Webinar om kulturskolen og fagfornyelsen

2020 Webinar Fagfornyelsen 3.9.png
WEBINARAKTØRER: Spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS skal innlede om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet.
08.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Webinar om kulturskolen og fagfornyelsen

OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety for kulturskolen? 22. september arrangerer Norsk kulturskoleråd webinar om temaet kulturskolen og fagfornyelsen.

 

Webinaret inngår i kulturskolerådets satsing Ledelse i kulturskolen.

 

Påmelding gjør du her.

 

Spesialrådgiver Marianne Lindheim fra KS og rådgiver Torkel Øien fra Norsk kulturskoleråd/KS skal innlede om fagfornyelsen og helhet og sammenheng i oppvekstfeltet. Deretter ønsker webinararrangøren at det kan arbeides med å få fram tanker om hvordan dette kan komme grunnskolen, kulturskolen og ikke minst eleven – som er den sentrale her – til gode.

 

Norsk kulturskoleråd har også invitert en kulturskoleleder til å innlede, ved å dele sine tanker og perspektiv for dette arbeidet. Marianne Ous (bildet), leder ved Holmestrand kulturskole har takket ja til denne oppgaven.

 

Oppfordrer til forhåndsinnsats

 

– For at alle skal få mest mulig ut av webinaret, er det viktig at alle deltakerne har lest litt på forhånd, og tatt med seg noen refleksjonsspørsmål inn i lesingen, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og KS, og ansvarlig for opplegg og gjennomføring knytta til dette webinaret.

 

Dette er hva Øien håper webinardeltakerne tar seg tid til å lese og reflektere rundt før webinaret tirsdag 22. september:

 

Læreplanverket – overordnet del

Den overordnede delen beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole. Overordnet del tydeliggjør skolens og lærebedriftens ansvar for danning og for utvikling av kompetansen til alle deltakere i grunnopplæringen. Alle som arbeider i grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av opplæringen.

 

Les mer på udir.no her

 

Rammeplan for kulturskolen: Kulturskolens verdigrunnlag

 

Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen bidra til å videreføre og fornye vår kulturarv. Å respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har kjennskap til sin egen kultur og har trygghet i egen identitet. Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et fungerende demokrati.

 

Les Rammeplan for kulturskolen – kapittel 1 på kulturskoleradet.no her

 

Til refleksjon: Hvordan kan kulturskolen og grunnskolen i enda større grad enn i dag henge sammen i sitt arbeid med å skape mestring, dannelse og gode liv for elevene? Med utgangspunkt i overordnet del i fagfornyelsen, hvordan kan det skapes relevante og forsterkende koblinger mellom grunnskolens samfunnsoppdrag og kulturskolens samfunnsoppdrag?

 

Læreplanverket – tverrfaglige tema

 

Læreplanverket (Fagfornyelsen) har tre tverrfaglige tema som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag. Temaene er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer som er aktuelle over tid. Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre temaene og de skal være et felles anliggende for skolen. 

 

Les mer på udir.no her

 

Til refleksjon: Hvordan kan grunnskolen og kulturskolen forsterke hverandre? Hva skal til for at kulturskolens og grunnskolens arbeid, til elevenes og samfunnets beste, blir knyttet sterkere til felles innhold, mål og verdigrunnlag? Kan det for eksempel være interessant å legge til rette for kontakt mellom kulturskolelærere og faglærere i praktisk-estetiske fag for å bli bedre sammen?  Eller for å se på tverrfaglige temaer?

 

Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning – strategi

 

Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon og utvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor betydning for alle. Gjennom skapende og engasjerende virksomhet, lek og utforsking, bevegelse og fysisk aktivitet, kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i. Dette er godt forankret i verdigrunnlaget i barnehage, skole og lærerutdanning.

 

Les Skaperglede, engasjement og utforskertrang (innledningen) på regjeringen.no

 

Til refleksjon: Hvordan kan denne strategien få betydning for måten kulturskolen, barnehage og skole samordner sitt arbeid med de praktiske og estetiske fagene for barn og unge?

Les flere nyheter!