Kulturskolerådet og NMH inngår ny samarbeidsavtale

19.12.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet og NMH inngår ny samarbeidsavtale

OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole (NMH) har inngått en ny samarbeidsavtale. Intensjonen er å styrke og utvikle samarbeidet mellom kunstfag- og pedagogikkmiljø og de ulike relevante utdanningene knyttet til NMH, til beste for utviklingen av kulturskolen i Norge.

 

Kulturskolerådet og NMH har i en årrekke hatt et formelt samarbeid som begge parter har opplevd som fruktbart. Den forrige avtalen var en femårsavtale for perioden 2013-2018. Det falt begge parter svært naturlig å forlenge samarbeidet, og denne gang har ikke avtalen noen tidsbegrensning, den varer til en av partene ønsker å si opp eller revidere avtalen.

 

Den nye avtalen er av mer overordnet karakter enn den forrige, og ut fra den nye vil samarbeidspartnerne utarbeide prosjektavtaler for aktuelle samarbeidsprosjekt/-tema.

 

Her finner du avtaledokumentet

 

Bakgrunnen for avtalen

 

Arbeidet med å bistå kommunene i utvikling av kulturskolen er et stort, sammensatt og krevende arbeid som Norsk kulturskoleråd prioriterer høyt. Av den grunn har Norsk kulturskoleråd gjennom mange år etablert et bredt nettverk og samarbeid med sentrale nasjonale aktører, institusjoner og organisasjoner innen kunst, utdannings- og kulturfeltet over hele landet.

 

Norsk kulturskoleråd har som intensjon å være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. For å være dette ser kulturskolerådet det som svært viktig å ha et tett samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette miljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

 

Norges musikkhøgskole er en sentral aktør innenfor kunstutdanningsfeltet i Norge, med et bredt utdanningstilbud som kvalifiserer for arbeid i kommunale kulturskoler. Samtidig som NMH er den største og viktigste institusjonen for utdanning av lærere og ledere til kulturskolene, er musikkhøgskolen avhengig av kulturskolene som arena for forutdanning for høyere utdanning i musikk.

 

Kompetansestyrking er sentralt mål

 

Et sentralt mål med samarbeidet er å styrke kompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet. De to samarbeidspartnerne ser et behov for en mer artikulert tenkning blant aktører som opererer i spenningsfeltet mellom utdanningssektor og kunst-/kultursektor. De ser kunstpedagogikk som et begrep som kan danne grunnlaget for en møteplass for å utvikle slik tenkning. Denne møteplassen mener de behøves både i yrkes-, utdannings- og forskningssammenheng.

 

Både kulturskolerådet og NMH håper samarbeidet skal løfte det kulturskolerelaterte feltets særegne ekspertise og mandat samt styrke den profesjonelle kunstpedagogens autonomi i skole og samfunn. Samarbeidet vil trolig romme både pedagog- og lederutvikling, veiledning, utvikling av praksisfelt samt styrking av forskningsfeltet relatert til kulturskole.

 

Sentrale samarbeidsområder

 

I den nye avtalen trekkes det fram fem sentrale samarbeidsområder:

 

1) Politisk og strategisk arbeid

2) Forskning og formidling

3) Forutdanning og talentutvikling

4) Utdanning (inkludert etter- og videreutdanning)

5) Praksisfelt

 

Med bakgrunn i den nye samarbeidsavtalen vil aktuelle samarbeids- og forskningsprosjekt konkretiseres og nedfelles i egne prosjektavtaler, enten som bilaterale eller unilaterale (samarbeid med flere parter) samarbeidsavtaler. Årlige samarbeidsmøter og annen kontakt mellom partene danner grunnlaget for det konkrete samarbeidet.

Les flere nyheter!