Rammeplan endres: Råutkast skrives nå – utkast på høring i februar

Bildet: Drøftingsmøte med medlemmer fra rammeplangruppa, referansegruppa og den interne arbeidsgruppa.
Bildet: Drøftingsmøte med medlemmer fra rammeplangruppa, referansegruppa og den interne arbeidsgruppa.
15.11.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Rammeplan endres: Råutkast skrives nå – utkast på høring i februar

Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i ny versjon. Rammeplangruppa – som utfører hovedarbeidet – er i gang med arbeidet med å gjøre endringer i overordnet del av rammeplanen. Et råutkast er under produksjon, og et endelig utkast skal foreligge for en høringsrunde i februar 2024.

 

Det er Boel Christensen-Scheel (bildet), medlem i rammeplangruppa, professor/ph.d. i kunstteori og -formidling, Artcs kunstrådgivning (og tidligere dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo) som nå skriver et råutkast til den nye rammeplanversjonen. Det gjør hun basert på drøftinger i rammeplangruppa samt innspill som kom på innspillsmøter i oktober.

 

Rammeplangruppa møtes igjen i slutten av november, og fortsetter arbeidet fram mot nye møter i januar – før det etter planen skal foreligge et utkast som det inviteres til høring på i løpet av februar.

 

Rammeplangruppas medlemmer

 

 • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune
 • Boel Christensen-Scheel, tidligere dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
 • Helge Øye, rektor, Gjøvik kunst- og kulturskole
 • Johannes Roksand Fauchald, rektor ved Harstad kulturskole (fra 29. november 2023)

Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver, Kultur- og likestillingsdepartementet, har også deltatt i drøftinger med rammeplangruppa.

 

Viktig: Medlemmene i rammeplangruppa er utvalgt og forespurt i kraft av sin kompetanse og sin kunnskap, og ikke fordi de representerer den og den institusjonen/organisasjonen o.l.

 

Rammeplangruppa begynte sitt arbeid våren 2023, og i oppstarten inngikk et møte sammen med Kulturskolerådets interne arbeidsgruppe for endringsarbeidet. Rammeplangruppa skal altså skrive den «nye» rammeplanen, mens arbeidsgruppa fungerer som et sekretariat for rammeplangruppa, og har blant annet som oppgave å sette agendaen for rammeplangruppas arbeid.

 

De fire som utgjør den interne arbeidsgruppa, er Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder), Anna Rennemo (rådgiver) og Ragnhild Skille (rådgiver).

 

Mandatet for endringsarbeidet

 

Rammeplangruppens hovedoppdrag vil være å

 

 • identifisere hva som bør endres i overordnet del (kapittel 1 og 2) i Rammeplan for kulturskolen for at planen skal være i tråd med endringene som er skissert i Meld. St. 18 (2020-2021), andre nasjonale føringer og samfunnsmessige endringer.
 • samle informasjon og innspill som kan ha betydning for endringer i overordnet del i Rammeplan for kulturskolen, i åpent samarbeid og dialog med relevante kompetansemiljøer og interessegrupper. 
 • utarbeide et forslag til en ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen, på bakgrunn av de to første punktene her.

I arbeidet forventes det at følgende tema blir tillagt spesiell vekt:

 

 • Barn og unges medvirkning
 • Kulturskolen som samarbeidende aktør 
 • Kulturskole for alle
 • Kulturskolen i kommunalt planverk

Også andre tema som rammeplangruppen finner aktuelle, på bakgrunn av politiske føringer eller samfunnsmessige endringer, skal tas inn i arbeidet.

 

Referansegruppa – rammeplangruppas støtteapparat

 

Rammeplangruppa har nyttig støtte i referansegruppa – som fortløpende leser utkast til ny rammeplantekst. Denne gruppa består av

 

 • Erling Lien Barlindhaug, assisterende sekretariatssjef i Utdanningsforbundet, tidligere utdanningsdirektør, KS og direktør, IMTEC
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør ved Kultur og folkehelse, Vestland fylkeskommune
 • Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole og styremedlem i Norsk kulturskoleråd
 • Inger Anne Klemetsen, seniorrådgiver ved Sametinget
 • Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur
 • Rut Jorunn Rønning, ph.d.-stipendiat ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi, Norges musikkhøgskole
 • Lisbeth Skregelid, professor ved Universitetet i Agder
 • Eirik Sørbø, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, prosjektutvikler i CreaTeMe og prosjektleder i studZ
 • Inger Anne Westby, dosent emeritus ved Norges musikkhøgskole

Forventning fra Kunnskapsdepartementet

 

Endringsarbeidet som nå er påbegynt er Kulturskolerådets oppfølging av at Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, i sitt tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022, ba om følgende:

 

«Kunnskapsdepartementet ber om at direktoratet videreformidler at Norsk kulturskoleråd forventes å vurdere endringer i rammeplan for kulturskolen i tråd med endringene som blir skissert i Meld. St. 18 (2020–2021).»

 

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling, og både Norsk kulturskoleråd og nasjonale myndigheter innretter sine satsinger for å imøtekomme nye krav og forventninger innen kultur- og oppvekstfeltet.

 

I tillegg til Meld. St. 18 (2020–2021) må også samfunnsmessige endringer hensyntas ved endringer i Rammeplan for kulturskolen. Allerede i 2019 startet Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt fremtidig endringer av Rammeplan for kulturskolen. Drøftingene har hatt fokus på at hovedmålet med kulturskolens rammeplan er fortsatt styrking og synliggjøring av kulturskolen som et lovpålagt opplæringstilbud, og av kulturskolens potensial som del av et helhetlig kommunalt tjenestetilbud.

 

Norsk kulturskoleråd har vurdert at rammeplanen må endres, for å møte dagens samfunn og de politiske føringer som ligger blant annet i Meld. St. 18 (2020–2021).

 

Regionale innspillsmøter/verksteder i oktober

 

Som en del av prosessen inviterte Norsk kulturskoleråd til innspillsmøter 24. og 25. oktober, for at medlemskommunene tidlig i endringsprosessen kunne bidra med innspill til rammeplangruppa.

Det første møtet var tilrettelagt for referansepersoner fra ulike, eksterne miljø. Det andre ble gjennomført som ti regionale verksteder i samarbeid med Kulturskolerådets fylkesavdelinger.

 

Rammeplangruppa, referansegruppa og den interne arbeidsgruppa møttes også 24. oktober  for å drøfte aktuelle føringer for arbeidet, ut fra de drøftingene som har vært i rammeplangruppa fram til nå.

 

Ser flere grunner til at rammeplanendringer er klokt

 

Kunnskapsdepartementets forventning uttrykt i både stortingsmelding og tildelingsbrev til Udir, er en av tre overordnete faktorer Kulturskolerådet legger til grunn for endring av Rammeplan for kulturskolen. De to andre er samfunnsmessige endringer og ny opplæringslov som vil bli gjeldende fra august 2024.

 

Norsk kulturskoleråd har de siste årene tatt initiativ til utviklingsarbeid som svarer opp en samfunnsutvikling gjennom utviklingsprosjekt sammen med blant andre KS. Allerede i 2019 starta Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt framtidig endring av Rammeplan for kulturskolen. Det ble løftet fram spørsmål om hva som eventuelt mangler i rammeplanen per nå, og hva som ikke korresponderer med føringer i tida som kulturskolen skal forholde seg til.

 

Områder som får sterkere fokus

 

Norsk kulturskoleråd ser at det i Meld. St. 18 Kapittel 8 – Ein styrkt kulturskule for framtida legges vekt på noen områder som rammeplanen per i dag ikke har tatt tydelig eller godt nok opp i seg, og som bør presiseres i en endret rammeplan. Dette omhandler i hovedsak

 

 • elevmedvirkning/ medbestemmelse
 • kulturskolen som samarbeidende aktør
 • kulturskolen som del av grunnopplæring, SFO og barnehage
 • kulturskole for alle (kan bl.a. omhandle mangfold, fordypning og samiske kulturfag)
 • kulturskolen i kommunalt planverk

Norsk kulturskoleråd har vært og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om oppfølging av Kunnskapsdepartementets forventing om rammeplanendring.

 

Tidsplan for endringsarbeidet

 

Tidsplanen for endringsarbeidet sier at i februar 2024 skal et høringsutkast være ferdigstilt. Til dette kan det blir aktuelt å benytte Utdanningsdirektoratets høringsverktøy.

 

Februar–mars 2024 blir trolig høringsperioden. Høringsinnspillene vil trolig bli behandla i slutten av mars 2024, og rammeplanens nye overordna del blir ferdigstilt i løpet av våren 2024. I juni samme år vil Kulturskolerådets hovedstyre få den presentert, og i oktober 2024 legges den fram for Kulturskolerådets landsting – etter innstilling fra hovedstyret.

 

Merk: En videre utvikling av fagplanene som utgjør kapittel tre i dagens Rammeplan for kulturskolen, anses ikke av Kulturskolerådet som en del av oppdraget i Meld. St. 18 knyttet til endring av overordnet del av rammeplanen. Kulturskolerådet ser at en slik utvikling kan gjøres i form av utvikling av digitale læringsressurser, på linje med tilsvarende planer for barnehage, SFO og andre skoleslag.

 

> Dagens Rammeplan for kulturskolen finner du her

Les flere nyheter!