Mange godord om kulturskolen i interpellasjonsdebatt

11.01.2022 Egil Hofsli (tekst) Stortingets nett-tv/skjermdump (foto)
Del på:

Mange godord om kulturskolen i interpellasjonsdebatt

OSLO: I en interpellasjon stilte stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) i dag spørsmål til kunnskapsministeren, om hvilke tiltak ministeren har tenkt å iverksette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få kulturskoleundervisning. Kunnskapsminister Tonje Brenna svarte i positive vendinger om at regjeringa ser kulturskolen som viktig for mange barn og unge og sa at Kunnskapsdepartementet vurderer flere tiltak som en håper skal kunne bidra til å gjøre kulturskolen til et reelt tilbud for flere barn og unge.

 

– Dette var en viktig interpellasjon om kulturskolen og en god og saklig debatt, som lover godt for det videre arbeidet med å styrke og utvikle kulturskolen, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. Han lover at Kulturskolerådet er beredt til å bistå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet også framover, for at en skal få til en stadig bedre kulturskole – og det for mange flere enn i dag.

 

Mye godt å si om kulturskolens verdi

 

Kunnskapsminister Tonje Brenna sa blant annet at kulturskolen er en viktig del av mange barn og unges liv, og at opplæringen de får der gir dem mulighet til å utfolde seg kreativt. Hun understreket også at for noen er kulturskoleundervisning det første steget mot en profesjonell karriere innen kunst og kultur.

 

Brenna sa at det er viktig at kulturskolen er både skole-, fritids- og kulturtilbud. Videre sa hun at det at barn og unge har tilgang til kunst- og kulturopplæring av høy kvalitet, er en del av et større demokratiprosjekt. Brenna mener dette bidrar til sosial utjevning og er et viktig bidrag til inkludering og integrering.

 

Hun understreket også viktigheten av at kulturskolen må ses i sammenheng med utdanningspolitikken, og uttrykte glede over at kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, og derfor ligger i Kunnskapsdepartementet.  Det gir oss gode muligheter til å se kulturskolen, barnehagen, skolen, SFO og høyere utdanning i en sammenheng, sa Tonje Brenna.

 

Kunnskapsministeren viste også til at Utdanningsdirektoratet har fått et tydelig oppdrag med å følge opp flere punkt i barne- og ungdomskulturmeldinga, og nevnte også at Norsk kulturskoleråd er en viktig samarbeidspart for direktoratet i denne sammenhengen.

 

Brenna sa også at den høye kompetansen hos de ansatte i kulturskolen er en uutnyttet ressurs, når det gjelder å benytte denne kompetansen i samspill med komåetanse i barnehage, skole og SFO.

 

Kunnskapsministeren sa seg ikke fornøyd med at bare 13 prosent av alle barn i grunnskolealder går på kulturskole. Og hun fortalte også at det nå vurderes om en satsing på SFO kan ses i sammenheng med en satsing på kulturskolen.

 

Dette var interpellasjonen fra Jønnes

 

Før Brenna gikk på talerstolen, fikk interpellant Kari-Anne Jønnes underbygge sitt spørsmål til ministeren, og innledningsvis sa hun da blant annet følgende: – Jeg må innrømme at jeg elsker kulturskolen!

 

Senere omtalte hun sågar kulturskolen som en hjørnestein i samfunnsgrunnmuren.

 

Dette er spørsmålet Jønnes – som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité og representerer Oppland – stilte til kunnskapsminister Tonje Brenna:

 

«I juni 2021 ble Innst. 622 S (2020–2021), jf. Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, behandlet i Stortinget. Kapittel 8 handler om kulturskolen og inneholder store ambisjoner for styrking av den kommunale kulturskolen. Spesielt viktig er det å realisere visjonen om en kulturskole for alle og at alle barn og unge – uavhengig av hvor de bor, økonomi og bakgrunn – skal ha tilgang til et kulturskoletilbud av høy kvalitet. Kulturskolen betyr mye for mange, men som meldingen også fastslår, holdes mange i praksis utenfor fordi det er for dyrt, eller fordi tilbudet som gis, ikke er relevant. Regjeringen skriver i Hurdalserklæringen at de vil «Arbeide for at alle barn og unge skal ha moglegheit til å få undervisning på kulturskulen».

 

Hvilke tiltak har statsråden tenkt å sette i verk for å legge til rette for dette?»

 

Flere med i debatten

 

Interpellant Jønnes og statsråd Brenna var ikke de eneste på talerstolen i forbindelse med interpellasjonen om kulturskolen. Det var også representantene Lise Selnes (Ap), Tage Pettersen (H), Maren Grøthe (Sp) og Mari Holm Lønseth (Ap).

 

Selnes, som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité, fokuserte viktigheten av et godt breddetilbud i kulturskolen, og at kulturskolen også er viktig for å løfte kulturen i lokalsamfunn, og at den skape et bedre lokalsamfunn.

 

Pettersen, som sitter i Familie- og kulturkomiteen, fokuserte viktigheten av kvalitet i kulturskolen, og mener dagens regjering er mer opptatt av kulturskole for alle enn av kulturskole av høy kvalitet. Han uttrykte også forundring over at statsråden nå sier at hun skal vurdere hva som skal gjøres, når det i barne- og ungdomskulturmeldinga allerede fins opplistet flere tiltak for å få til et kulturskoletilbud av god kvalitet for flere.

 

Grøthe, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, ser på kulturskolen som et viktig tilbud for barn og unge, og som en viktig ressurs for lokalsamfunnet, og tror at det vil være fullt mulig å gi et kulturskoletilbud til flere, uten at det går bekostning av et ønske om høy kvalitet.

 

En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringa, som blir gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

 

Stortingsmøtet 11. januar kan ses i opptak på Stortingets nett-tv

(I opptaket starter kulturskoledebatten kl. 14:44:30 og er ferdig kl. 15.38.25, avbrutt av en voteringsrunde fra kl. 14.54.30 til 15.10.00)

Les flere nyheter!