Ikke flertall for representantforslag

2019 Freddy 15.6.png
FORSLAGSSTILLER: Freddy André Øvstegård (SV), en av de tre forslagsstillerne, under fredagens debatt. (Foto: Skjermdump/Stortingets nett-tv)
15.06.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ikke flertall for representantforslag

OSLO: Det ble ikke flertall i Stortinget for representantforslag om «kulturskolen for alle», som tre av Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentanter fremmet. Saken var til behandling i Stortinget fredag 14. juni.

 

Etter en debatt med innlegg og replikker fra flere hold, ble saken avslutta med tre voteringer, der ingen gikk i forslagsstillernes favør. Det ble votert over (se voteringsdetaljer her):

 

1) Mindretallsforslag:

 

Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti:

 

Stortinget ber regjeringen i den kommende stortingsmeldingen om kulturskolen fremme konkrete tiltak for å styrke kulturskolen som et skoleslag, for eksempel ved å forskriftsfeste en nasjonal rammeplan, og vurdere om innføring av makspris kan være et egnet tiltak for å sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn.

 

Voteringsresultat: 37 for, 65 mot.

 

2) Mindretallsforslag:

 

a) Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti:

 

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding som ivaretar kulturskolen som et eget skoleslag og sikrer alle barn, uavhengig av bosted og foreldres økonomi, tilgang til et likeverdig og godt kulturskoletilbud av høy kvalitet.

 

b) Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti:

 

Stortinget ber regjeringen i den kommende stortingsmeldingen om kulturskolen fremme forslag til hvordan kulturskoletilbudet kan styrkes og videreutvikles samt fremme forslag om konkrete tiltak for å:

  • sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn, for eksempel ved å innføre gratis kulturskoletime,

  • sikre gode rammevilkår, for eksempel ved å etablere en forutsigbar finansieringsordning og innføre søkbare stimuleringsmidler,

  • styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen gjennom et forsterket og systematisk samarbeid mellom grunnopplæringen og kulturskolen, for eksempel ved å legge til rette for flere kombinerte stillinger og innføre kompetansekrav for undervisning i praktiske og estetiske fag,

  • øke samarbeidet med frivilligheten, for eksempel ved å etablere kommunale kulturforum med representanter fra barnehage, grunnopplæringen, kulturskolen og frivilligheten.

Voteringsresultat: 49 for, 53 mot.

 

3) Komiteens tilråding:

 

Dokument 8:123 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle – vedtas ikke.

 

Voteringsresultat: 53 for, 49 mot.

 

Debatt mulig å se i opptak

 

Debatten kan ses i opptak, den er å finne her i videoarkivet til Stortingets nett-tv.

 

Les mer om saksbehandlingen av representantforslaget på stortinget.no

 

Les også: Nyhetssak om Norsk kulturskoleråds innspill etter representantforslaget

Les flere nyheter!