Forener krefter for å styrke ungdommens kulturelle grunnmur i kommunen

2020 KKK 23.1.png
2020 KKK 23.1.png
31.01.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Forener krefter for å styrke ungdommens kulturelle grunnmur i kommunen

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM Norge går sammen om prosjektet Koordinert kommunalt kulturarbeid og akter å styrke ungdommens kulturelle, grunnmur i kommunen.

 

Fem kommuner er invitert med i dette toårige pilotprosjektet, og representanter fra disse stiller på et oppstartsmøte på Gardermoen 12. februar. De fem er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag), Sola (Rogaland) og Sunndal (Møre og Romsdal). Gjennom prosjektet ønsker initiativtakerne å

 

  • bygge en solid felles kulturell grunnmur for ungdom i kommunene
  • etablere samarbeid og helhetstenking som mal for videre kommunal praksis
  • gi ungdom kompetanse og erfaring med å delta i utviklings- og beslutningsprosesser
  • øke deltakelsen og minske frafallet i de kommunale kultur- og opplæringstilbudene

– Kulturskolen, fritidsklubben og UKM er tre viktige offentlige ordninger i barn og unges oppvekstmiljø. De har felles målgruppe, men ofte ulikt nedslagsfelt og appell. Det er ønskelig at alle tilbud fungerer godt både hver for seg og sammen. Gjennom Koordinert kommunalt kulturarbeid vil vi se hva som skjer når disse tre tilbudene koordineres og blir et helhetlig tilbud, sier Fabiola Charry (bildet), nasjonal prosjektleder for Koordinert kommunalt kulturarbeid og rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

I pilotprosjektet vil hver av kommunene mønstre en lokal prosjektleder. Totalt vil hver kommune stille med minst tre representanter på oppstartsmøtet, og da fortrinnsvis personer i roller der de har mandat til å styre og iverksette.

 

I prosjektets styringsgruppe sitter direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd, generalsekretær André Ruud i Ungdom og Fritid samt daglig leder Torstein Siegel i UKM Norge.

 

Videre vil «Barne- og ungdomskulturnettverket» fungere som nasjonal referansegruppe. Nettverket består av ledere i NOKU, Kulturtanken, Norsk bibliotekforening, Norsk kulturhusnettverk, Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd og UKM Norge samt rådgivere i KS og Norsk kulturråd. Denne kan suppleres med ungdom fra styrene til de nasjonale organisasjonene.

 

Felles hypotese i bunn

 

De tre samarbeidspartnerne tror et koordinert tilbud innen det kommunale kulturtilbudet vil ha forutsetninger for å kunne fungere som et ressurssenter for ung kultur – i tråd med ambisjonen i kulturskolens rammeplan. Deres hypotese er at en vil nå og engasjere flere ungdommen totalt sett, skape mer samhandling mellom ungdoms- og fagmiljø samt skape mer interessante arbeidsplasser for kommunens kulturarbeidere, pedagoger og ungdomsarbeidere.

 

– Sammen har vi tre samarbeidspartnerne potensial til å utfylle hverandre på godt vis, sier Fabiola Charry, som påpeker at også det lokale biblioteket vil være en naturlig samarbeidspartner mange steder.

 

Ungdom med i de lokale prosjektgruppene

 

I hver av de fem pilotkommunene etableres det ei lokal prosjektgruppe med en leder som har ansvaret for fremdrift. En fra kulturskoleledelsen og fritidsklubbleder deltar i prosjektgruppa sammen med lokal UKM-ansvarlig og minimum fem ungdom. De lokale prosjektene må ha nødvendig kommunal forankring og eierskap hos aktørene. Videre skal de lokale prosjektgruppene se på hva som er utfordringer og muligheter i kulturtilbudet til ungdom samt hvordan aktørene i prosjektet bør samarbeide for å realisere målene i prosjektet. Det skal legges opp til brede medvirkningsarenaer for ungdom og ansatte lokalt i prosjektet.

 

Pilotkommunene har selv ansvar for utvikling og implementering av tiltak, og tiltakene skal være bærekraftige innenfor kommunes egne budsjett. De tre eierne av prosjektet vil  i tillegg til et årlig tilskudd på 50 000 kroner per kommune  bidra med kompetanse, veiledning og erfaringsutveksling.

 

På oppstartsmøtet blir prosjektet og målsettingene presentert, sammen med tanker og ideer om prosjektet fra pilotkommunene. Formell oppstart i kommunene blir i april 2020. Da skal de lokale prosjektgruppene være klare og skisse til prosjektplan gjøres ferdig.

 

De lokale prosjektgruppene skal starte arbeidet med en medvirkningsarena for ungdom og ansatte, som gir innspill for videre arbeid. Prosjektplanen skal inneholde jevnlige medvirkningsarenaer gjennom prosjektet til det er ferdig evaluert. Ungdom bør trekkes med i all tiltaksutvikling, gjennomføring og evaluering. Initiativtakerne understreker at det er viktig at det lages gode arenaer for tverrfaglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging for de ansatte.

 

Samarbeidspartnerne

 

Ungdom og Fritid (UOF) er en barne- og ungdomsorganisasjon for brukere og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser, og her fins alle kunstformer, aktiviteter og kulturuttrykk. 

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og medlemsorganisasjon for kommunene som kulturskoleeiere. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha musikk– og kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med skole og kultur.

 

UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. UKM er en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser.

Les flere nyheter!