Disse 35 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

2020 Veiledning 1.4 foto Clayton Cardinalli Unsplash.jpg
NY VEILEDNINGSRUNDE: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal fra høsten 2020 veilede 35 nye kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole. (Foto: Clayton Cardinalli/Unsplash)
02.05.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Disse 35 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: 35 kommuner har nå fått tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling i en ny runde med veiledning fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i 2020–2021. 

 

Gjennomgangen av kommunenes søknader er unnagjort, og Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, er svært glad for at Norsk kulturskoleråd denne gangen kan tilby veiledning til samtlige kommuner som søkte om deltakelse i kulturskolerådets veiledningsordning.

 

I den pågående veiledningsrunden (andre runde med denne typen veiledning i regi av Norsk kulturskoleråd, red.anm.) deltar 33 kommunegrupper med ulike sammensetninger. I neste runde, som starter i løpet av høsten 2020, vil 27 enkeltkommuner og fire kommunegrupper delta i veiledningsordningen

 

Alle landets fylker er representert også i den kommende veiledningsrunden, og det er spesielt mange kommuner i Innlandet og i Nordland om har meldt sin interesse denne gangen.

 

Tre av fire har vedtatt rammeplanen

 

Åste Selnæs Domaas har også merket seg at tre av fire søkerkommuner har vedtatt rammeplan for kulturskolen og innlemmet den i sitt kommunale planverk. – Et gledelig høyt tall, sier Åste Selnæs Domaas.

 

 Det er flott at så mange kulturskoler ønsker å fokusere kulturskoleutvikling, og det i samarbeid med sin eier. At Norsk kulturskoleråd får være en katalysator i denne sammenhengen, er en stor tillitserklæring til oss, sier Åste Selnæs Domaas. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Disse tilbys veiledning i kulturskoleutvikling i perioden 20202021

 

 • Agder: Åmli
 • Innlandet: Dovre, Lesja, Engerdal, Tolga, Lillehammer, Løten, Os, Ringsaker, Sel
 • Møre og Romsdal: Rauma, Ørsta, Volda
 • Nordland: Alstahaug, Leirfjord, Hamarøy, Hemnes, Nesna, Steigen, Vågan
 • Rogaland: Klepp, Sola
 • Troms og Finnmark: Kvænangen, Sørreisa, Tana
 • Trøndelag: Holtålen
 • Vestfold og Telemark: Færder, Horten, Skien
 • Vestland: Osterøy, Samnanger
 • Viken: Aurskog-Høland, Moss, Ringerike, Ullensaker 

Veiledningskommunene kontaktes av sine respektive veiledere i løpet av uke 20/21, for avklaring av videre gang i veiledning med tanke på møtedatoer m.m. Veiledningen starter med et avtale- og kontraktsmøte med veisøkerkommunene i løpet av høsten 2020.

 

For kulturskolerådet er det viktigste å tilby veiledning av høy kvalitet til alle de veisøkerne som blir med i denne veiledningsrunden. Denne veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Videreutvikle kultur for utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og kulturskoleledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Mer veilederkompetanse og viktig støtteapparat

 

Norsk kulturskoleråd har siden 2016 gjort seg mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på sitt veiledningsarbeid, som gjør at kulturskolerådet mener en tilby en stadig bedre veiledertjeneste. 

 

– På bakgrunn av erfaringer i den pågående veiledningsrunden er det foretatt noen justeringer. Betydningen av dannelse av profesjonelle læringsfelleskap som avgjørende for utviklingsarbeidet, vil bli enda sterkere betont i neste veiledningsrunde, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps trekker fortsatt veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen.

 

Per nå består ressursteamet av Inger-Anne Westby (dosent i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole), Gunnar Skaar (bl.a. tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder) og Svein-Erik Fjeld (bl.a. tidligere opplæringsdirektør i Hordaland og ansatt i Utdanningsdirektoratet, der han bl.a. arbeidet i Udirs veilederkorps).

 

Gratis veiledning over tre semester - for medlemskommuner

 

Veiledningen er gratis for kommuner som er medlemmer av Norsk kulturskoleråd. Kostnader i forbindelse med reise til erfaringsdelingssamlinger dekkes av den enkelte veisøkerkommune.

 

Veiledningen foregår over tre semester. I denne perioden deltar veileder i møter med kulturskoleeier, kulturskoleleder og ressurslærer gjennom hele perioden. Det legges opp til samlinger for erfaringsdeling mellom veisøkergrupper i løpet av perioden. En felles samling for alle veisøkerkommunene vil arrangeres som avslutning på veiledningsperioden.

 

Noen viktige datoer for veiledningsrunde 3 (20202021)

 

 • Høsten 2020: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
 • Høsten 2020 – desember 2021: Veiledningen gjennomføres.

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling godt mottatt både hos stor og liten kommune (rapport fra Lillestrøm og Porsanger)

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling hjelper (rapport fra Ålesund og Gjøvik)

Les også: Kombinerer ledelselsstudium med veiledning i kulturskoleutvikling

Les flere nyheter!