Kulturskolerådet får 86,4 mill. kr i statsstøtte fordelt på tre år

Illustrasjon for grunntilskuddet.
18.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Kulturskolerådet får 86,4 mill. kr i statsstøtte fordelt på tre år

Norsk kulturskoleråd tildeles 14,4 millioner kroner i statlig støtte for andre halvdel av 2024. Beløpet er det samme som for inneværende halvår. Samtidig er det avklart at Kulturskolerådet får samme beløp i statlig støtte per halvår til og med første halvår 2027.

 

Som varsla i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet, har departementet gjort grunntilskuddet søknadsbasert fra 2024. Departementet mener det gjør ordninga mer gjennomsiktig og lettere å etterprøve samt at det vil sikre likebehandling. 

 

Utdanningsdirektoratet støtter søknaden fra Norsk kulturskoleråd med totalt 86,4 millioner kroner for en treårsperiode. Dette utgjør 95 prosent av totalbeløpet i søknaden. Tilsagn for kommende budsjettår gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Hvis budsjettet for tilskuddsordningen blir justert med en prisjusteringsfaktor i statsbudsjettene for tilskuddsperioden, vil tildelt tilskudd også bli justert iht. dette.

 

– I Norsk kulturskoleråd er vi glade for å ha fått innvilget støtte over statsbudsjettet. Vi har nå trygghet for økonomien i tre år fremover. Kulturskolerådet fikk ikke hele den omsøkte summen, men tildelingen er likevel en anerkjennelse av Norsk kulturskoleråd som en viktig og betydelig utviklingsaktør for kommunene og kulturskolene, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

I 2023 fikk Norsk kulturskolerådet 27 mill. kr til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet, så 14,4 mill. kr per halvår i 2024 innebærer en liten påplussing.

 

Målet med den nye ordninga skal være å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø. For å bidra til en god overgang til den nye søknadsbaserte ordninga, venta departementetat med å inneføre den nye ordninga fra 1. juli 2024. 

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via posten 75 (Grunntilskudd til organisasjoner) i budsjettets kapittel 225.

Les flere nyheter!