Ber om at kulturskolen tydeliggjøres som målgruppe i tilskuddsordning

62-63.jpg
24.11.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Ber om at kulturskolen tydeliggjøres som målgruppe i tilskuddsordning

TRONDHEIM: Kunnskapsdepartementet har i høst hatt to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling ute på høring. Norsk kulturskoleråd har vært høringsinstans, og levert innspill der en ber om at kulturskolen tas inn som eksplisitt målgruppe for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen, på linje med barnehagen og grunnskolen.

 

Når det gjelder målgrupper for kompetansetiltakene i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, ber Norsk kulturskoleråd om at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen som med bakgrunn i sin utdanning – eksempelvis musikkterapeuter – inngår i laget rundt barnet og eleven, tas inn som eksplisitte målgrupper for tilskuddsordningen.

 

Les hele høringssvaret fra Norsk kulturskoleråd her

 

Det ene forslaget Kunnskapsdepartementet sendte ut omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 

Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre roller og oppgaver. Administrasjon og forvaltning av ordningene bør være så enhetlig og koordinert at de kan sees i sammenheng og bygge på hverandre. Retningslinjene skal samtidig ivareta ulikhetene mellom ordningene, og legge til rette for så enkle prosesser som mulig for lokalt nivå.

 

Mer om høringa (inklusive høringssvar) på regjeringen.no her

 

I innledningen må sitt høringssvar skriver Norsk kulturskoleråd at en setter pris på å få være høringsinstans i denne saken. Videre heter innledningsvis som følger:

 

«Som høringsnotatet sier skal tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling ha et overordnet mål om å styrke kunnskap og kompetanse som bidrar til et likeverdig tilbud og fremmer utvikling, læring og trivsel hos alle barn og unge. I tillegg er det tydeliggjort at målgruppene for kompetansetiltakene skal være ansatte i barnehager og skole og andre i organisasjonen som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge.

 

For Norsk kulturskoleråd vil det i denne sammenheng være viktig å påpeke at også kulturskolene, som lovfestet opplæringstilbud hjemlet i Opplæringsloven § 13-6, i alle Norsk kommuner, må innbefattes i tilskuddsordningen.»

 

Les hele høringssvaret fra Norsk kulturskoleråd her

Les flere nyheter!