Nye kommuner klare for Nordea-prosjektet KUL-TUR

2016 KUL-TUR 1.11
NY RUNDE KUL-TUR: Seks medlemskommuner i Norsk kulturskoleråd har fått plass i neste runde av Nordea-prosjektet KUL-TUR.
18.04.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Nye kommuner klare for Nordea-prosjektet KUL-TUR

OSLO: Seks av Norsk kulturskoleråds medlemskommuner er med når det i høst startes en ny runde av Nordea-prosjektet KUL-TUR - et utviklingsprosjekt med fokus på produksjon og formidling.

 

De seks er Bamble, Fredrikstad, Gloppen, Stord, Ski og Oppegård. De to sistnevnte deler én deltakerplass, siden de skal slås sammen i løpet av prosjektperioden.

 

For alle seks starter prosjektet høsten 2017 med lederprogram – for kulturskolenes rektorer og prosjektledere. Kursprogrammet for alle kulturskoleansatte i samtlige deltakerkommuner starter første semester 2018. Prosjektet avsluttes i desember 2019.

 

Med utgangspunkt i rammeplanen for kulturskolen ønsker kulturskolerådet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen med Nordea-prosjektet KUL-TUR er å gjøre kulturskolene bedre rustet til presentasjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk, samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Innhold

 

Aktiviteten i prosjektet dreier seg først og fremst om arbeidet med kulturproduksjoner lokalt i kommunene og verktøy og kompetanse som kan støtte dette.

 

Kursprogrammet består av foredrag, verksteder, gruppearbeid samt formidling av verktøy og kompetanse innenfor fagområder som:

 

 • Visjon, mål og verdier
 • Prosjektledelse, evaluering og utviklingsledelse
 • Entreprenørskap
 • Kommunikasjon og coaching
 • Produksjonsledelse og forestillingsarbeid, prestasjonsforberedelser
 • Synliggjøring, omdømme og dokumentasjon
 • Arbeid med regi og dramaturgiske virkemidler

Hvert semester fokuserer ett utvalgt tema/fagområde. Utvalgte kursholdere besøker de deltakende kulturskolene. Kommunene følger opp implementering og videre arbeid med temaene i periodene mellom kursdagene.

 

Det er også egne ledersamlinger for lokale prosjektledere og rektorer samt et nasjonalt nettverk for produsenter som arrangeres årlig.

 

Prosjektet har utviklet en «nettbank for kulturproduksjon»: Kulturskolebanken som er en viktig ressurs i prosjektet.

 

Forventninger til kommunene

 

 • En lokal prosjektleder - som deltar i team med øvrige prosjektledere
 • En arbeidsgruppe lokalt, hvor rektor, lokal prosjektleder og minimum en øvrig ansatt deltar
 • Det settes av tid til oppfølging lokalt og til deltagelse på «fellesarenaer»
 • Deltakelse på Nasjonalt produsentnettverk i prosjektperioden
 • Hele personalet involveres i kompetanseutviklingen
 • Arbeid med produksjoner lokalt knyttes til kurspakke og verktøykasse
 • Det må søkes for deltakelse - kulturskolene må tydelig begrunne intensjon med egen deltakelse
 • Kulturskolene må beskrive faglig intensjoner og plan for omdømmebygging lokalt

Det skrives egne prosjektavtaler hvor muligheter, rammer og forventninger avklares.

 

Talent møter mentor

 

Konseptet «Talent møter mentor» (TMM) er et prosjekt i prosjektet. I motsetning til kursprogrammet som retter seg mot kulturskolens ansatte, er dette et program som involverer elever direkte. Ønsket er å finne en enkeltperson eller et ensemble i hver kulturskole som skal få en ekstra oppfølging. Dette gjøres ved at en knytter nasjonale og internasjonale profiler opp mot «de utvalgte» i kulturskolen, for å gi dem en fokusert og målrettet oppfølging.

 

Rammer

 

 • Prosjektet dekker alle utgifter knyttet til kursholdere på lokale kursdager
 • Utgifter knyttet til felles samlinger for lokale prosjektledere og rektorer dekkes av prosjektet
 • Utgifter til mentorer i TMM dekkes av prosjektet
 • Reise, kost og losji på fellessamlinger for prosjektledere og rektorer, dekkes av prosjektet
 • Arbeidstid og utgifter knyttet til lokalt arbeid, dekkes av den enkelte kulturskole

 

 

 

Les flere nyheter!