Inkluderende kulturskoler: Nå skal søknadene vurderes og penger fordeles

03.11.2023 Egil Hofsli (tekst) Bruce Mars/Unsplash (foto)
Del på:

Inkluderende kulturskoler: Nå skal søknadene vurderes og penger fordeles

Da er søknadsfristen ute, for å søke om stimuleringsmidler til fordypningsprogram i kulturskoleregi. Nå skal 38 søknader vurderes, før det 1. desember offentliggjøres hvem som får tildelinger gjennom Norsk kulturskoleråds ordning Inkluderende kulturskoler i år.

 

Det  er Sparebankstiftelsen DNB  som igjen har tildeler ordningen midler, slik at inntil 19 millioner kroner skal gis som stimuleringsmidler til kulturskoleinitierte fordypningstilbud.

 

 Søknadene er godt fordelt på landets fylker og på de forskjellige kunstfagene. I tillegg til kommunene selv er samarbeidsparter som fylkeskommune, UH-sektor og frivillige organisasjoner godt representert, forteller rådgiver Kjellaug Kornstad (bildet) i Norsk kulturskoleråd.

 

 Totalt er det søkt om over 34 millioner kroner. Den totale kostnadsrammen på alle tiltakene er imidlertid på over 93 millioner kroner, så det er gledelig å se at det også satses stort med egne ressurser på fordypning, sier Kornstad.

 

Det sakkyndige utvalget er allerede i gang, og disse skal gjøre sin vurdering og rangering av hvor godt søknadene oppfyller kriteriene til ordningen. Deretter vil et utvalg se på den geografiske fordelingen, før det i siste runde avgjøres hvordan midlene skal fordeles på de søknadene som totalt sett vurderes best kvalifisert. Det endelige resultatet offentliggjøres 1. desember 2023, og det forventes at de osm innvilges støtte starter forberedende arbeid i løpet av januar 2024.

 

Hovedmålet

 

Hovedmålet med Inkluderende kulturskoler 2.0 er å sikre at alle unge som kvalifiserer til et fordypningsprogram i kulturskolen, har tilgang til dette, og det uavhengig av hvor de bor, gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer mellom kulturskoler og relevante ressursmiljø.

 

Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB innebærer 19 millioner kroner til utvikling av kommunale kulturskolenes fordypningsprogram over de tre neste årene. Dette er altså en solid og betydningsfull oppfølging av stiftelsens første tildeling til Inkluderende kulturskoler i 2022.

 

Stimuleringsmidler til aktivitet på tre områder 

 

Stimuleringsmidlene skal bidra til aktivitet for elever, knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag. Det legges opp til tre områder som det kan søkes stimuleringsmidler til aktivitet for elever for: interkommunale tiltak, regionale tiltak og erfaringsdeling. Innen alle de tre områdene er samhandling og samarbeid en forutsetning for å kunne bli tildelt midler. 

 

De tre aktivitetsområdene, med eksempler på tiltak/aktiviteter:

 

1) Interkommunale tiltak

 

  • Regelmessig tilbud av fordypningsprogram innen alle kunstfag
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag

2) Regionale tiltak

 

  • Samarbeid med aktører innen utøvende kunstfelt og fritidskulturlivet
  • Pilotprosjekt mellom kulturskoler, KDA eller MDD-linjer
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag
  • Samarbeid med UH regionalt

3) Erfaringsdeling

 

  • Interkommunale dialogarenaer, webinarer
  • Regionale dialogarenaer
  • Nasjonale konferanser, webinarer 

Piloter innen de ulike områdene vil vektlegges. Tiltak som søker støtte gjennom stimuleringsmidler, må vise til langsiktig planlegging utover perioden det søkes midler for, og bidra til erfaringsdeling gjennom ordningens periode.

 

Stimuleringsmidlene kan ikke være eneste finansiering

 

Det er en forutsetning at det legges opp til økonomisk fordeling av kostnader, slik at stimuleringsmidler ikke er eneste finansiering. Minimum 40 prosent av utgiftene må dekkes inn av egenandel fra kommuner og/eller bidrag fra fylkeskommuner og/eller andre offentlige virksomheter.

 

Hvem kunne søke?

 

En kommune kunne søke på vegne av flere kommuner (minimum to) og samarbeidsparter.

Samarbeidskonstellasjoner som ble etablert gjennom Inkluderende kulturskoler i 2022 kunne søke stimuleringsmidler for utvikling av nye tiltak.

 

Tiltak som mottok støtte gjennom ordningen i 2022 kunne eventuelt søke om «nedtrappingsmidler», i arbeidet med overgangen fra prosjekt til drift og/ eller midler til erfaringsdeling.

 

> Mer informasjon på nettsida Fordypning på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!