Rammeplanarbeidet: Klart for innspurt

img_903.png
PLANSKRIVING PÅGÅR: Innen medio desember skal medlemmene i fagplangruppene levere sine plandokument til rammeplanens tredje kapittel.
22.09.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rammeplanarbeidet: Klart for innspurt

TRONDHEIM: Den nye rammeplanen for kulturskolen nærmer seg ferdig produkt. To kapitler var ferdige høsten 2014, de to gjenstående skal være ferdige i mai 2016. Fra Norsk kulturskoleråd rapporteres det om gode arbeidsprosesser som skal ende opp i et fullblods kvalitetsprodukt.

 

Det gjenstående arbeidet er minst like krevende og enda mer omfattende enn utarbeidelsen av rammeplanens to første, generelle kapitler. Denne høsten arbeides det intenst med å ferdigstille fagplaner for fem fag (kapittel 3) samt en ståstedsanalyse, som skal være et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling (kapittel 4).

 

Fra diskusjon til skriving

 

Fagplanarbeidet foregår i fem grupper - med fem medlemmer i hver gruppe - som i et halvt år har vært i et krevende prosess som skal lede fram til fagplaner for fagene dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst. Samtlige grupper er nå i sluttfasen av sitt arbeid, der en går fra overordnede diskusjoner til å få ned på papir det en som gruppe kommer fram til.

 

– Det er en vanskelig fase av arbeidet, men det rapporteres om gode prosesser i samtlige grupper. Det er sterke fagfolk involvert her, og det har vært sterk meningsbryting, men like fullt har en klart å skape gode arbeidsklima i fagplangruppene, sier fagsjef Åste Selnæs Domaas i Norsk kulturskoleråd.

 

Medio desember 2015 skal fagplangruppene levere sitt fagplandokument til Wenche Waagen, som er tildelt rollen med å skrive en innledning til fagplanene samt sikre at fagplanene får en språkform som er enhetlig og i tråd med den øvrige rammeplanen.

 

Wenche Waagen, førstelektor ved Institutt for musikk ved NTNU, var med i utvalget som utarbeidet rammeplanens to første kapitler. Hun førte også den forrige rammeplanen for kulturskolen (utkom 2003) i penna.

 

Høringsfase = gjøringsprosess

 

Rammeplanens generelle del var gjennom en nasjonal høringsprosess før den ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøtet 2014. For fagplanene legges det opp til en «gjøringsprosess» gjennom utprøving av fagplanene før endelig ferdigstillelse, etter at Norsk kulturskoleråds sentralstyre behandlet sak om prosess for ferdigstillelse av fagplaner på sentralstyremøte i mai 2015.

 

Utprøving av fagplanene vil bli gjort i et representativt antall kulturskoler med tanke på kommunestørrelse, fagtilbud og demografi. En metode for prosessarbeidet rundt utprøving vil bli gjort i tett samarbeid med skoler i IRIS-prosjektet samt noen til i østlandsområdet.

 

Gjøringsprosessens tre trinn

 

Trinn 1 (tidsramme: oktober 2015 - april 2016)

 

• Deltakere: Utvalgte kommuner med tilknytning til IRIS-prosjektet/IRIS forsk og andre eksisterende miljøer (for eksempel Follopiloten). Kommunene inngår i grupper som hver seg får et veilederteam bestående av representanter fra UH-sektor eller Norsk kulturskoleråd samt kulturskolerektorer med relevant kompetanse.

 

• Innhold: Prosessarbeid - som handler om refleksjon og beskrivelse av egen praksis / Erfaringsdeling / Innblikk og diskusjon rundt pågående fagplanarbeid / Innblikk i fagplaner når de er ferdigstilt og tilbakemelding/innspill på dette.

 

• Gjennomføringsansvarlig: Norsk kulturskoleråd v/ rådgivere Rut Jorunn Rønning og Anders Rønningen.

 

Trinn 2 (tidsramme: januar - mars 2016)

 

• Deltakere: Hvert fylke ved rådgiver og styre velger ut/inviterer inn tre kommuner som har - eller har planer om - samarbeid, til utprøving av fagplaner. Geografisk nærhet er en fordel, men ikke en forutsetning for samarbeid. For hvert fylke etableres et veilederteam bestående av en rådgiver fra Norsk kulturskoleråd tilknyttet fylke/region, en ressursperson tilknyttet Norsk kulturskoleråd og en representant fra UH-sektor fra fylke/region.

 

• Innhold: Innholdet i utprøvingen baserer seg på erfaringer fra første periode i trinn 1.

 

• Gjennomføringsansvarlig: Norsk kulturskoleråd v/ fagsjef Åste Selnæs Domaas.

 

Trinn 3 (tidsramme: februar - april 2016)

 

• Deltakere: Det inviteres til en åpen, nasjonal innspillsrunde. Hovedmålgruppe for innspillsrunden er kulturskolelærere og -ledere.

 

• Innhold: Spesifikke spørsmålstillinger som utarbeides i løpet av trinn 1 og 2, og i samarbeid med fagplangruppene som har utarbeidet forslag til fagplaner.

 

• Gjennomføringsansvarlig: Norsk kulturskoleråd v/ fagsjef Åste Selnæs Domaas.

 

Kapittel 4: kvalitetssikring - ståstedsanalyse

 

Rammeplanens siste kapittel skal hete «Kvalitet i kulturskolen», og skal inneholde en ståstedsanalyse for bruk i kulturskolene. Denne er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Dette forutsetter at personalet er involvert i analysearbeidet.

 

Ståstedsanalysen for kulturskoler lages etter samme mal som analysen Utdanningsdirektoratet har laget for bruk i grunnskoler og videregående skoler.

 

Følgende utgjør gruppa som har ansvaret for å utarbeide ståstedsanalysen: Lars Emil Johannessen (rådgiver i Norsk kulturskoleråd), Ann-Evy Duun (rektor ved Namsos kommunale kulturskole), Kirsten Fuglseth (rektor ved Musikk- og kulturskolen i Bærum) og Bård Hestnes (rådgiver i Norsk kulturskoleråd).

 

Gruppa trekker inn andre ressurspersoner i sitt arbeid etter behov. Også fjerde kapittel skal være ferdigstilt i mai 2016.

 

 

Les flere nyheter!