Iris forsk-antologi kommer i 2017

2016 Irisforsk 2.12.png
ANTOLOGI: Iris forsk resulterer blant annet i en antologi som utgis i 2017.
03.12.2016 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Iris forsk-antologi kommer i 2017

DRAMMEN: Forskningsprosjektet IRIS forsk resulterer i en antologi med følgende mål: Å bidra til styrket dialog om forskning og utvikling i det kulturskolerelaterte feltet, på tvers av fagfelt, forskningsfelt, regioner, praksisfelt og utdanningsinstitusjoner.

 

Antologien utgis av Cappelen Damm Akademisk i 2017. IRIS forsk er et forskningsprosjekt knyttet til IRIS-prosjektet (beskrives lengre nede i artikkelen). IRIS forsk beskriver og analyserer deler av kunnskapsutviklingen som foregår i IRIS-prosjektets tre delprosjektene hver for seg, og i prosjektet som helhet.

 

IRIS forsk skal bidra til å tydeliggjøre hvordan IRIS-prosjektets innhold, erfaringer og resultater kan være et kunnskapsbidrag som har overføringsverdi til det musikk- og kunstpedagogiske feltet, i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette gjennom publisering og formidling gjennom relevante tidsskrift og konferanser – og den kommende antologien. På denne måten kan IRIS forsk også bidra til videre drift av IRIS-prosjektet etter endt prosjektperiode.

 

IRIS forsk ledes av Elin Angelo, PhD og førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, program for lærerutdanning.

 

Treårig prosjekt

 

IRIS-prosjektet gjennomføres i perioden 2014-2017 og er ment som et felles løft innen musikkopplæring for barn og unge gjennom kulturskoler i Buskerud, Telemark og Vestfold.

IRIS er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen/Dextra Musica og Vestregionens Ungdomssymfonikere på vegne av sine medlemskommuner/-kulturskoler, Sandefjord kulturskole på vegne av kommunene/kulturskolene og i samhandling med det frivillige musikkliv i Vestfold/Grenlandsområdet samt Norsk kulturskoleråd region BTV på vegne av El Sistema Norge-prosjektet.

 

De tre delprosjektene i IRIS samhandler om rekruttering, bredde- og talenttilbud, pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning og formidlingskompetanse i store deler av BTV-regionen. Delprosjektene er talentutvikling VUS (Vestregionen), talentutvikling Vestfold/Grenland og El Sistema, som er et musikkopplæringsprosjekt med stort fokus på inkludering, tilgjengelighet og bredde.

 

Står på egne bein

 

Delprosjektene i IRIS forsk har handlet om mye. Blant annet om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, fiolinundervisning og El Sistema, musikkundervisning og kulturelt mangfold, kunstnerisk ledelse, talentutvikling og Ad Astra, filantropisk virksomhet i kulturfeltet, høyere musikkutdanning og musikklærerfelt i endring.

 

IRIS-prosjektet har fungert som et knutepunkt for forskernes arbeid slik det presenteres i antologien, men studiene står også på egne ben og er fagfellevurdert innenfor de fagfelt de er tenkt å ha relevans for.

 

IRIS forsk-gruppen har hatt to samlinger årlig, diskutert temaer som gjelder forskning og publisering generelt, og presentert og respondert på hverandres arbeid. Flere av arbeidene i den kommende antologien er presentert på nasjonale og internasjonale konferanser, og noen av dem fins også i kortform som kronikker eller leserinnlegg i populærvitenskapelige tidsskrift.

 

Antologien henvender seg til forskere, forskerstudenter og studenter på både bachelor- og masternivå innenfor musikkutdanning, lærerutdanning, utdanningsforskning, skoleledelse, kulturledelse og skoleutvikling. Boka henvender seg også til skoleledere og lærere i det kulturskolerelaterte feltet, og løfter fram tema og utfordringer som en i ulike roller i praksisfeltet vil kjenne seg igjen i.

Les flere nyheter!