Veiledning i kulturskoleutvikling godt mottatt både hos stor og liten kommune

2020 Veiledningsssak 23.1.png
VEILEDNINGSTILFREDSHET: Både fra Lillestrøm og Porsanger meldes det at Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling gir gode resultater. (Foto: privat).
22.01.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling godt mottatt både hos stor og liten kommune

LAKSELV/LILLESTRØM: Norsk kulturskoleråd utlyste nylig en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling – skreddersydd for landets kommuner. Kommunene Lillestrøm og Porsanger mottar slik veiledning nå, og rapporterer om stort utbytte.

 

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Dette er tredje gang et slikt tilbud gis, og over 100 kommuner har så langt fått veiledning i kulturskoleutvikling.

 

Les også: Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

Les også: Dialogkonferanser som ledd i kulturskoleutvikling

 

Godt utbytte for store Lillestrøm

 

I den pågående andre runden med denne typen veiledning deltar 56 kommuner fordelt på 34 kommunegrupper. Denne veiledningsrunden er nå over halvveis, den avsluttes våren 2020. Arild Hammerhaug (bildet), direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune, sier at den nye storkommunen har godt utbytte av veiledningen.

 

– Vi søkte om å delta i veilederprosessen da daværende rektor i Sørum kulturskole hadde svært gode erfaringer fra Sørums deltakelse i portefølje 1. Lillestrøm kulturskole skulle rigges med blant annet implementering av rammeplan for et helt nytt personale, og da så vi at bistand fra veilederordningen passet helt perfekt, sier Arild Hammerhaug.

 

Lillestrøm kommune så dagens lys 1. januar i år, har over 83 000 innbyggere og består av de tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum.

 

– Hvordan opplever du som kommunaldirektør og Lillestrøm som kommune veiledningsprosessen?

 

– Vi har møttes flere ganger og hatt gode møter i forbindelse med veilederordninger. Spesielt veiledningsprosjektets dialogkonferanse på Gardermoen, hvor hele ti delegater fra nye Lillestrøm kulturskole deltok, var en lærerik og nyttig dag. Jeg som fersk direktør på området fikk et veldig godt innblikk i kulturskoleaktivitetene i Norge. Tilbakemeldingene etter dagen var gode fra alle deltakerne, og særlig formen på konferansen – erfaringsdelingen – fikk gode skussmål.

 

– Fokuset på profesjonelle læringsfellesskap passer godt når en jobber med kommunesammenslåing og kulturskoleledelsens arbeider med å bygge ny kulturskole. Tre ulike kulturskoler med sine undervisningspraksiser skulle smelte sammen til én, og selv om hovedfokuset i veiledningsprosjektet er å få rammeplanen vedtatt og fagplaner for de ulike fagene på plass, var det mange underliggende temaer som automatisk ble tatt opp i lærings- og utviklingsfellesskapet, forteller Arild Hammerhaug.

 

– Ved å delta i veilederordningen fikk kommunalsjefen for skole og jeg veldig tidlig i sammenslåingsprosessen flere muligheter for å bli bedre kjent med både lærere og ledelse i den nye kulturskolen, og kunne følge det faglige utviklingsarbeidet, noe som var både bra og nyttig. Å bli kjent med Norsk kulturskoleråd har også vært fint, og jeg setter stor pris på det gode samarbeidet som er oppstått mellom Norsk kulturskoleråd og Lillestrøm kulturskole, sier Arild Hammerhaug, direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune.

 

Godt utbytte for lille Porsanger

 

Porsanger kommune i Finnmark har cirka 80 000 færre innbyggere enn Lillestrøm, men også der meldes det om godt utbytte av veiledning i kulturskoleutvikling. Irmelin Klemetzen (bildet) var oppvekst- og kultursjef i Porsanger kommune fram til nyttår, og opplevde veiledningen som svært bra for kommunen og kulturskolen.

 

– Som oppvekst- og kultursjef var mitt hovedansvar å igangsette utviklingsarbeidet og etablere nødvendige strukturer og systemer. Det viktige arbeidet som skal sikre at elevene ved kulturskolen i Porsanger får opplæring av god kvalitet, skal og må gjøres av de som er ekspertisen, nemlig de gode lærerne og rektor. Men styrken i å delta i veiledningsordningen har minst to perspektiv. I løpet av veiledningsperioden blir det etablert strukturer, systemer og rutiner. Det viktigste er imidlertid kompetansen som bygges opp i organisasjonen og som sikrer at arbeidet med kvalitet ikke avsluttes når veiledningen opphører, men vil være en naturlig del av den ordinære virksomheten på alle nivå, sier Irmelin Klemetzen. Hun understreker at rektor og lærere ved kulturskolen i Porsanger har svært god kompetanse. Alt ligger derfor til rette for at det viktige arbeidet med kvalitet skal lykkes.

 

– Da vi søkte veiledning, hadde vi en oppfatning av at vi ønsket oss en mer synlig kulturskole. Kulturskolerektor og jeg var også samstemte om at det ville være viktig å la skoleeier, altså kommunestyret, få muligheten til å være en ansvarlig skoleeier også for kulturskolen. Rektor savnet også et system og en struktur som fungerer slik at ikke så mye er personavhengig. Selv om vi aldri var i tvil om at vi har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere utfordringer og mål, var vi like enige om at vi behøvde hjelp til å lede prosessen og ikke minst å sikre en framdrift, sier Klemetzen, som sier at en helt fra første møte med veilederne fra Norsk kulturskoleråd, merka at en hadde valgt riktig metode.

 

– Arbeidsgruppa i kommunen ivaretar alle nivåer, noe som er avgjørende for den videre prosessen. Allerede i det første møtet identifiserte vi utfordringer, og like viktig: Vi fikk snakket om visjoner og fremtiden til vår kulturskole. Dette siste er ikke minst viktig i oppstarten av det som kan være en krevende prosess, nemlig det meningsbærende i oppgaven. Det handler mye om å finne fram og å børste støv av idealer og egen motivasjon, sier Irmelin Klemetzen.

 

Hun synes veiledningsmetodikken Norsk kulturskoleråd anvender, er svært god. – Den krever og legger til rette for en god involvering ikke bare i arbeidsgruppa, men i hele organisasjonen, sier den tidligere oppvekst- og kultursjefen i Porsanger kommune.

 

Fokus på synlighet

 

På grunnlag av veiledningsmøter og SWOT-analyser gjennomført i politisk utvalg, arbeidsgruppe og ansatte ved kulturskolen, er det bestemt at veiledningsfokuset for Porsanger kommune skal være synliggjøring.

 

– Porsanger kulturskole skal være synlig for innbyggerne, også i et elevrekrutteringsperspektiv. Synlighet gjelder også i forhold til kulturskolens eier. Porsanger kulturskole er lite synlig i den politiske styringen. For å synliggjøre kulturskolen er det nødvendig å utarbeide et kvalitetssystem og en kvalitetsmelding slik at eier kan evaluere og utvikle kvalitet og tilbud. Et innarbeid kvalitetssystem gjør kulturskolens drift og kvalitet mindre personavhengig, sier Irmelin Klemetzen.

Les flere nyheter!