Invitasjon til Nordea-prosjektet KUL-TUR

2016 KUL-TUR 1.11
NY RUNDE KUL-TUR: Nå kan medlemskommuner i Norsk kulturskoleråd søke om plass i neste runde av Nordea-prosjektet KUL-TUR.
01.11.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Invitasjon til Nordea-prosjektet KUL-TUR

OSLO: Norsk kulturskoleråd inviterer - i samarbeid med Nordea - alle medlemskommuner til deltakelse i et utviklingsprosjekt med fokus på produksjon og formidling.

 

Invitasjonen til Nordea-prosjektet KUL-TUR som pdf

 

Med utgangspunkt i rammeplanen for kulturskolen ønsker kulturskolerådet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen med Nordea-prosjektet KUL-TUR er å gjøre kulturskolene bedre rustet til presentasjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk, samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Innhold

 

Aktiviteten i prosjektet dreier seg først og fremst om arbeidet med kulturproduksjoner lokalt i kommunene og verktøy og kompetanse som kan støtte dette.

 

Kursprogrammet består av foredrag, verksteder, gruppearbeid samt formidling av verktøy og kompetanse innenfor fagområder som:

 

 • Visjon, mål og verdier
 • Prosjektledelse, evaluering og utviklingsledelse
 • Entreprenørskap
 • Kommunikasjon og coaching
 • Produksjonsledelse og forestillingsarbeid, prestasjonsforberedelser
 • Synliggjøring, omdømme og dokumentasjon
 • Arbeid med regi og dramaturgiske virkemidler

Hvert semester fokuserer ett utvalgt tema/fagområde. Utvalgte kursholdere besøker de deltakende kulturskolene. Kommunene følger opp implementering og videre arbeid med temaene i periodene mellom kursdagene.

 

Det er også egne ledersamlinger for lokale prosjektledere og rektorer samt et nasjonalt nettverk for produsenter som arrangeres årlig.

 

Prosjektet har utviklet en «nettbank for kulturproduksjon»: Kulturskolebanken som er en viktig ressurs i prosjektet.

 

Forventninger til kommunene

 

 • En lokal prosjektleder - som deltar i team med øvrige prosjektledere
 • En arbeidsgruppe lokalt, hvor rektor, lokal prosjektleder og minimum en øvrig ansatt deltar
 • Det settes av tid til oppfølging lokalt og til deltagelse på «fellesarenaer»
 • Deltakelse på Nasjonalt produsentnettverk i prosjektperioden
 • Hele personalet involveres i kompetanseutviklingen
 • Arbeid med produksjoner lokalt knyttes til kurspakke og verktøykasse
 • Det må søkes for deltakelse - kulturskolene må tydelig begrunne intensjon med egen deltakelse
 • Kulturskolene må beskrive faglig intensjoner og plan for omdømmebygging lokalt

Det skrives egne prosjektavtaler hvor muligheter, rammer og forventninger avklares.

 

Talent møter mentor

 

Konseptet «Talent møter mentor» (TMM) er et prosjekt i prosjektet. I motsetning til kursprogrammet som retter seg mot kulturskolens ansatte, er dette et program som involverer elever direkte. Ønsket er å finne en enkeltperson eller et ensemble i hver kulturskole som skal få en ekstra oppfølging. Dette gjøres ved at en knytter nasjonale og internasjonale profiler opp mot «de utvalgte» i kulturskolen, for å gi dem en fokusert og målrettet oppfølging.

 

Rammer

 

 • Prosjektet dekker alle utgifter knyttet til kursholdere på lokale kursdager
 • Utgifter knyttet til felles samlinger for lokale prosjektledere og rektorer dekkes av prosjektet
 • Utgifter til mentorer i TMM dekkes av prosjektet
 • Reise, kost og losji på fellessamlinger for prosjektledere og rektorer, dekkes av prosjektet
 • Arbeidstid og utgifter knyttet til lokalt arbeid, dekkes av den enkelte kulturskole

Hvem kan søke?

 

Invitasjonen går til alle landets kulturskoler i kommuner som er medlemmer i Norsk kulturskoleråd.

 

Normalt tas fra fire til seks kommuner tas opp som prosjektdeltakere. Det kan noen ganger bli flere, for eksempel ved interkommunalt samarbeid mellom mindre kommuner.

 

Det vurderes også å knytte en fadderordning til prosjektet – hvor en deltakerkommune får ansvar for å samarbeide med en annen kommune.

 

Varighet

 

Prosjektperioden er 2,5 år.

 

Oppstart for rektorer og prosjektledere høsten 2017 (mulighet for et forberedende møte våren 2017). Kompetanseprogrammet for de ansatte og Talent møter mentor går over to kalenderår - 2018 og 2019.

 

Søknad

 

Les flere nyheter!