Smittevernveileder for kulturskolen kommer 1. mai

2020 Smittevernsveileder 20.4.png
SMITTEVERNVEILEDER FOR KULTURSKOLEN: Innen 1. mai skal en smittevernveileder for kulturskolen publiseres på internett, på kulturskoleradet.no.
24.04.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Smittevernveileder for kulturskolen kommer 1. mai

TRONDHEIM: Innen 1. mai håper Norsk kulturskoleråd å ha klar en smittevernveileder for kulturskolen. Det er avklart at Kunnskapsdepartementet ikke vil lage en slik veileder, men departementet vil be Utdanningsdirektoratet om å spre informasjonen om rammene for kulturskolenes virksomhet til kommunene og kulturskolene.

 

Norsk kulturskoleråd er derfor nå i dialog med Utdanningsdirektoratet for å se på hvordan en kan samarbeide om produksjon og/eller publisering av denne viktige veilederen for landets kommunale kulturskoler. Kulturskolerådet har som intensjon at veilederen skal gi råd og støtte til kulturskoler i drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020.

 

Veilederen legges ut på kulturskoleradet.no

 

Norsk kulturskolerådets plan er å publisere veilederen  som kan bli justert ved flere anledninger den første tida  på en egen nettside på nettstedet kulturskoleradet.no. Mer informasjon om dette kommer etter hvert, følg med på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på - neste utgave kommer 30. april).

 

Kulturskolerådets arbeid med veilederen om smittevern i kulturskoler under koronapandemien ble påbegynt i forrige uke. KS lar lenge vært en viktig samarbeidspartner for kulturskolerådet, og er en viktig og aktiv samarbeidspart også nå. Likeså er kulturskolerådet i dialog med fagforbundet Creo for å få råd også fra organisasjonen som har svært mange kulturskoleledere og -lærere som medlemmer. Kulturskolerådet har også kontaktet Helsedirektoratet for å få veilederen gjennomgått og helst godkjent av dette direktoratet, i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Naturlig nok er også kulturskolens departement, Kunnskapsdepartementet, kontaktet, og svaret derfra kom i dag. Der sies det altså at departementet ikke kommer til å produsere en egen smittevernveileder for kulturskolen. I sitt svar på henvendelsen fra Norsk kulturskoleråd, skrives det blant annet følgende om hva som gjelder for kulturskolene:

 

Kulturskolen er å regne som opplærings- og utdanningsinstitusjon

 

«Kulturskolen omfattes ikke av reglene om stenging og åpning av barneskoler mv., men det må vurderes konkret hvordan man kan ivareta de generelle smittevernreglene. I den forbindelse viser vi til Covid-19-forskriften § 12 første ledd bokstav e, som ble endret 16. april. Her heter det at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn fem personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst to meter ikke kan overholdes» skal holdes stengt.

 

Det betyr at dersom man kan gjennomføre kulturskolens aktiviteter innenfor disse begrensningene, er virksomheten ikke stengt. Vi er samtidig klar over at kulturskolen i svært stor grad bruker skolenes lokaler, og at vedtak om åpning og stenging av skolene derfor sterkt påvirker kulturskolens aktiviteter.»

 

– Her har vi fått en viktig presisering fra Kunnskapsdepartementet av hvordan en skal forstå de kommunale kulturskolenes plass og rolle i forhold til koronasituasjonen. Kulturskolen er tydelig definert som en opplærings- og utdanningsinstitusjon. Nå jobber vi med å få en ytterligere forståelse av dette, spesielt med tanke på gråsoneområder, hvor for eksempel kommunen selger dirigenttjenester til det frivillige kulturlivet, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Vil ha juridisk vurdering 

 

– Det blir tydeliggjort i informasjonen fra Kunnskapsdepartementet at det må gjøres konkrete vurderinger av kulturskolens tilbud ut fra den lokale konteksten. Det kan her synes som det er en uavklart forståelse mellom det at korps og kor på inntil 30 personer kan få øve sammen (jf. smittevernveilederen Norsk musikkråd har laget, red.anm.) og det som fremholdes i covid-19-forskriften. Kulturskolerådet jobber med å få en juridisk avklaring på dette, sier Morten Christiansen.

 

Videre skrives det mer utdypende om rammene for kulturskolens virksomhet under koronakrisa:

 

«Kulturskolen kan gjennomføre sine aktiviteter så lenge det kan gjøres innenfor reglene om maksimalt fem personer i gruppe og minst to meters avstand. I tillegg legger vi til grunn at kulturskolen følger de alminnelige smittevernrådene om håndvask, renhold mv. Det ligger til den enkelte kommune å vurdere hvordan de ulike aktivitetene ved skolen (opplæring i 1.-4. klasse, SFO, eventuelt leksehjelp og kulturskole) skal organiseres innenfor reglene i covid-19-forskriften, og hvordan man kan ta hensyn til rådene i veilederne for skole og SFO.

 

Vurderingen av kulturskolens aktiviteter vil måtte gjøres konkret for hvert enkelt tilbud og vil variere både med type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne mv. Departementet ser det som positivt dersom kulturskolen klarer å gi et tilbud innenfor de rammene som nå gjelder. Samtidig anerkjenner vi at det kan være krevende å åpne et fysisk tilbud i skolenes lokaler nå, parallelt med gjenåpningen av 1.-4. trinn. Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift av skolen vil i en del tilfeller gå på bekostning av annen aktivitet i skolens lokaler. I denne situasjonen setter vi pris på den innsatsen og kreativiteten som vises i kulturskolens tilbud, blant annet med digital undervisning.»

 

Ser fram til Udir-bidrag

 

– Det er fint å se at Kunnskapsdepartementet setter pris på innsatsen og kreativiteten som er utvist gjennom utviklingen av digitale undervisningstilbud. Dette vil det fremdeles være viktig å utvikle videre, spesielt der de kommunale forholdene er slik at kulturskolen ikke har mulighet til å komme inn på sine ordinære undervisningsarenaer, sier Morten Christiansen.

 

Han sier også at Norsk kulturskoleråd er glad for at Kunnskapsdepartementet har gitt disse signalene som omhandler kulturskole.

 

– Dette er viktig for det arbeidet kulturskolerådet nå er i gang med for å lage en smittevernveileder som tar innover seg de kommunale kulturskolenes spesielle utfordringer. Det er også gledelig at Utdanningsdirektoratet får en oppgave om å spre denne informasjonen på en egnet måte til kommunen og kulturskolene, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

 

Kommunen har ansvaret – kulturskolerådet en støttespiller

 

– Som for grunnskoler og kommunale barnehager, er det også for kommunale kulturskoler svært viktig å ha gode planer og systemer for oppstarten. For Norsk kulturskoleråd er det i denne sammenhengen av sentral betydning å peke på det helhetlige ansvaret kommunene har for oppstart av sine kommunale virksomheter, spesielt med tanker på at det er de samme barn og unge en møter både i barnehagen, grunnskolen og kulturskolen. Det er derfor nødvendig at en har en basis i et felles system og reglement i kommunen, sier direktør Morten Christiansen.

 

Smittevernveilederne som er utviklet for barnehage, grunnskole og videregående skole vil dannet et naturlig grunnlag for smittevern også i kulturskolen. – Det er imidlertid element knyttet til kulturskole og kulturskoleundervisning som innebærer at kulturskolen også bør ha en smittevernveileder tilpasset dette skoleslaget, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Men han understreker at kommunene uansett veileder må gjøre sine egne vurderinger i forhold til oppstart av kulturskolene.

 

Nå er det en prosjektledelse bestående av tre rådgivere som leder arbeidet med smittevernveilederen videre i Norsk kulturskoleråd. Prosjektledelsen består av Merete Wilhelmsen (prosjektleder), Sigrun Fostad, Kristin Geiring.

 

Les også: Norsk kulturskoleråd arbeider med smittevernveileder for kulturskolen

Les også: Kulturskolerådet:  Vent med å gjenåpne de kommunale kulturskolene

Les også: Udir: – Krevende med fysisk kulturskoletilbud parallelt med at grunnskolene åpner

Les flere nyheter!