12,6 mill. kr til Inkludering i kulturliv – kulturskoler aktuelle samarbeidspartnere

20.01.2022 Egil Hofsli (tekst) Omar Lopez/Unsplash (foto)
Del på:

12,6 mill. kr til Inkludering i kulturliv – kulturskoler aktuelle samarbeidspartnere

 

OSLO: Det er klart for en ny runde av den statlige tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. 12,6 millioner kroner skal fordeles på frivillige kulturaktører. Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte, men en kulturskole kan gjerne være en samarbeidspartner.

 

Ordningen Inkludering i kulturliv  som administreres av Kulturtanken  gir barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

 

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

 

Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten. Deltakelse i kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være på felles arenaer med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner kan bidra positivt til følelse av tilhørighet, anerkjennelse og identitetsbygging. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten.

 

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon; men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet. Denne ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for å inkludere barn og unge i trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar dem føle mestring, samhold og tilhørighet uavhengig av bakgrunn.

 

Erfaring viser at for å lykkes med å skape et inkluderende kulturtilbud må det tas utgangspunkt i etablerte arenaer og relasjoner til målgruppen.

 

Målgruppe for tilskuddsordningen

 

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

 

Søkere må spesifisere i søknaden hvilken målgruppe tiltaket retter seg mot og hvor mange det tas sikte på å nå.

 

Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører.

 

Eksempelvis kan samarbeidspartnere være:

  • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
  • Andre frivillige organisasjoner
  • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun

Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

 

Prosjektene vil hovedsakelig vurderes etter kvalitet og innhold, samt en regional fordeling av prosjekter. Kulturtanken vil også prioritere prosjekt over 50 000 kroner.

 

Mer informasjon og søknadsskjema fins på kulturtanken.no her

Søknadsfrist for den nye runden er 1. mars 2022

Les flere nyheter!