Kulturskolerådet har inngått samarbeidsavtale med NAFO

2019 NAFO-avtale 22.8.jpg
SIGNERTE AVTALE: Sigrun Aamodt, senterleder i NAFO, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.
21.08.2019 Egil Hofsli (tekst) Anders Rønningen (foto)
Del på:

Kulturskolerådet har inngått samarbeidsavtale med NAFO

OSLO: Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har inngått en samarbeidsavtale. For kulturskolerådet er dette et viktig ledd i arbeidet med å styrke kulturskolens rolle knytta til mangfold og inkludering.

 

Avtalen ble signert av Sigrun Aamodt, senterleder i NAFO, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Avtalen finner du her

 

For Norsk kulturskoleråd er avtalen med NAFO et viktig ledd i det å gjøre kulturskolen til en mer inkluderende arena som motvirker utenforskap, en satsing som har sitt utspring i et vedtak fra kulturskolerådets landsting i 2016.

 

Ett av punktene i strategien kulturskolerådet utarbeidet for å følge opp landstingsvedtaket, handler om å styrke dialogen og samarbeidet mellom relevante kompetansemiljø innen fokusområdet. Og i så måte er NAFO et tungvekter. Mer om NAFO lengre nede i artikkelen.

 

Formålet med avtalen som nå er inngått er gjensidig styrking og videreutvikling av begge samarbeidspartnernes arbeid. «Gjennom samarbeidet ønsker vi å videreutvikle kunnskap og læring omkring estetiske læreprosesser i et flerkulturelt mangfoldig samfunn», skrives det i avtalen.

 

Fire sentrale samarbeidsområder er lista opp i avtalen:

  1. Strategisk arbeid
  2. Formidling
  3. Opplæring og kompetanseutvikling
  4. Praksisutvikling

Avtalen gjelder til 31. desember 2021.

 

Senterets oppgave

 

NAFO er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Senterets oppgave er å bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå.

 

Virksomheten er landsdekkende, og fokuset er arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne og å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet står sentralt, og NAFO holder kurs, arrangerer konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT. Senteret samarbeider også med de andre nasjonale sentrene som bidragsyter for å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.

 

En viktig del av senterets virksomhet er utvikling og formidling av flerspråklige nettressurser. Sentrale ressurser som NAFO har bygget opp og drifter, er nettstedene Tema Morsmål og Skolekassa. NAFO er også ansvarlig for prosjektet Fleksibel opplæring som gir tospråklige elever ulike steder i Norge mulighet til å få tospråklig opplæring i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag.

 

Mer om NAFO på nafo.oslomet.no

Les flere nyheter!