: Norsk kulturskoleråd er sentral i utviklinga av et nordisk prosjekt for å gjøre kulturskolene til enda bedre inkluderende arenaer i sine lokalsamfunn. Nylig ble prosjektet sparket ordentlig i gang gjennom en prosessamling i Oslo.

 

14. – 15. desember var representanter for tre svenske, tre danske og fire norske kommuner og kulturskoler samla på Voksenåsen i Oslo. Deltakerne på samling besto av kulturskoleledere og representanter for kommunene som skoleeiere samt representanter for de tre landenes kulturskoleråd og aksjonsforskere fra samtlige tre involverte land. Fra norsk kommunehold var det deltakere fra Tromsø, Malvik, Larvik og Ringerike.

 

På samlinga deltok Niels Righolt (bildet t.h.) som prosessveileder. Han er leder for Center for Kunst & Interkultur (CKI). Senteret arbeider for å styrke og motivere til aktiv deltakelse i kulturlivet gjennom demokratiske metoder. CKI utvikler og anvender publikumsstrategier, deltakelsesformat og samskapelsesmetoder.

 

De deltakende kulturskolelederne holdt innledningsvis hvert sitt korte innlegg, der de blant annet redegjorde for sin inkluderingsaktivitet i kulturskolen per i dag, reflekterte rundt kvaliteten på inkluderingsarbeidet og fortalte om sine forventninger til dette nordiske samarbeidet.

 

Samlingas idé

 

I dette prosjektet er det et viktig premiss at praksisfeltet selv er delaktige i prosjektutformingen.

 

– Vi ønsker et utviklingsprosjekt der kompetanse og engasjement omkring kulturskolens arbeid med flyktninger og innvandrere i sine lokalsamfunn skal økes. Prosjektet bygger på en tanke om at systematisk arbeid med og for inkludering av våre nyankomne (flyktninger/asylsøkere, red.anm.) og minoritetsspråklige i – og gjennom – kulturaktiviteter, er et ansvar som lokalsamfunnene har, og som kulturskolene har et stort potensial for å påta seg en større del av enn hva tilfellet er i dag, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Hun er med i kulturskolerådets strategigruppe som arbeide med disse spørsmål for Norge.

 

Flere kulturskoler har gode erfaringer med arbeid mot denne målgruppa, og kompetanse fins både i praksisfeltet og i utdanningsfeltet.

 

– Men denne er lite koordinert. Vi tror derfor at et suksesskriterium for et nordisk prosjekt er at det bygges på et erfaringsnettverk hvor utfordringer, spørsmål og erfaringer kan deles og kunnskap og kompetanse utvikles i en felles delingskultur. Dette kan være sentralt i prosjektet gjennom hele prosjektets gang, men også etableres som en metodikk i selve utformingen av prosjektet. Vi tror både at å utvikle et prosjekt og selve prosjektet kan bygges på en aksjonslæringsmetodikk, sier Ragnhild Skille.

 

Foreløpige mål for prosjektet

 

De overordnede målsetningene med dette prosjektet er at kulturskolene i Norden skal

 

  • øke sin kunnskap om og innsikt i hvordan våre nyankomne (flyktninger og asylsøkere) samt minoritetsspråklige kan inkluderes i sitt kultur- og musikkarbeid, både gjennom ordinær drift og tiltak med spesiell innretning slik at kulturskolene kan utvikles som inkluderende institusjoner i lokalsamfunnet.
  • få økt kompetanse og gjennomføringsevne både hos kulturskolelærere, rektorer og andre involverte i kulturskolene, - både som individer og kollegium – for å arbeide med flyktninger/asylsøkere og minoritetsgrupper.

              

Spørsmål som ble diskutert på Voksenåsen:

 

  • På hvilken måte kan kulturskolene ta et større ansvar i kommunene for å skape inkluderende lokalsamfunn.
  • Hva hindrer kulturskolene i dette? Både i forhold til institusjonelle faktorer og til fagkompetanse/pedagogisk kompetanse hos lærere.
  • Hvilke kompetanser må bygges for at kulturskolene kan bli inkluderende arenaer i lokalsamfunnene?
  • Hvilke erfaringer er allerede gjort som kan gi lærdom til andre?
  • Hvordan kan disse i større grad deles og være til nytte?

På samlinga var det også satt av tid til en presentasjon av forskning som er gjort på området.

 

Prosjektet – som fortsetter i 2018 og avsluttes i 2019 – har fått økonomisk støtte fra Nordisk ministerrådformidles, som en del av Norsk kulturråds prosjekt Inkluderende kulturliv i Norden. Det arbeides for at det høsten 2019 skal arrangeres en sluttkonferanse hvor interesserte kommuner og kulturskoler fra hele Norden kan delta.

 

Les også om inkluderingskonferansen =Vi som arrangeres i mars 2018

Les flere nyheter!