Kombinerer ledelsesstudium med veiledning i kulturskoleutvikling

2020 Hege Elnæs 3.3 – Kopi.jpg
OMFATTENDE PAKKE: Hege Elnæs, rektor ved Frogn kulturskole, studerer Ledelse av prosesser samtidig som kommunen hennes mottar veiledning i kulturskoleutvikling. (Foto: privat)
03.03.2020 Egil Hofsli (innledende tekst) Hege Elnæs (innlegg)
Del på:

Kombinerer ledelsesstudium med veiledning i kulturskoleutvikling

HORTEN: Hege Elnæs, rektor ved Frogn kulturskole, studerer Ledelse av prosesser (LAP) samtidig som kommunen hennes mottar veiledning i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråd. En krevende spagat eller en vellykket kombinasjon? Les Hege Elnæs' innlegg om temaet.  

 

Merk:

Hege Elnæs’ innlegg

 

Våren 2019 ble Frogn kommune med i et veiledningsprosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd. Målet med prosjektet er at kulturskolen skal videreutvikle en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring og kompetanse. Vi skal bli bedre på å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse – og vi skal ha et langsiktig perspektiv. Veiledningen fra kulturskolerådet foregår i perioden fra våren 2019 til sommeren 2020.

 

Tre fokusområder

 

En kommunegruppe bestående av kommunalsjef, varaordfører, enhetsleder kultur, leder av kulturskolen og ressurslærer ble ganske raskt enige om tre fokusområder:

 

  • Fremtidens instrumentalopplæring
  • Kulturskolens rammebetingelser
  • Samarbeid med grunnskolene

Tre enkeltstående fokusområder, men som også henger sammen. Ganske raskt forsto jeg at dersom vi skal lykkes i dette utviklingsarbeidet, så er det en suksessfaktor at det blir godt forankret i lærerkollegiet – og at deres faglige kompetanse utnyttes maksimalt. En bred involvering er derfor en suksessfaktor her. Vi må videreutvikle vårt lærende fagfellesskap. Dette samsvarer med faser i utviklingsprosjektet som er å identifisere behov og muligheter, sette mål, prøve ut løsninger og tiltak, samt evaluere disse.

 

Sammenfallende arbeidsformer

 

Høsten 2019 begynte jeg på studiet Ledelse av prosesser (LAP1) – et studium i regi av Høgskolen i Innlandet og Lederskap i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. 

 

Dette studiet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og følger dette gjennom hele studieløpet. Det vektlegges at kulturskolens oppgave er styrende for lederutøvelsen, og at dette må baseres på innsikt og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen. Vi lærer varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer, og det gir oss som deltakerne muligheter til trening og utforsking av egen lederrolle. Erfaringslærersirkelen går igjen som tema, hvor erfaring, utfordring, antakelser og evaluering er sentrale punkt.

 

Ganske raskt så jeg at måten å arbeide på i veiledningsprosjektet og LAP-studiet var helt sammenfallende. Jeg får faglig og teoretisk påfyll i studiet, som jeg kan ta rett tilbake i min arbeidshverdag, og teste ut i praksisfeltet i regi av utviklingsarbeidet som skjer lokalt i min kulturskole i veiledningsprosjektet.  

 

I studiet LAP1 deltar en gruppe med 15 svært kompetente og faglig dyktige kulturskoleledere, en gruppe som jeg umiddelbart forsto at jeg ville lære mye av å være sammen med. For det er alltid fint med påfyll av verktøy, metoder og teori for å analysere de situasjonene som oppstår når jeg utøver mitt lederskap i utviklingsarbeidet. Men det fine i dette studiet er at i tillegg til teoretisk tilnærming, får vi oppgaver vi drøfter sammen, og som oppleves svært relevante, fordi de går rett inn i hverdagen vår. Vi kan ta med metoder, antakelser og løsninger tilbake til egen skole, og bruke de aktivt med en gang.

 

Lokalt utviklingsarbeid handler mye om hvordan vi klarer å gå fra taus kompetanse til felles læringsprosesser, der erfaringer systematiseres, formuleres og dokumenteres. Da må jeg skape nødvendig tid og rom for dialog der målet er deling, struktur, energi og inspirasjon. Hvilke metoder jeg velger varierer. Jeg får nå fortløpende påfyll av forskjellige metoder gjennom dette studiet.

 

Alt henger sammen med alt

 

En kan tenke at veiledningsprosjektet og studiet LAP1 er to helt forskjellige tilbud fra kulturskolerådet (og dets samarbeidspartnere). Eller en kan tenke som jeg gjør: Alt henger sammen med alt. Ved å bruke handlingsrommet mitt i LAP1, så trekker jeg umiddelbart ut metoder jeg kan bruke i veiledningsprosjektet.   

Les flere nyheter!