Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring 23. oktober – kan ses via strømming

2016 Stortings-tv 25.10.png
SE PÅ TV: Tirsdag 23. oktober kl. 13.21 kan du på nett-tv se Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal tale kulturskolesaken overfor stortingspolitikere.
19.10.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring 23. oktober – kan ses via strømming

OSLO: Tirsdag 23. oktober stiller Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. For grundig og tydelig å argumentere for hvorfor det behøves nærmere seks millioner kroner mer til kulturskoleutvikling neste år.

 

Norsk kulturskoleråd får  i likhet med alle andre som slipper til  svært få minutter på seg til å framføre sitt innlegg. Kulturskolerådet er tildelt tid tirsdag 23. oktober fra kl. 13.21 til kl. 13.24. Høringen vil foregå i Stortingets komitehus. Planen er at høringen skal overføres direkte på Stortingets nett-tv.

 

Norsk kulturskoleråd stiller på høringa med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen. Sandal skal framfører innlegget, som ikke kan ha en varighet på mer enn tre minutter.

 

Dette er medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen

 

Får 26,2 mill. kr  trenger seks mill. til

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 26 millioner kroner i regjeringas statsbudsjettforslag for 2019. Dette er samme kronebeløp som kulturskolerådet mottar fra staten i innværende år. Norsk kulturskoleråd vil i høringa argumentere for hvorfor staten bør bruke mer penger på kulturskoleutvikling. Kulturskolerådets styreleder vil be om en ønkning på seks millioner kroner i forhold til den foreslåtte tildelingen på 26,2 mill. kr, noe som kulturskolerådet mener vil gjøre at nødvendig kvalitetsarbeid i kulturskolenorge kan utvikles ytterligere.

 

Les om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling  93 kommuner har søkt om veilederhjelp

 

I tillegg vil kulturskolerådet i høringa argumenter for at det startes en dialog for å se på muligheten for å etablere et utviklingsfond for kulturskolene, med en grunnkapital på 200 mill. kr.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Komiteen står helt fritt til å velge hvem som skal høres. Det er ingen som har krav på å få delta på en høring. Komiteen forutsetter at regjeringen har hørt alle berørte parter før saken legges frem for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har. Det kan derfor hende at komiteen velger å bare høre én organisasjon eller en side av saken.

 

Som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta på høring. Organisasjonen bør være landsomfattende. Komiteen setter ofte pris på at organisasjoner med samme syn samordner seg og møter samlet.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. De blir ledet av komitélederen, som passer på at tidsrammen overholdes og forhindrer at det utvikler seg debatt mellom komitémedlemmene eller mellom komiteen og organisasjonen. Publikum har ikke anledning til å ta ordet.

 

Organisasjonen får ordet til et kort innlegg for å redegjøre for sitt syn. Det er opp til komiteen å bestemme hvor lang tid hver organisasjon får. En bør derfor ha forberedt seg godt og stille med en klar disposisjon. Komiteens medlemmer stiller så spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel stille spørsmål først. Det er viktig at en har satt av tid til å besvare spørsmålene innen tidsrammen.

 

Komiteen setter vanligvis pris på å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkt. Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Høringer som har vært overført på nett-tv kan gjenfinnes i videoarkivet.

 

Viktig påvirkningskanal

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er høringene en viktig mulighet for interesseorganisasjoner å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

Les flere nyheter!